Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> -> 卷七十九

《卷七十九》[View] [Edit] [History]

1 欽定四庫全書
2 山西通志卷七十九
3 職官
4
5 郭特平進士嘉靖時任右布政使江南萬安人潘九齡進士嘉靖時任左㕘政浙江遂昌人𫝊學禮進士嘉靖時任右㕘政陜西安化人周 滿進士嘉靖時任右叅政後為左布政使四川漢州人
6 顧 堅舉人嘉靖時任左㕘議直𨽻無錫人蘓志臯進士嘉靖時歴任右㕘議副使右布政使按察使順天固安人
7 李 綸進士嘉靖時任按察使直𨽻潁上人何 城進士嘉靖時任副使陜西綏徳人楊守約進士嘉靖時任副使彭城衞人王朝賢進士嘉靖時任副使河南太康人魏尚綸進士嘉靖時任副使河南鈞州人吴 嶽進士嘉靖時任副使山東汶上人楊 濓進士嘉靖時任僉事直隸安州人賀 惠舉人嘉靖時任僉事直隸薊州人江 南進士嘉靖時任僉事山東濟陽人朱 徵進士嘉靖時任僉事遷副使河南唐縣人郭朝賔進士嘉靖時任户部督餉郎中山東汶上人劉 臬進士嘉靖時任廵撫山西都御史湖廣承天人王 達進士嘉靖時任廵按山西御史山東濵州人皮東山進士嘉靖時任廵按宣大御史湖廣攸縣人舒 遷進士嘉靖時任廵鹽御史直隸黟縣人
8 吴 惺進士嘉靖時任左布政使浙江餘姚人馬九德進士嘉靖時歴任左㕘政副使按察使直隸德州人
9 宋 淳進士嘉靖時任右㕘政浙江開化人張舜臣進士嘉靖時任左㕘議遷副使直隸安平人張 思進士嘉靖時任副使直隸任邱人
10 劉 素進士嘉靖時任副使直隸深澤人何 思進士嘉靖時任副使後為廵撫大同都御史直隸雄縣人
11 閔 煦進士嘉靖時歴任副使右布政使按察使左布政使廵撫山西都御史直隸任邱人
12 徐文亨進士嘉靖時任副使江西餘干人畢竟容進士嘉靖時任副使江西貴谿人馮時雨進士嘉靖時任僉事直隸景州人崔 官進士嘉靖時任僉事四川閬中人戴 梗進士嘉靖時任僉事河南澠池人鄭光溥進士嘉靖時任僉事遷副使山東益都人張 旦進士嘉靖時任户部督餉郎中直隸寶應人崔 峩進士嘉靖時任户部督餉主事直隸新城人童漢臣進士嘉靖時任廵按山西御史浙江錢塘人江 濬舉人嘉靖時任廵按宣大御史山東歴城人魏謙吉進士嘉靖時任廵鹽御史為廵撫山西都御史直隸栢鄉人
13 劉望之進士嘉靖時任左布政使四川內江人盧 紳進士嘉靖時任右布政使陜西咸寜人李 磐進士嘉靖時任右㕘議河南固始人張 鈇進士嘉靖時任副使山東冠縣人郭 乾進士嘉靖時任副使直隸任邱人趙大綱進士嘉靖時任副使山東濵州人李文昇進士嘉靖時任副使山東昌樂人高 㨗進士嘉靖時任副使河南新鄭人喬 祐進士嘉靖時任僉事河南洛陽人侯 鉞進士嘉靖時任僉事後為廵撫大同都御史山東東阿人
14 趙文耀進士嘉靖時任僉事遷副使山東萊陽人王 珩進士嘉靖時任僉事直隸交河人
15 胡 賔進士嘉靖時任僉事河南光州人楊 順進士嘉靖時任僉事遷副使為廵撫大同都御史總督都御史山東德州衞人
16 戴夢桂進士嘉靖時任僉事山東濟陽人王重光進士嘉靖時任僉事山東新城人陳與音進士嘉靖時任行太僕寺河南汲縣人侯 度進士嘉靖時任廵按宣大御史為廵按山西御史山東東阿人
17 曹邦輔進士嘉靖時任廵鹽御史為右㕘政山東定陶人
18 殷 學進士嘉靖時任右布政使山東東阿人呂時中進士嘉靖時任按察使直隸清豐人陳 棐進士嘉靖時任右㕘政為副使河南鄢陵人黄 雲進士嘉靖時任副使陜西咸寜人
19 俞 憲進士嘉靖時任副使直隸無錫人汪 來進士嘉靖時任副使直隸天津衞人程 紳進士嘉靖時任㕘議遷副使山東樂平人梁 木進士嘉靖時任僉事陜西三原人
20 吉來獻進士嘉靖時任僉事陜西興平人朱 笈進士嘉靖時歴任僉事副使廵撫大同都御史廵撫山西都御史直隸桃源人
21 李 楫進士嘉靖時任户部督餉郎中陳 豪進士嘉靖時任廵按山西御史福建長樂人齊宗道進士嘉靖時任廵按山西御史為左㕘政遷按察使後為廵撫大同都御史遼東廣寜人
22 譚 學舉人嘉靖時任廵按宣大御史江西吉安人喻 時進士嘉靖時任廵鹽御史河南光州人林應標進士嘉靖時任左布政使福建莆田人韓威威進士嘉靖時任左布政使直隸河間人孟廷相進士嘉靖時任右布政使順天霸州人劉繼德進士嘉靖時任左㕘議河南封邱人王 廷進士嘉靖時任右㕘政四川南充人唐 禹進士嘉靖時任右㕘政浙江海寜人葛 縉進士嘉靖時任副使遷按察使為廵撫山西都御史後為總督都御史山東昌邑人
23 趙 忻進士嘉靖時任副使陜西盩厔人路可由進士嘉靖時任副使山東曹縣人楊 選進士嘉靖時任副使後為廵撫大同都御史山東章邱人
24 蔣 勲進士嘉靖時任僉事順天霸州人李九功進士嘉靖時任僉事河南裕州人曾 銑進士嘉靖時任廵撫山西都御史直隸江都人李 仁進士嘉靖時任廵撫大同都御史山東東阿人谷 峪進士嘉靖時任廵按山西御史興州中屯人金 城進士嘉靖時任廵按宣大御史山東歴城人王 忬進士嘉靖時任廵鹽御史為廵撫大同都御史直隸太倉人
25 毛 愷進士嘉靖時任右㕘政浙江江山人張 松進士嘉靖時任右㕘政遷總督都御史河南洛陽人
26 王之誥進士嘉靖時歴任左㕘議右㕘政副使總督都御史湖廣石首人
27 辛 童進士嘉靖時任右㕘議山東安邱人曹 汴進士嘉靖時任副使湖廣江陵人黎堯勲進士嘉靖時任副使四川樂至人谷中虛進士嘉靖時任副使山東海豐人李三畏進士嘉靖時任僉事山東汶上人張 鎬進士嘉靖時任僉事遷副使陜西涇陽人趙祖元進士嘉靖時任僉事浙江東陽人楊孕賢進士嘉靖時任僉事遷副使山東兖州人馬 珮進士嘉靖時任僉事遷副使山東德州人楊守謙進士嘉靖時任廵撫山西都御史直隸宛平人黃洪毗進士嘉靖時任廵按山西御史福建莆田人李天寵進士嘉靖時任廵按宣大御史江西廬林人陳 炌進士嘉靖時任廵鹽御史江西陵川人
28 朱 用進士嘉靖時任右布政使遷左布政使河南衞人
29 魏尚純進士嘉靖時任右布政使遷按察使為左布政使河南鈞州人
30 李雲凌進士嘉靖時任右㕘政河南鈞州人王 遵進士嘉靖時任右㕘政四川南充人洪朝選進士嘉靖時任右㕘政福建同安人劉 佐進士嘉靖時任右㕘議山東德州人韓朝江進士嘉靖時任按察使前為右㕘政陜西醴泉人
31 項守禮進士嘉靖時任副使浙江奉化人趙介夫進士嘉靖時任副使直隸阜城人薛騰蛟進士嘉靖時任副使陜西渭南人蔣宗魯進士嘉靖時任副使貴州溧陽人郭邦光進士嘉靖時任副使山東冠縣人李文進進士嘉靖時任副使遷廵撫大同都御史為總督都御史四川巴縣人
32 朱天俸進士嘉靖時任副使前為右㕘議直隸濬縣人劉自強進士嘉靖時任副使河南扶溝人
