Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> -> -> Search for "絖"
Search details:
Scope: 雙溪集
Condition : Contains text 「絖」
Total 1

卷八

4
籀夙志于學圭篳之下蓋嘗妄意計議今古天下之事恥為空言必致實效以前輩為之宗盟如山如嶽然當世富貴功名之士所欲見者無幾竊伏閣下之義不敢近捨而逺希因具道其區區焉語曰時然後言人不猒其言古者有大事闔國人而問謀及庶人今日誠是庶人得言之秋也故人有輕于一葉而言有重于太山蓋天下不治治之在本福基旤胎非偶然者亡羊而補牢勝于坐視也見莵而顧犬猶為得䇿也厯數前後亂吾邦家者大槩皆鴃舌之相也譬如蛇蠆蝗●遺類餘種必為巨害仲尼作春秋吳越未嘗稱人荊舒咸在斥罰今奈何不循覆車之戒用閩蜑為相乎前此維揚旤變一薛居州齊言不勝楚人之咻一屈原獨醒未解衆人之醉忠言至計蔽于悍夫之當軸剛狠怙權之所致閤下政坐憂人之憂耳事之不如尊意者十常八九可想見也甚矣世俗之難悟也伏念藝祖太宗聰明神武知人安民法制規模防慮宏逺士大夫孰不由之不幸鴃舌之徒崇飾穿鑿唱其姦言鄙堯陋禹變蔑舊章掃地無餘四五十年來人人風靡其說淪于骨髓綱紀頹圯中原大亂中才之流甘心入于商鞅李斯之術天下滔滔不知何者為正論所幸慶厯嘉祐之遺世臣故家尚有佩伏義方之訓不流俗尚者稱堯言而睎顏徒其間固必有豪傑之士矣今日後生慕善者期待閤下亦云甚重謂可以脩祖宗之法制推前哲之範模羣情顒顒以為當然古人謂舉伊尹臯陶而不仁者逺謂仁者以類進故也如使伊臯不引其類連茹而進則不仁者何憚而逺乎今天下之猾賊幸天下之有變而欲有所為天下之賢士倚朝廷之尊而欲輸寫其肺腑夫猾賊誅之自有其亹賢士收之以旌其來此公議也兵戈之際圖書蔀醬儒冠遭辱古之定禍亂豈特武人爪牙之功乎文士實為之腹心也士有待價而沽玉抱璞而長號者且夫一髮之不理一指之不伸尚且無聊視國家塗炭則瞠然不能效尺寸理必不然也忽而弃之則過矣方今鄰敵內侮如未解倒懸之勢兵衞寡弱有外強中乾之敝府庫殫竭有旦暮不給之慮盜賊江右伺候羇縻綏禦之䇿此四患也大者金人之害尤為難圖譬之洪水隄坊既立水行無事而後可也隄坊不固無所措手足矣吾以天險為隄坊不亦可乎塘濼不足道也其次兵衞寡弱當遣信臣招輯散亡來者厚加存恤則行且漸盛矣其次府庫殫竭當效衞文公秉心塞淵則萬艘繼來國益富矣其次盜賊江右御得其道冦讎化為親戚置而不問將為大患在所慮也古來夷狄之患未嘗及江以南累年秦齊晉魏被其殘虐中原討掠殆盡惟大江則不敢睥睨其力不能也彼貪財好色非有長久之計肘腋之變當在旦夕朝廷據有荊吳越蜀之饒尚足以蓄力養銳以俟其敝然恃江立國雖有天險之邊防荊襄江漢上流未見其能固守也守禦之備莫急于此使江漢之間公卿刺史下逮皁●芻蕘人人具其術略決擇而參用之其利害必盡得也然後擇高才絕識者綂其事朝廷用人何事不濟且如拜尹逢於倉猝收劇孟於擾攘不以為難至於爵祿曽無少悋足以使才能者奮也似是而非者尚能聾瞽耳目猶在察焉夫觀人以所言不如以其所學考其所學則處心積慮咸可見也然後試之以事則無所逃矣以人事君大臣之先務也閤下亞聖之裔孫深得鳬繹先生之文采風流箕裘典墳組織道義其仁如晉趙武其博如鄭國僑翊戴社稷有良平之彌縫成就人物有房杜之明果偉然柱石誠可謂山東出相矣絳帳東閤之士共由此道不乏其人吾道未至大光小人尚敢肆行則十哲三千之徒未滿也宇宙之間高才日少古風不競可謂太息汲汲孜孜其可已乎籀嘗學於先大父欒城公聞其許予所著右史願從尊先舍人咨考有陋巷接尺椽之意其相知可謂深矣不肖頃者游梁拜伏館宇辱枉題門之寵今日非敢若衆人畏貴慕勢而唐突也譬諸草木在公之臭味矣顧惟潦倒疎冗有琴張曽晳之狂無叔牙管仲之友間關失職遂哭窮途灰心木形槁項黃馘豈可分毫貶屈洴灑削緯蕭織蒲豈不足以自食籕之所學恐不止於此所求亦恐非為餔啜而已不揆其猖狂之辭略及今日之故若蒙收採顧遇使無補于邦家斥之未晩也俯伏賔次罔知所裁閤下幸察焉不宣上戸部尚書書

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.