33 張邦彦進士嘉靖時任副使山東臨朐人莫 璿進士嘉靖時任僉事直隸薊州人許用中進士嘉靖時任僉事山東東阿人楊守愚進士嘉靖時任僉事直隸大名人楊 巍進士嘉靖時任僉事為右㕘議遷副使後遷廵撫山西都御史山東海豐人
34 張 嵐進士嘉靖時任僉事山東歴城人史闕疑進士嘉靖時任僉事直隸涿州人遲鳳神進士嘉靖時任户部督餉郎中山東臨朐人王良貴進士嘉靖時任户部督餉主事直隸寜津人陳九德進士嘉靖時任廵按山西御史直隸灤城人谷 嶠嘉靖時任廵按宣大御史
35 劉應熊進士嘉靖時任廵鹽御史為廵按山西御史陜西隴西人
36 李采菲進士嘉靖時歴任清軍御史左㕘政右布政使按察使左布政使萬歴時為廵撫山西都御史直隸河間人
37 張永明進士嘉靖時任左布政使浙江烏程人陳 珪嘉靖時任左㕘政
38 謝 淮進士嘉靖時任右㕘議後遷左布政使直隸任邱人
39 丘預達進士嘉靖時任按察使福建莆田人陳夢鶴進士嘉靖時任副使山東益都人何海晏進士嘉靖時任副使山東平陰人靳學曽進士嘉靖時任副使山東濟寧人宋大勺進士嘉靖時任副使浙江餘姚人徐 敦進士嘉靖時任僉事直隸太倉人王彚征舉人嘉靖時任僉事陜西西安衞人榮 愷進士嘉靖時任行太僕寺直隸大興人庸廸吉進士嘉靖時任户部督餉郎中山東章邱人石遷高進士嘉靖時任廵撫山西都御史山東恩縣人吉 澄進士嘉靖時任廵按山西御史直隸開州人黃如桂進士嘉靖時任廵按宣大御史江西廬陵人黃 中舉人嘉靖時任廵鹽御史浙江遂昌人
40 孟 淮進士嘉靖時任右布政使遷左布政使為廵撫山西都御史河南祥符人
41 祝天保進士嘉靖時歴任右㕘政副使直隸唐山人張 謐進士嘉靖時任左㕘議直隸南皮人
42 吴 祦進士嘉靖時任副使河南祥符人陳 栢進士嘉靖時任副使湖廣沔陽人袁洪愈進士嘉靖時任副使直隸長洲人張 淵進士嘉靖時任副使河南陳州人張 時進士嘉靖時任僉事直隸易州人王喬年進士嘉靖時任僉事山東高宻人董邦政選貢嘉靖時任僉事山東陽信人張守宗進士嘉靖時任户部督餉主事貴州思南人應 檟進士嘉靖時任廵撫山西都御史浙江遂昌人程 軏進士嘉靖時廵按宣大御史為左㕘政山東臨清人
43 耿随朝進士嘉靖時任右㕘政直隸滑縣人張 詔進士嘉靖時任副使山東濟陽人紀公廵進士嘉靖時任副使隆慶時為左㕘政山東恩縣人
44 張 蘊進士嘉靖時任副使應天高淳人劉光逺進士嘉靖時任僉事河南杞縣人范大儒進士嘉靖時歴任僉事右㕘議右㕘政副使山東霑化人
45 張 愉進士嘉靖時任户部督餉郎中北直長垣人李一瀚進士嘉靖時任廵按山西御史為副使浙江仙居人
46 王 楠進士嘉靖時任廵按宣大御史山東德州人胡宗憲進士嘉靖時任廵按宣大御史直隸績溪人萬虞愷進士嘉靖時任左布政使江西南昌人馮惟訥進士嘉靖時任右㕘政遷按察使山東臨朐人馬斯臧進士嘉靖時任左㕘議河南鈞州人
47 賈 樞進士嘉靖時任右㕘議直隸商河人陶大有進士嘉靖時任副使浙江㑹稽人王 遴進士嘉靖時任副使順天霸州人史直臣進士嘉靖時任副使遷左布政使順天涿州人周世逺進士嘉靖時任僉事遷右布政使四川江津人王維寜進士嘉靖時任僉事為右㕘議陜西興平人許 論進士嘉靖時任廵撫山西都御史遷總督都御史河南靈寶人
48 李廷時進士嘉靖時任廵按宣大御史山東德州人尚維持進士嘉靖時任廵鹽御史河南光山人王宗沐進士嘉靖時任左布政使浙江臨海人陳全之進士嘉靖時任右㕘政福建閩縣人王朝相進士嘉靖時任右㕘議直隸永年人周斯盛進士嘉靖時任左㕘議遷副使陜西寧州人劉 涇進士嘉靖時任副使河南懐慶人
49 李文昇進士嘉靖時任副使陜西寧州人劉應節進士嘉靖時任副使山東濰縣人劉三正舉人嘉靖時任僉事四川南江人呂 廕進士嘉靖時任僉事山東陽信人殷 仁進士嘉靖時任僉事龍驤衞人黃 扆進士嘉靖時任户部督餉郎中陜西咸寜人楊 博進士嘉靖時任總督都御史本省蒲州人趙時春進士嘉靖時任廵撫山西都御史陜西平凉人蔡 朴進士嘉靖時任廵按宣大御史直隸滄州人宋儀望進士嘉靖時任廵鹽御史江西永豐人彭 範進士嘉靖時任左㕘政河南靈寶人劉曰材進士嘉靖時任右㕘政隆慶時為左㕘政江西南昌人
50 陳其學進士嘉靖時任按察使後為廵撫大同都御史遷總督都御史山東登州人
51 嚴 清進士嘉靖時任副使浙江嘉興人李 玳進士嘉靖時任副使順天霸州人閻光潛進士嘉靖時任副使山東東平人孟 官進士嘉靖時任僉事為右㕘議陜西咸寜人張守道進士嘉靖時任僉事陜西涇陽人
52 胡 麟進士嘉靖時任僉事遷副使直隸藁城人岳 粹進士嘉靖時任户部督餉主事為户部督餉郎中山東冠縣人
53 萬 恭進士嘉靖時任廵撫山西都御史江西南昌人黃繼瑞進士嘉靖時任廵按山西御史福建閩縣人毛 鵬進士嘉靖時任廵按宣大御史北直棗強人李 禎進士嘉靖時任廵鹽御史江西新昌人陳洪䝉進士嘉靖時任左㕘政浙江仁和人潘繼先進士嘉靖時任右㕘政河南汲縣人張學顔進士嘉靖時任左㕘議遷副使直隸肥鄉人張 循舉人嘉靖時任副使河南固始人
54 張 柱進士嘉靖時任副使萬厯時為右叅政遷按察使山東壽光人
55 張 葸進士嘉靖時任副使山東平原人周 鎬進士嘉靖時任副使河南汲縣人楊 錦進士嘉靖時任僉事為右㕘政山東益都人任惟鈞進士嘉靖時任僉事四川巴縣人
56 石茂華進士嘉靖時任廵撫山西都御史山東益都人朱 綱進士嘉靖時任廵按山西御史山東曹縣人李鳯毛進士嘉靖時任廵按宣大御史四川彭縣人路 楷進士嘉靖時任廵按宣大御史山東汶上人左 柱進士嘉靖時任廵鹽御史陜西寜州人趙 格進士嘉靖時任右㕘政隆慶時左㕘政江西南昌人
57 谷鍾秀進士嘉靖時任左㕘議浙江餘姚人呉三樂進士嘉靖時任按察使為左布政使河南衞人郭 斗進士嘉靖時任副使河南封邱人
58 陳 瑞進士嘉靖時任副使福建長樂人王學謨進士嘉靖時任僉事萬厯時遷右㕘政副使陜西朝邑人
59 劉素行進士嘉靖時任僉事直隸高陽人賀 榮舉人嘉靖時任户部督餉主事陜西神木人趙孔昭進士嘉靖時任廵撫山西都御史直隸邢臺人楊羙益進士嘉靖時任廵按山西御史浙江鄞縣人欒尚約進士嘉靖時任廵按宣大御史為廵按山西御史山東膠州人
60 周 滋進士嘉靖時任廵鹽御史山東諸城人王顯忠進士嘉靖時任左㕘政北直保定人楊 旂進士嘉靖時歴任右㕘政副使河南延津人孫一正進士嘉靖時任副使隆慶時為右㕘政陜西渭南人
61 魏 裳進士嘉靖時任副使湖廣蒲圻人耿随卿進士嘉靖時任副使直隸滑縣人沈紹德進士嘉靖時任僉事為左㕘議直隸安州人牛山木進士嘉靖時任户部督餉主事為僉事直隸曲周人
62 劉 燾嘉靖時任廵撫大同都御史王汝正進士嘉靖時任廵按宣大御史直隸薊州人吴 過進士嘉靖時任廵鹽御史河南汝陽人
63 李 僑進士嘉靖時任左㕘政為左布政使山東長清人
64 張 鑑進士嘉靖時任按察使四川南兖人沈應時進士嘉靖時任副使為廵撫山西都御史河南衞人
65 廖逢節進士嘉靖時歴任右㕘政副使河南光山人黃正色進士嘉靖時任副使河南光山人
66 李 璉進士嘉靖時任僉事順天遵化人陳觀衡進士嘉靖時任僉事山東東平人張思誠進士嘉靖時任行太僕寺為副使順天固安人魏學曾進士嘉靖時任户部督餉郎中陜西涇陽人趙炳然進士嘉靖時任總督都御史四川劒川人楊 儲舉人嘉靖時任廵鹽御史為廵按山西御史江西廬陵人
67 陳聫芳進士嘉靖時任廵按宣大御史福建閩縣人王 諍進士嘉靖時任廵鹽御史浙江永嘉人
68 栁 英進士嘉靖時任右布政使四川巫山人萬思謙進士嘉靖時任右㕘政江西南昌人張廷槐進士嘉靖時任右㕘議萬全人張 瀚進士嘉靖時任按察使浙江仁和人曹 金進士嘉靖時任副使河南祥符人楊 綵進士嘉靖時任副使遷左布政使為廵撫山西都御史江西泰和人
69 盧 煌進士嘉靖時任僉事河南鄭州人崔 鏞進士嘉靖時任廵撫山西都御史陜西榆林人董 學進士嘉靖時任廵按宣大御史浙江海寜人熊 逈進士嘉靖時任廵鹽御史四川富順人孫 枝進士嘉靖時任右㕘政浙江仁和人歐陽谷進士嘉靖時任左㕘議江西安福人張烈文進士嘉靖時任副使直隸巢縣人李 淑進士嘉靖時任副使湖廣京山人王希堯進士嘉靖時任僉事陜西安化人焦 璉進士嘉靖時任行太僕寺順天涿州人李從教進士嘉靖時任户部督餉郎中陜西同州人張邦彦進士嘉靖時任廵撫大同都御史山東臨朐人王好問進士嘉靖時任廵按山西御史直隸樂亭人成守節進士嘉靖時任廵按宣大御史山東曹州人胡 鑰進士嘉靖時任廵鹽御史湖廣潛江人
70 李逢時進士嘉靖時任按察使為左布政使江西贑縣人
71 方逢時進士嘉靖時歴任右㕘政副使廵撫大同都御史總督都御史湖廣嘉魚人
72 秦可大進士嘉靖時任左㕘議遷副使陜西咸寧人孟養性進士嘉靖時任按察使山東齊河人
73 崔近思進士嘉靖時任副使山東濵州人商 誥進士嘉靖時任僉事山東平原人夏惟純進士嘉靖時任户部督餉主事直隸冀州人張志孝進士嘉靖時任廵撫大同都御史山東濟寧人楊衍慶進士嘉靖時任廵按山西御史直隸牧馬人胡維新進士嘉靖時任廵按宣大御史萬厯時為副使浙江餘姚人
74 張 檟進士嘉靖時任廵鹽御史江西新城人鄭 洛進士嘉靖時歴任右㕘政副使廵撫山西都御史隆慶時為總督都御史直隸安肅人
75 董堯封進士嘉靖時歴任右㕘政副使河南洛陽人劉應箕進士嘉靖時任副使隆慶時為廵撫大同都御史四川巴縣人
76 韓 宰進士嘉靖時任僉事遷副使直隸隆平人武進邦進士嘉靖時任僉事山東舘陶人武建邦進士嘉靖時任户部督餉郎中山東舘陶人高文薦進士嘉靖時任右布政使遷廵撫山西都御史四川成都人
77 陳 桂進士嘉靖時任廵按山西御史直隸故城人郭天禄進士嘉靖時任廵按宣大御史直隸定興人王君賞進士嘉靖時任廵鹽御史山東淄川人黄九成進士嘉靖時任左㕘議陜西固城人紀 誡進士嘉靖時任副使順天文安人朱 裳進士嘉靖時任副使隆慶時為右㕘政河南温縣人
78 沈人种進士嘉靖時任僉事直隸嘉定人葛大紀進士嘉靖時任僉事萬厯時為右㕘政陜西商州人
79 李世藩進士嘉靖時任户部督餉主事直隸臨城人王 漸進士嘉靖時任廵按山西御史山東濰縣人蒙 詔進士嘉靖時任廵按宣大御史廣東番禺人劉師孟舉人嘉靖時任廵鹽御史河南臨漳人于 錦進士嘉靖時任右布政使山東濟寧人宋 岳進士嘉靖時任左㕘政浙江餘姚人程 瑤進士嘉靖時任按察使山東人申 佐進士嘉靖時歴任右㕘政副使萬厯時為廵撫大同都御史直隸永年人
80 徐學古進士嘉靖時任副使浙江仁和人李 春舉人嘉靖時任僉事河南臨漳人丘文學進士嘉靖時任僉事山東博平人俞朝卿進士嘉靖時任行太僕寺江西南昌人楊挺高進士嘉靖時任右布政使為按察使江西崇仁人
81 崔 鏞進士隆慶時歴任右㕘議僉事右㕘政副使廵撫山西都御史陜西榆林衞人
82 孫應元進士隆慶時任左㕘政遷按察使為廵撫山西都御史湖廣承天人
83 劉 祐進士隆慶時任廵撫大同都御史山東掖縣人宋 纁進士隆慶時任廵按山西御史河南商邱人周 詠進士隆慶時任廵按宣大御史河南延津人趙 睿進士隆慶時任廵鹽御史直隸婺源人何 棨進士隆慶時任右㕘議北直涿州人蕭大亨進士隆慶時歴任右㕘議右㕘政副使萬厯時為總督都御史山東泰安人
84 馮 謙進士隆慶時任副使浙江慈谿人孫 坤進士隆慶時任僉事河南睢州人吳一本進士隆慶時任僉事湖廣沔陽人劉時秋進士隆慶時任僉事順天寶坻人劉之䝉進士隆慶時任僉事順天霸州人張允濟進士隆慶時任户部督餉郎中直隸固安人張求可進士隆慶時任户部督餉郎中四川內江人李 秋進士隆慶時任廵撫大同都御史順天薊州人燕儒臣進士隆慶時任廵按宣大御史河南魯山人郜永春進士隆慶時歴任巡鹽御史右㕘政副使按察使直隸長垣人
85 羅 良進士隆慶時任右㕘政江西萬安人李 蔉進士隆慶時任左㕘議河南內鄉人李 鶚進士隆慶時任右㕘議直隸靈壽人梁夢龍進士隆慶時任按察使北直真定人蔡可賢進士隆慶時任副使直隸成安人李幼滋進士隆慶時任副使湖廣應城人劉漢儒進士隆慶時歴任右㕘政副使河南沈邱人艾 杞進士隆慶 任僉事陜西米脂人
86 張希稷進士隆慶時歴任僉事右㕘議山東高苑人趙世相舉人隆慶時任僉事直隸臨城人
87 姜廷瑤進士隆慶時任僉事萬厯時為左㕘議山東掖縣人
88 楊愈茂進士隆慶時任户部督餉郎中萬厯時為副使陜西安化人
89 劉宗岱進士隆慶時任户部督餉主事為僉事山東人王崇古進士隆慶時任總督都御史本省蒲州人饒仁祝進士隆慶時任廵按山西御史湖廣崇陽人姚繼可進士隆慶時任廵按宣大御史為按察使河南襄城人
90 俞一貫進士隆慶時任廵鹽御史直隸婺源人徐 行進士隆慶時任右布政使為左布政使直隸博野人
91 查 鐸進士隆慶時任左㕘議直隸涇縣人吳 哲舉人隆慶時任右㕘議遷副使直隸定逺人王世貞進士隆慶時任按察使為左布政使直隸太倉人
92 張佳𦙍進士隆慶時任按察使四川銅梁人李堯德進士隆慶時任副使直隸永年人温如璋進士隆慶時任副使河南汝州人許希孟進士隆慶時歴任僉事萬厯時右㕘議右㕘政按察使河南固始人
93 胡 定進士隆慶時任僉事湖廣崇陽人藍 偉舉人隆慶時任僉事河南鄭州人姜 密舉人隆慶時任户部督餉郎中山東夏津人桂天祥進士隆慶時任廵按山西御史江西臨川人劉良弼進士隆慶時任廵按宣大御史江西南昌人許子良進士隆慶時任廵鹽御史浙江仁和人劉 孝進士隆慶時任右布政使河南安陽人張國彦進士隆慶時任右㕘政直隸邯鄲人馮叔吉進士隆慶時任左㕘議遷副使浙江慈谿人董世彦進士隆慶時任右布政使為按察使遷左布政使河南鈞州人
94 張天馭進士隆慶時任副使直隸深縣人吳學詩進士隆慶時任副使江西上高人随 府進士隆慶時任僉事遷副使山東魚臺人劉奮康進士隆慶時任僉事河南洛陽人張稽古舉人隆慶時任僉事為右㕘議陜西蒲城人李一本進士隆慶時任户部督餉郎中河南郟縣人袁 和進士隆慶時任户部督餉主事萬厯時為右㕘議遷左㕘議河南安陽人
95 呉 兌進士萬厯時任總督都御史浙江山陰人賀一桂進士萬厯時任廵按山西御史江西廬陵人孫 錝進士萬厯時任廵按宣大御史錦衣衛人張 道進士萬厯時任廵鹽御史江西湖口人張 任進士萬厯時任左布政使直隸嘉定人王之弼舉人萬厯時任右㕘議陜西涇陽人左 熙進士萬厯時任右㕘議陜西耀州人劉世昌進士萬厯時任副使陜西高陵人馮子履進士萬厯時歴任僉事右㕘議副使山東臨朐人
96 楊廷選進士萬厯時任僉事浙江鄞縣人王子惠進士萬厯時任僉事為左㕘議山東陽信人韓應元進士萬厯時任僉事為左㕘議山東歴城人鄧林喬進士萬厯時任僉事為右㕘議遷右㕘政後為廵撫大同都御史四川內江人
97 郭 堵進士萬厯時任户部督餉郎中山東曹州人崔廷試進士萬厯時任廵按山西御史河南陳留人陳文燧進士萬厯時任廵按宣大御史江西臨川人趙 池進士萬厯時任廵鹽御史山東昌樂人
98 張夢鯉進士萬厯時任右㕘政遷右布政使為左布政使山東萊陽人
99 屠義英進士萬厯時任右㕘政直隸寧國人蔡應陽進士萬厯時任右㕘政遷右布政使為按察使湖廣麻城人
100 賈應元進士萬厯時任副使遷按察使為廵撫大同都御史真定遵化人
101 許守謙進士萬厯時任副使遷按察使為廵撫山西都御史直隸藁城人
102 蔡叔逵進士萬厯時任副使河南衞人張楚城進士萬厯時歴任副使右㕘政湖廣江陵人季遐齡舉人萬厯時任僉事山東夏津人
103 劉思中進士萬厯時任僉事遷副使山東安邱人咸懐良進士萬厯時任僉事山東萊陽人
104 賈 實舉人萬厯時任户部督餉郎中河南祥符人孫 代進士萬厯時任廵按山西御史陜西扶風人陳文衡進士萬厯時任廵按宣大御史江西鄱陽人金 階進士萬厯時任廵鹽御史浙江仁和人
105 張士珮進士萬厯時任左㕘政遷左布政使陜西韓城人
106 柴 淶進士萬厯時任左㕘政浙江鄞縣人徐 炳進士萬厯時任右㕘政浙江寧海人周 鑑進士萬厯時任右㕘政遷按察使陜西平凉人劉經緯進士萬厯時任左㕘議江西進賢人
107 楊 松進士萬厯時任右㕘議遷副使浙江海寧人舒 化進士萬厯時任按察使江西臨川人
108 賀來貢進士萬厯時任副使直隸泰州人鄭 旻進士萬厯時任副使廣東揭揚人賀邦泰進士萬厯時任副使直隸丹陽人張惟誠進士萬厯時歴任僉事右㕘議右㕘政副使順天永清人
109 于達真進士萬厯時任僉事為右㕘議遷副使山東歴城人
110 郭性之進士萬厯時任僉事為右㕘議遷副使陜西華州人
111 孫 珮進士萬厯時任户部督餉郎中山東左衛人田 樂進士萬厯時任廵按山西御史右㕘政北直任邱人
112 沈 涵進士萬厯時任廵按宣大御史武功衛人陳用賔進士萬厯時任廵鹽御史福建晉江人賈待問進士萬厯時任左㕘政直隸威縣人辛應乾進士萬厯時歴任右㕘政副使按察使右布政使左布政使廵撫山西都御史山東安邱人
113 霍維藎進士萬厯時任副使直隸曲周人王 埏進士萬厯時任副使河南太康人李與善進士萬厯時任副使山東長清人許雲濤進士萬厯時歴任僉事右㕘政副使山東堂邑人
114 邢 玠進士萬厯時任僉事遷右㕘政右布政使為廵撫大同都御史山東益都人
115 申維岱進士萬厯時任僉事遷按察使直隸遵化人王學書進士萬厯時歴任户部督餉郎中右㕘議右叅政副使按察使山東濵州人
116 賈如式進士萬厯時任廵按山西御史直隸武強人黄應坤進士萬厯時任廵按宣大御史為廵按山西御史直隸歙縣人
117 尹良仁進士萬厯時任廵鹽御史湖廣漢川人侯于趙進士萬厯時任左布政使遷廵撫山西都御史河南杞縣人
118 呂鳴珂進士萬厯時任右布政使為按察使浙江利水人
119 王 基進士萬厯時歴任左㕘政副使山東青州衞人栗 祁進士萬厯時任右㕘政山東夏津人
120 杜友蘭進士萬厯時任右㕘政四川南部人吴善言進士萬厯時任右㕘政直隸成安人宋應昌進士萬厯時任副使浙江仁和人陸 檄進士萬厯時任副使直隸長洲人閻邦寧進士萬厯時任副使河南原武人郭宗賢進士萬厯時任僉事直隸邯鄲人白 棟進士萬厯時任僉事為左㕘議陜西榆林人陳一教進士萬厯時任户部督餉主事天啓時為右㕘政南直宜興人
121 劉士忠進士萬厯時任廵按山西御史陜西華州人郭 汝進士萬厯時任廵按宣大御史山東濟寧人胡來貢進士萬厯時任左㕘政為廵撫大同都御史山東萊州人
122 胡化貢進士萬厯時任右㕘政山東萊州人王 璇進士萬厯時任右㕘政河南太康人曹子登進士萬厯時歴任右㕘政副使右布政使直隸後通衛人
123 范 伋進士萬厯時歴任右㕘政副使江西高安人梅友松進士萬厯時任左㕘議遷按察使四川內江人劉 葵進士萬厯時歴任右㕘議右叅政副使按察使順天通州人
124 秦吉士進士萬厯時任按察使為左布政使直隸曲周人
125 賈大問進士萬厯時任按察使直隸威縣人張九一進士萬厯時任按察使河南新蔡人劉伯縉進士萬厯時任副使山東歴城人費堯年進士萬厯時任副使江西鉛山人顧養謙進士萬厯時任副使直隸通州人周應中進士萬厯時任僉事浙江㑹稽人王汝梅進士萬厯時任户部督餉主事為僉事右㕘議遷右㕘政北直安肅人
126 馬象乾進士萬厯時任廵按山西御史廣東連州人茹宗舜進士萬厯時任廵按宣大御史直隸遵化人房 寰進士萬厯時任廵鹽御史浙江德清人
127 沈子木進士萬厯時任右布政使遷左布政使為廵撫山西都御史浙江歸安人
128 嚴大紀進士萬厯時任左㕘政遷右布政使為按察使浙江餘姚人
129 嚴用和進士萬厯時任右㕘政浙江杭州人陳 蕖進士萬厯時任右㕘政遷按察使湖廣應城人劉渾成進士萬厯時任右㕘政遷按察使河南確山人麻永吉進士萬厯時歴任右㕘政副使陜西慶陽人韋以誠進士萬厯時歴任右㕘政副使北直真定人丁應璧進士萬厯時歴任右㕘政副使山東壽光人栗在庭進士萬厯時任左㕘議為副使遷按察使陜西㑹寧人
130 夏良心進士萬厯時任右㕘議直隸廣德人梁問孟進士萬厯時任按察使前為左㕘政河南新鄉人
131 王汝魯進士萬厯時任副使河南南陽人陳一簡進士萬厯時任僉事直隸繁昌人房如式進士萬厯時任僉事山東益都人張彝訓進士萬厯時任户部督餉郎中山東寧陽人王世揚進士萬厯時任總督都御史直隸廣平人趙 卿進士萬厯時任廵按山西御史直隸泗州人徐鳴鶴進士萬厯時任廵按宣大御史河南杞縣人邢 侗進士萬厯時任廵鹽御史山東臨邑人
132 李 戴進士萬厯時任左布政使河南延津人孫化龍進士萬厯時歴任右㕘政副使按察使北直獲鹿人
133 周于德進士萬厯時歴任右㕘政副使河南祥符人王以纁進士萬厯時任右㕘政順天文安人
134 李時芳進士萬厯時歴任右㕘政副使按察使陜西武功人
135 郭子直進士萬厯時任右㕘議浙江崇德人姚學閔進士萬厯時任按察使湖廣武陵人侯世卿進士萬厯時任副使直隸武強人朱 衣進士萬厯時任副使陜西岷州人胡來縉進士萬厯時任副使陜西秦州人梅 淳進士萬厯時任副使直隸當塗人薛 亨進士萬厯時任僉事遷按察使陜西韓城人陳 諫進士萬厯時任户部督餉郎中陜西華陰人洪聲逺進士萬厯時任廵按山西御史順天府人陳性學進士萬厯時任廵按宣大御史浙江諸暨人王國祚進士萬厯時任廵鹽御史直隸滄州人王象坤進士萬厯時任左布政使山東新城人朱孟震進士萬厯時任左㕘政遷廵撫山西都御史江西新淦人
136 張世烈進士萬厯時歴任右㕘政副使陜西延安衞人呂三才進士萬厯時歴任右㕘政副使山東臨朐人張歸儒進士萬厯時任右㕘政河南洛陽人
137 何應竒進士萬厯時歴任右㕘議僉事河南陜州人呂 坤進士萬厯時任按察使遷廵撫山西都御史河南寧陵人
138 王守誠進士萬厯時任副使河南嵩縣人張修吉進士萬厯時任副使山東高苑人許應逵進士萬厯時任副使浙江嘉興人楊時寧進士萬厯時任僉事後為總督都御史河南祥符人
139 陳三策進士萬厯時任户部督餉郎中山東武定人梅國禎進士萬厯時任總督都御史湖廣麻城人陳登雲進士萬厯時任廵按山西御史直隸唐山人徐 申進士萬厯時任廵按宣大御史直隸長洲人趙 稽進士萬厯時任廵鹽御史四川犍為人愛可乆進士萬厯時任左布政使直隸上海人賈學詩進士萬厯時任左㕘政山東東阿人吳同春進士萬厯時任右㕘政河南固始人楊 芳進士萬厯時任右㕘政遷右布政使四川巴縣人
140 高 時進士萬厯時任右㕘政副使右布政使山東濟陽人
141 韓取善進士萬厯時歴任按察使右布政山東淄川人成 遜進士萬厯時任按察使直隸長垣人
142 成 憲進士萬厯時任副使直隸薊州衛人顧顯仁進士萬厯時任副使直隸武進人李 甲進士萬厯時任户部督餉郎中右㕘議陜西寶鷄人
143 傅光宅進士萬厯時任廵按山西御史山東歴城人孫愈賢進士萬厯時任廵按宣大御史雲南太和人張一霽進士萬厯時任左㕘政遷按察使河南睢陽人白希繡進士萬厯時任右㕘政遷廵撫山西都御史陜西膚施人
144 寗化龍進士萬厯時歴任右㕘政副使右布政使直隸興安人
145 張孫䋲進士萬厯時任按察使廣西臨桂人郝維喬進士萬厯時任按察使河南扶溝人原一魁進士萬厯時任副使山東掖縣人陳于階進士萬厯時任副使直隸曲周人劉天衢進士萬厯時任僉事遷按察使湖廣廣濟人張守乾進士萬厯時任户部督餉郎中河南衛輝人文 德進士萬厯時任廵按山西御史四川涪州人王之棟進士萬厯時任廵按宣大御史直隸寧晉人姚三讓進士萬厯時任廵鹽御史直隸永年人徐 作進士萬厯時任左布政使江西南昌人吴道行進士萬厯時任右㕘政遷右布政使山東濵州人
146 宿 度進士萬厯時任右㕘政山東掖縣人張我績進士萬厯時歴任右㕘議副使左布政使直隸邯鄲人
147 郭子章進士萬厯時任按察使江西泰和人徐三畏進士萬厯時任按察使北直任邱人由禮門進士萬厯時任副使河南杞縣人王見賔進士萬厯時任副使山東歴城人朱朝聘進士萬厯時任僉事直隸歙縣人張俊申進士萬厯時任户部督餉郎中南京鷹揚衞人魏永貞進士萬厯時任山西廵撫都御史直隸南樂人劉懐恕進士萬厯時任廵按山西御史直隸東明人林文英進士萬厯時任廵宣大御史山東黄縣人李堯民進士萬厯時任廵鹽御史山東濟寧人蔡廷臣進士萬厯時任右布政使江西德化人陳惟直進士萬厯時任左㕘政四川洪雅人孫維城進士萬厯時歴任右㕘政副使按察使山東邱縣人
148 易登瀛進士萬厯時歴任右㕘政副使直隸肅寧人汪應蛟進士萬厯時任按察使直隸婺源人
149 顧其志進士萬厯時任按察使直隸長洲人袁𢎞德進士萬厯時任副使直隸曲周人鄭汝璧進士萬厯時任副使遷總督都御史浙江縉雲人
150 梁雲龍進士萬厯時任副使廣東瓊山人范守己進士萬厯時任僉事河南洧川人李汝相進士萬厯時任僉事山東臨邑人任彦棻進士萬厯時任户部督餉主事河南人賈希彝進士萬厯時任廵按山西御史山東歴城人連 標進士萬厯時任廵按宣大御史河南禹州人呉達可進士萬厯時任廵鹽御史南直宜興人沈季文進士萬厯時任右布政使南直吴江人馮 露進士萬厯時任右㕘政河南襄城人楊紹程進士萬厯時厯任右㕘政副使陜西岐山人蕭良幹進士萬厯時任按察使直隸涇縣人
151 崔應麒進士萬厯時任按察使直隸獲鹿人趙 楫進士萬厯時任副使錦衣衞人
152 陳九疇進士萬厯時任副使山東歴城人李開藻進士萬厯時任僉事福建永春人李徽猷進士萬厯時任户督餉郎中山東臨邑人喬璧星進士萬厯時任廵按山西御史直隸人呉禮嘉進士萬厯時任廵按宣大御史浙江鄞縣人秦大䕫進士萬厯時任廵鹽御史為右㕘議遷副使直隸吴縣人
153 陸萬垓進士萬厯時任左布政使浙江平湖人鄭世仕進士萬厯時任左㕘政直隸魏縣人劉 卿進士萬厯時任右㕘政陜西興安人孫承榮進士萬厯時任按察使直隸長洲人李長庚進士萬厯時任按察使湖廣麻城人馬 拯進士萬厯時任按察使天啟時為右布政使山東武定人
154 馬翰如進士萬厯時任副使河南陳留人黄嘉善進士萬厯時任副使山東即墨人辛志登進士萬厯時任僉事為左㕘議陜西耀州人宋 薦進士萬厯時任户部督餉郎中直隸肥鄉人馬鳴鸞進士萬厯時任總督御史四川內江人徐 元萬厯時任廵按山西御史河南人
155 于永清進士萬厯時任廵按宣大御史山東青城人林祖述進士萬厯時任廵鹽御史浙江鄞縣人李景元進士萬厯時歴任右布政使按察使左布政使廵撫山西都御史直隸元城人
156 張國璽進士萬厯時任右㕘政直隸任邱人張中鴻進士萬厯時任右㕘政山東滕縣人潘 榛進士萬厯時任右㕘議遷副使山東鄒縣人陳長祚進士萬厯時任按察使福建長樂人杜 詩進士萬厯時任按察使山東濵州人杜華先進士萬厯時任副使山東冠縣人王元命進士萬厯時任副使陜西蒲城人王嗣羙進士萬厯時任僉事陜西朝邑人郝大猷進士萬厯時任户部督餉郎中李化龍進士萬厯時任廵按山西御史山東濟南人林寅賔進士萬厯時任廵按宣大御史福建晉江人萬象春進士萬厯時任右布政使遷左布政使南直無錫人
157 劉中立進士萬厯時任左㕘政山東禹城人郭顯忠進士萬厯時任按察使河南太康人盛世承進士萬厯時任副使遷按察使天啟時為左布政使南直桐城人
158 李三才進士萬厯時任副使武功右衞人陳其猷進士萬厯時任户部督餉郎中為右參議直隸東明人
159 時偕行進士萬厯時任廵按山西御史直隸薊州人何熊祥進士萬厯時任廵按宣大御史廣東新㑹人蒋春芳進士萬厯時任廵鹽御史山東益都人劉夢雷進士萬厯時任左布政使江西廬陵人李士達進士萬厯時任右布政使陜西三原人趙 耀進士萬厯時任左㕘政按察使山東掖縣人徐 準進士萬厯時任右㕘政山東新城人
160 李 芳進士萬厯時任右㕘政遷按察使山東霑化人張經世進士萬厯時任按察使陜西渭南人
161 汪可受進士萬厯時任副使後遷廵撫大同都御史湖廣黄梅人
162 江中楠進士萬厯時任户部督餉郎中福建晉江人劉應龍進士萬厯時任廵按山西御史湖廣人何爾健進士萬厯時任廵按宣大御史山東曹州人房守士進士萬厯時任右布政使為按察使遷廵撫大同都御史山東齊河人
163 林一材進士萬厯時歴任左㕘政為副使福建同安人陳所學進士萬厯時歴任右㕘政副使廵撫山西都御史湖廣景陵人
164 盛 稔進士萬厯時任右㕘政直隸儀真人何如申進士萬厯時任按察使直隸桐城人洪佐聖進士萬厯時任按察使直隸歙縣人王 國進士萬厯時任副使陜西耀州人劉 魯進士萬厯時歴任副使按察使右布政使左布政使河南安陽人
165 岑應春進士萬厯時任副使順天通州人劉養志進士萬厯時任僉事四川江津人袁九臯進士萬厯時任廵按山西御史順天通州人蕭重望進士萬厯時任廵按宣大御史貴州思南人顧龍禎進士萬厯時任廵鹽御史南直無錫人吳獻台進士萬厯時任左布政使福建莆田人侯世卿進士萬厯時任左㕘政直隸武強人郭士吉進士萬厯時任右㕘政直隸南宮人林國相進士萬厯時任右㕘政福建閩縣人楊應中進士萬厯時任副使順天固安人趙 彦進士萬厯時任副使按察使左布政使陜西膚施人
166 劉汝康進士萬厯時任僉事山東曹州人張 悌進士萬厯時任廵撫大同都御史河南內鄉人涂宗濬進士萬厯時任廵按山西御史後為總督都御史江西南昌人
167 徐元正進士萬厯時任廵按宣大御史直隸吴縣人楊宏科進士萬厯時任廵鹽御史浙江餘姚人鄒學柱進士萬厯時任左布政使浙江餘姚人詹思虞進士萬厯時歴任右㕘政副使浙江常山人郭光復進士萬厯時任右㕘政遷右布政使為左布政使順天人
168 畢自嚴進士萬厯時任右㕘議遷副使為左㕘政山東淄川人
169 王豫立進士萬厯時任按察使陜西涇陽人岳萬階進士萬厯時任副使山東朝城人劉 任進士萬厯時任副使河南商城人劉廷謨進士萬厯時任副使陜西寧羌人陳 陞進士萬厯時任户部督餉主事河南夏邑人趙文炳舉人萬厯時任廵按山西御史直隸順德人崔邦亮進士萬厯時任廵按宣大御史直隸東明人黃一龍進士萬厯時任廵鹽御史福建龍溪人魏養䝉進士萬厯時任左布政使遷廵撫山西都御史河南洛陽人
170 徐 榜進士萬厯時任右㕘政遷按察使直隸涇縣人王成德進士萬厯時任右㕘政山東臨清人
171 喬學詩進士萬厯時任右㕘議遷右布政使為按察使山東東阿人
172 李應魁進士萬厯時任按察使為左布政使四川內江人
173 常 裕進士萬厯時任副使山東臨朐人吳鴻功進士萬厯時任副使山東萊蕪人張存意進士萬厯時任僉事湖廣華容人吳崇禮進士萬厯時任總督都御史山東寧陽人樊東謨進士萬厯時任廵撫山西都御史
174 黃吉士進士萬厯時任廵按宣大御史直隸內黄人汪以時進士萬厯時任廵鹽御史為廵按山西御史直隸婺源人
175 李國士進士萬厯時任左布政使直隸亳州人李維禎進士萬厯時任右㕘政遷按察使湖廣京山人徐如翰進士萬厯時任右㕘議浙江上虞人
176 李如檜進士萬厯時任按察使山東陽信人陳 亷進士萬厯時任副使天啟時為左㕘政直隸元城人
177 丘 度進士萬厯時任副使直隸淮安人劉餘澤進士萬厯時任副使遷按察使山東濵州人劉三才進士萬厯時任僉事陜西涇陽人
178 吳仁度進士萬厯時任廵撫山西都御史江西人康丕揚進士萬厯時任廵按山西御史山東臨縣人楊京兆進士萬厯時任廵按宣大御史直隸宜興人吳 楷進士萬厯時任廵鹽御史山東曹州人
179 李 琦進士萬厯時任左㕘政直隸江陰人吳鍾英進士萬厯時任右㕘政陜西高陵人宋廷訓進士萬厯時任右㕘議山東靜海人卜汝梁進士萬厯時任副使浙江歸安人朱汝器進士萬厯時任副使浙江長興人李茂春進士萬厯時歴任僉事右㕘政副使河南杞縣人
180 徐紹吉進士萬厯時任廵撫山西都御史四川閬中人霍 鵬進士萬厯時任廵撫大同都御史直隸井陘人劉光復進士萬厯時任廵按山西御史直隸池州人喬允升進士萬厯時任廵按宣大御史為廵按山西御史河南孟津人
181 曾舜漁進士萬厯時任廵鹽御史廣東博羅人韓 策進士萬厯時任左布政使直隸南宮人陳 儒進士萬厯時任右㕘政為副使江西新建人魏 說進士萬厯時任右㕘議天啟時副使湖廣蒲圻縣人
182 耿好仁進士萬厯時任按察使直隸定興人徐紹曽進士萬厯時任副使浙江海寧人吴士竒進士萬厯時任副使直𨽻歙縣人闗廷訪進士萬厯時任副使河南泌陽人任應徵進士萬厯時任僉事遷右㕘政四川䦘中人楊一葵進士萬厯時任户部督餉郎中福建漳浦人崔景榮進士萬厯時任總督都御史北直長垣人劉 策進士萬厯時任廵撫山西都御史山東武定人吴亮進士萬厯時任廵按宣大御史直𨽻宜興人蘇惟霖進士萬厯時任廵按山西御史湖廣荆州人陳于廷進士萬厯時任廵鹽御史南直宜興人喬 巖進士萬厯時厯任左㕘政副使河南商邱人王三才進士萬厯時厯任右㕘政副使浙江蕭山人南居益進士萬厯時任右㕘政為副使遷按察使為左布政使陜西渭南人
183 和 震進士萬厯時任左㕘議河南祥符人王孟震進士萬厯時任右㕘議遷副使山東淄川人秦士文進士萬厯時任按察使山東䝉陰人
184 許維新進士萬厯時任副使山東堂邑人顧 頤進士萬厯時任副使天啟時為右㕘政山東博興人
185 周繼昌進士萬厯時任僉事直𨽻無錫人柯 昶進士萬厯時任廵撫山西都御史福建莆田人石崑玉進士萬厯時任廵撫大同都御史湖廣黄梅人李若星進士萬厯時任廵按山西御史河南息縣人潘 珙進士萬厯時任廵按宣大御史廣東南海人楊師程進士萬厯時任廵鹽御史雲南安寧人王象乾進士萬厯時任右布政使天啟時任總督都御史山東新城人
186 龍 膺進士萬厯時任右㕘政湖廣武陵人魏承忠進士萬厯時任按察使直𨽻高崇人湯 沐進士萬厯時任副使湖廣安陸人曹 璉進士萬厯時任户部督餉郎中山東青州人王可琦進士萬厯時任廵撫大同都御史浙江臨海人傅振商進士萬厯時任廵按山西御史河南汝陽人潘汝楨進士萬厯時任廵按山西御史江南桐城人吴允中進士萬厯時任廵按宣大御史山東曹州人楊州鶴進士萬厯時任廵鹽御史天啟時為右㕘政直𨽻大名人
187 靳於中進士萬厯時任左布政使河南尉氏人閻士選進士萬厯時任右㕘政崇禎時任右布政使南直江都人
188 馬性淳進士萬厯時任右㕘議為左㕘議山東陽信人王加賓進士萬厯時任按察使直●定興人
189 郭尚友進士萬厯時任副使山東濰縣人陳昌祚進士萬厯時任僉事福建人董漢儒進士萬厯時任總督都御史北直開州人曹爾楨進士萬厯時任廵撫山西都御史直𨽻長洲人王 楨進士萬厯時任廵按山西御史陜西咸寧人周師旦進士萬厯時任廵按宣大御史湖廣麻城人萬崇德進士萬厯時任廵鹽御史直𨽻徐州人高 第進士萬厯時任左布政使天啟時廵撫大同都御史直𨽻灤州人
190 孫 珫進士萬厯時任左㕘議山東平陰人賈克忠進士萬厯時任按察使天啟時為右㕘政陜西淳化人
191 宋統殷進士萬厯時任按察使天啟時遷廵撫山西都御史山東即墨人
192 閻調羮進士萬厯時任副使河南新蔡人袁汝萃進士萬厯時任僉事湖廣石首人文 球進士萬厯時任廵撫大同都御史河南固始人劉維忠進士萬厯時任廵按山西御史湖廣石首人蕭毅中進士萬厯時任廵按宣大御史湖廣仙安人王逺宜進士萬厯時任廵鹽御史北直霸州人饒景暉進士萬厯時任右布政使江西進賢人麻 溶進士萬厯時任左㕘政直𨽻宣城人朱思明進士萬厯時任右㕘政直𨽻南樂人周 仕進士萬厯時任按察使陜西三原人呂純如進士萬厯時任副使直𨽻吴江人呉 愈進士萬厯時任户部督餉郎中河南汝陽人任克謹進士萬厯時任廵撫山西都御史直𨽻宣城人郭增光進士萬厯時任廵按山西御史北直大名人李九官進士萬厯時任廵按宣大御史山東萊蕪人江日彩進士萬厯時任廵鹽御史福建泰寧人蔡復一進士萬厯時任左布政使福建同安人張李思進士萬厯時任左㕘政四川內江人房 楠進士萬厯時任右㕘政直𨽻東明人黃 衮進士萬厯時任右㕘議河南光州人楊𢎞備進士萬厯時任按察使崇禎時為左㕘政江西南昌人
193 傅淑訓進士萬厯時任副使湖廣孝感人昝雲鶴進士萬厯時任僉事陜西三原人王國祥進士天啟時任總督都御史陜西咸寜人牟志䕫進士天啟時任廵撫山西都御史四川南溪人徐揚先進士天啟時任廵按山西御史南直江寧人張 潑進士天啟時任廵鹽御史山東樂陵人
194 孟 楠進士天啟時任右㕘議遷副使直𨽻濬縣人樓一堂進士天啟時任按察使浙江浦江人王于陛進士天啟時任副使陜西朝邑人焦源清進士天啟時任副使為左布政使陜西三原人成伯龍進士天啟時任户部督餉郎中為副使直隸長垣人
195 馬嘉㑹進士天啟時任總督都御史北直河間人徐卿伯進士天啟時任廵按山西御史貴州前衞人李思啟進士天啟時任廵按宣大御史南直崑山人劉大受進士天啟時任廵鹽御史江西泰和人王士竒進士天啟時任右布政使浙江臨海人來 復進士天啟時任右㕘議陜西三原人都 任進士天啟時任副使遷按察使河南祥符人李得中進士天啟時任副使河南內鄉人
196 王 濚進士天啟時任副使山東益都人胡福𢎞進士天啟時任僉事直𨽻水年人張 樸進士天啟時任總督都御史四川閬中人劉遵憲進士天啟時任廵撫大同都御史北直大名人劉四端進士天啟時任廵按山西御史河南息縣人張 鯉進士天啟時任廵按宣大御史山東平陰人李日宣進士天啟時任廵鹽御史江西吉水人焦 馨進士天啟時任左布政使山東章邱人王建屏進士天啟時任右㕘政陜西鄜州人常道立進士天啟時任右㕘議為副使陜西三原人王所用進士天啟時任按察使崇禎時為僉事河南河內人
197 周泰峙進士天啟時任副使直𨽻金壇人劉康祉進士天啟時任副使浙江永嘉人王國相進士天啟時任副使陜西高陵人寇 慎進士天啟時任僉事陜西同官人耿如杞進士天啟時任廵撫山西都御史山東舘陶人安 伸進士天啟時任廵按山西御史山東淄川人胡士琦進士天啟時任廵按宣大御史南直天長人劉 徽進士天啟時任廵鹽御史北直清苑人
198 黄憲卿進士天啟時任廵鹽御史江西廬陵人杜承式進士天啟時任右布政使山東濱州人秦一鵬進士天啟時任右㕘議遷按察使陜西三原人呂 遜進士天啟時任按察使為右布政使山東濰縣人
199 張維世進士天啟時任副使河南太康人朱 瑛進士天啟時任副使直隸清縣人文翔鳳進士天啟時任僉事陜西三水人張 曉進士天啟時任總督都御史山東益都人劉𢎞光進士天啟時任廵按山西御史山東臨邑人張素養進士天啟時任廵按宣大御史福建建安人李燦然進士天啟時任廵鹽御史浙江縉雲人周𫝊誦進士天啟時任左㕘政陜西咸寧人苗進忠進士天啟時任右㕘議崇禎時為副使直𨽻魏縣人
200 周光爕進士天啟時任按察使河南河內人張耀采進士天啟時任副使山東濟寜人陳之淯進士天啟時任副使湖廣夏縣人魏雲中進士崇禎時任總督都御史本省武鄉人王 㸃進士崇禎時任廵撫大同都御史直𨽻魏縣人祝 徽進士崇禎時任廵按山西御史江西臨川人汪 浴進士崇禎時任廵按宣大御史河南商邱人李應期進士崇禎時任廵鹽御史山東沂州人劉澤深進士崇禎時任左布政使河南扶溝人鄭國昌進士崇禎時任右㕘政陜西邠州人魏士前進士崇禎時任右㕘議為副使湖廣景陵人黎國器進士崇禎時任副使江西涂縣人
201 丁啟睿進士崇禎時任副使河南永城人吴時亮進士崇禎時任副使浙江烏程人張𢎞襟進士崇禎時任僉事陜西鄠縣人張宗衡進士崇禎時任總督都御史山東臨清人許鼎臣進士崇禎時任廵撫山西都御史南直武進人王相說進士崇禎時任廵按山西御史南直泰州人葉成章崇禎時任廵按宣大御史
202 陳廷謨進士崇禎時任廵鹽御史北直成安人閔洪學進士崇禎時任右布政使浙江烏程人潘光祖進士崇禎時任右叅議為副使陜西臨洮人龔卒肅進士崇禎時任按察使直𨽻合肥人
203 楊正竒進士崇禎時任副使湖廣武昌人胡沾恩進士崇禎時任副使直𨽻永年人楊作楫進士崇禎時任副使四川蓬溪人袁繼賢進士崇禎時任僉事南直宜春人張毓泰進士崇禎時任僉事遷按察使山東鄒平人梁廷棟進士崇禎時任總督都御史河南鄢陵人張翼明進士崇禎時任廵撫大同都御史河南人胡良機崇禎時任廵按宣大御史
204 王與𦙍進士崇禎時任廵鹽御史山東新城人唐嗣美進士崇禎時任左布政使直𨽻通州人洪翼聖進士崇禎時任右布政使直𨽻歙縣人張孔法進士崇禎時任左㕘議遷右布政使陜西寧州人
205 吳嵩孕進士崇禎時任右㕘議遷副使北直真定人杜喬林崇禎時任按察使南直華亭人
206 王肇生舉人崇禎時任副使山東掖縣人張廷玉進士崇禎時任副使陜西膚施人桂一章進士崇禎時任僉事浙江人吳伯與進士崇禎時任户部督餉郎中江南宜城人楊嗣昌進士崇禎時任總督都御史湖廣武陵人張廷拱進士崇禎時任廵撫大同都御史福建人羅世錦進士崇禎時任廵按山西御史陜西兩當人林名球進士崇禎時任廵按宣大御史福建人羅元賓進士崇禎時任廵鹽御史浙江㑹稽人蕭丁泰進士崇禎時任右布政使湖廣漢陽人王家棟進士崇禎時任左㕘政直𨽻定興人陳 儒進士崇禎時任右㕘議江西南安人田時震進士崇禎時任副使陜西富平人李建和進士崇禎時任副使直𨽻東明人郭 湸進士崇禎時任副使河南新鄉人盧震陽進士崇禎時任僉事遼東廣寧衞人戴君恩進士崇禎時任廵撫山西都御史湖廣澧州人李 嵩進士崇禎時任廵按山西御史北直棗強人胡志藩進士崇禎時任廵按宣大御史江西人楊希旦進士崇禎時任廵鹽御史四川閬中人范中彦崇禎時任左布政使
207 葉廷桂進士崇禎時厯任右㕘政按察使廵撫大同都御史河南商邱人
208 焦源溥進士崇禎時歴任右㕘議副使按察使廵撫大同都御史陜西三原人
209 臧 令進士崇禎時任副使山東人劉孔敬進士崇禎時任副使福建建陽人李 采進士崇禎時任户部督餉郎中陜西咸寧人盧象昇進士崇禎時任總督都御史南直宜興人呉 甡進士崇禎時任廵撫山西都御史南直武進人馬明玠進士崇禎時任廵按山西御史南直青浦人梁雲構進士崇禎時任廵按宣大御史河南蘭陽人楊䋲武進士崇禎時任廵鹽御史雲南彌勒人姜思睿進士崇禎時任廵鹽御史浙江慈谿人楊文岳崇禎時任左布政使
210 李一鰲進士崇禎時任左㕘政陜西南鄭人王標極進士崇禎時任右㕘議直𨽻南宮人劉嘉遇進士崇禎時任按察使山東邱縣人武獻哲進士崇禎時任副使陜西臨潼人馬之陞進士崇禎時任副使陜西綏德人虞友竹舉人崇禎時任副使直𨽻三河人楊汝經進士崇禎時任僉事河南睢州人張福臻進士崇禎時任總督都御史山東髙密人宋 賢進士崇禎時任廵撫山西都御史浙江建德人劉夢桂進士崇禎時任廵撫大同都御史陜西人余 城進士崇禎時任廵按山西御史河南商邱人張宸極進士崇禎時任廵按宣大御史本省河津人王龍宸進士崇禎時任廵鹽御史福建晉江人常任賢崇禎時任左布政使
211 詹士龍進士崇禎時任右布政使江西永豐人吳阿衡進士崇禎時任左叅議為副使河南裕州人鄒嘉生進士崇禎時任按察使南直武進人
212 宋 權進士崇禎時任副使河南商邱人劉 汗進士崇禎時任副使湖廣宜都人李政修進士崇禎時任僉事為左叅議河南河內人江禹緒進士崇禎時任總督都御史河南淇縣人范志完進士崇禎時任廵撫山西都御史河南人張孫振進士崇禎時任廵按山西御史直隸霍山人秦廷奏進士崇禎時任廵按宣大御史直𨽻曲周人李嗣京進士崇禎時任廵鹽御史南直興化人張國瑞進士崇禎時任右布政使直𨽻樂亭人毛文炳崇禎時任右㕘議
213 梁 炳進士崇禎時任按察使直𨽻容城人馮上賓進士崇禎時任副使河南獲嘉人朱家仕進士崇禎時任僉事陜西河州人孫 晉進士崇禎時任總督都御史江南人蔡懋德進士崇禎時任廵撫山西都御史直𨽻崑山人葉紹顒進士崇禎時任廵按山西御史南直呉江人蔡鵬霄進士崇禎時任廵按宣大御史福建南安人楊 鶚進士崇禎時任廵鹽御史湖廣武陵人
214 趙建極進士崇禎時任左布政使鄭州人周鴻圗進士崇禎時任左㕘政山東即墨人楊本鍼進士崇禎時任按察使山東濮州人汪喬年進士崇禎時任副使浙江遂安人唐髙儁進士崇禎時任副使四川富順人李喬崑進士崇禎時任副使陜西髙陵人畢拱辰進士崇禎時任僉事山東萊陽人王繼謨進士崇禎時任總督都御史陜西人衞景瑗進士崇禎時任廵撫大同都御史陜西韓城人陳純德進士崇禎時任廵按山西御史湖廣人
215 楊爾銘崇禎時任廵按宣大御史
216 成友謙進士崇禎時任廵鹽御史南直河門人劉餘祐進士崇禎時任右布政使濱州人宛平籍楊鎮原進士崇禎時任右㕘政河南陳州人藺剛中崇禎時任右㕘議
217 呂 經舉人崇禎時任副使廣東髙要人劉曰俊進士崇禎時任副使陜西三原人王孕懋進士崇禎時任副使直𨽻霸州人黎志陛進士崇禎時任僉事湖廣人職秩年分無考者總列於後
218 秦 環直𨽻南陵人由監生祁 溥河南汝州人由監生王 惠直𨽻平谷人由舉人孟 聰山東夏津人由監生賀思聰直𨽻永年人由進士張 璿直𨽻南皮人由舉人劉 楫山東益都人由舉人婁 睿浙江嘉興人由舉人李 鳳河南郾城人由舉人胡 鐸浙江餘姚人由進士王崇智山東曹州人由舉人任 似四川南充人由舉人丁 相直𨽻清河人由舉人程伯祥直𨽻績溪人由監生杜 涇山東泰安人由監生張雲鵬直𨽻河間人由舉人劉元婁河南郾城人由恩生呉 璵陜西華州人由嵗貢楊 敷四川西充人由進士程 儒陜西伏羗人由監生鄒文元福建閩縣人由舉人宿光溥四川夾縣人由舉人張 時直𨽻易州人由進士王 秩湖廣漢陽人由進士霍維茝直𨽻任縣人由嵗貢邱 瓚福建惠安人由進士章 述浙江蘭谿人由舉人陳嘉謨湖廣湘鄉人由舉人任登瀛山東歴城人由舉人陳大章浙江鄞縣人由進士任希望直𨽻清河人由舉人蔣邦輔湖廣黔陽人由恩貢顧應龍直𨽻無錫人由進士薛 諌浙江山陰人由儒士張 書錦衣衞人由進士
219 趙有功直𨽻雞澤人由舉人王安邦山東汶上人由選貢劉邦重直𨽻上海人由選貢吳守黙河南固始人由選貢于應龍山東呂州人由選貢周維禎浙江諸暨人由監生張凌雲山東章邱人由官生王嘉命山東平陰人由選貢藍士龍江西金谿人由舉人王允升山東鄆城人由舉人馮賓期直𨽻江都人由監生高 偕直𨽻灤州人由監生李思賢江西南城人由監生邵士垣浙江鄞縣人由貢生沈 萊浙江烏城人由廪監大同鎮總兵
220 宋 英西寜侯洪武間任
221 吴 高江陰侯永樂間任
222 鄭 亨洪熙元年任
223 沈 煜修武伯宣德間任
224 朱 冕武進伯正綂間任
225 孫 鏜懐寜侯
226 李 文高陽伯
227 曹 安陽和人已上俱景泰間任楊 信彰武伯成化間任
228 葉 椿大同前衞人𢎞治間任郤 勇宣府龍門衞人正德間任桂 勇直𨽻懐逺人
229 李 瑾大同右衞人
230 梁 震河南新野人
231 祝 雄遼東人
232 周尚文陜西西安衞人
233 仇 鸞陜西寜夏人
234 張 達陜西凉州人
235 韓承慶遼東中屯人
236 焦 澤大同後衞人
237 龔 業大同安東衞人
238 張承勲宣府懐安衞人
239 劉 漢平魯衞人已上俱嘉靖間任馬 芳蔚州人隆慶間任
240 郭 琥永昌衞人
241 麻 貴右衞人
242 李 熙大同後衞人
243 李東𤾉陽和人
244 焦承勲大同後衞人
245 王 威陜西綏德衞人
246 楊肇基忻州人
247 張國柱無考已上俱萬厯間任李懐信大同人
248 姚世卿無考
249 渠家禎天城衞人已上俱天啟間任滿 桂宣府人
250 楊茂春大同人
251 王國靖無考
252 曹文詔右衞人
253 王 璞榆林人
254 王世仁榆林人
255 申維岳
256 山西通志卷七十九
URN: ctp:ws696041

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2021. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.