Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
Simplified Chinese version
-> -> -> Search for "㫅"
Search details:
Scope: 六艺之一录
Condition : Contains text “㫅”
Total 1

卷二百五十七

17 太一经其字取象人头释名甲似物有孚甲以自御 带象系佩带形带有巾从重巾 北乖戾也象两人相背形 争爪手相曵象争形 牵从●牢象牵牛索形 ●音彻象●木初生之形 蠧上象形俗蟊蠧非 囙象子未成形俗作包露其下形非义也 牖从甬通畅意从戸象一扇形 晶象三形 㡀衣败不补从巾仌象破碎形 弱挠也上象挠曲形 仓谷藏也从食省口象仓形 躳吕古膂字象脊骨之形 灯音丁灯火也象丁形 丑手械又加丨象手械形 屯象●木初生贯地形作屯卦音真屯聚音 屯 屯□□无考 母从女象褱子形两㸃象乳一曰女加冠裳曰母 儿象小儿头匃未合形 五五为中数二象天地又象交互 共两手相交上衡之形 米穬实也颗粒也十其稃彚开而米见也㐅象米形 力象人竦身作力形 ●水从云下一象天冂象氺霝其间 刃刀作距象刀有刃形 攵安行也象人曵杖形 闭阖门象加扃犍形 田外囗象所至之岸十者经地之法 为母猴也首从爪中象抱子形好爪下腹下其四足也 紃从川以文如川流之形也 ●左右两岸中象水形 巫象两人舞工中之形 胄下从月象形甲胄字 坐象两人土上对坐形 率大索也上下象绞器旁象添麻絮之形 医音意盛弩矢象器形从乂象交形 甍耎同治皮者以瓦为竈而反覆熏之瓦穴北反覆之形也 八别也象分别相背形 土土生万物二象地之上地之中中物出之形 门象两戸相向形 鱼鱼尾与燕相似下象尾非撒火也 目重瞳象形 象象耳牙四足之形 九阳之变也象其屈曲究尽之形初画起于东气之始也屈曲究尽终归西北乾位所动也 而颊毛也象毛形 勺象形中有实 巤象髪在囟上及毛发巤●之形 乎从兮象声上扬之形也 壶亜象形从士象其葢 秃秃人无发象禾形 卜象炙龟形 尩象曲胫之形 贝下象垂足形 斗象形有柄 铠鋀字 四象四分形口象四方八者别也 旁从二方象㫄达之形 卝刂象凿破混沌八象批沙见金 牟牛鸣象气上出形 芊音米芊鸣象●上出 ●不作王上象角下象足尾形孔子曰牛●之字以形举也 㲋兔头鹿足字象形上象齿下象腹爪尾形 弹鸡鸭卵象形单行丸也弓以打丸俗蛋字误 囱象形象九区形 匡受物器象形正三方也 臼象掬手形 臼象形 埈菌曰鸡埈字当从此鸟飞敛足菌形如之 旌旗柱也从丨象形 甹说文树之条也从弓由象枝条华菡形 豕彘也象毛足尾形 钺亅音厥象形 芝篆作㞢象芝草形 木篆作出象形 肙从米胃为太仓何所不内独从米重榖气也隶作胃 丫凡物有岐头皆作丫象形象鞠躬形反其身象北面也 互收䋲器也象形 ●若张侯而解其下纲矢集其上之形天大地大人亦大故大象人形 石从口在●下象半掩半露之形 桼取桼者拥两筒于木液滴而下故从木入水象形 带象佩形帀即古佩字 毛象毛形 㚟音绰兽似兔象形 㚟古民象形 丏不见也象壅蔽形 身象人身之形 孑象无臂形两士负兵象斗形 豸廌同象张喙噬物形 斤斧也象形 巢从木象形 广因岩为木故但一边下象宫室之形 厹音蹂兽蹄也儿离禽禹禼类从 高象台观高之形厶象●实外瓜蔓也 仌象冰初凝之理如此氷省笔也 幺小也象子初生形 㐮雨衣象形 专象物初生之形而根也 日太阳不亏从日一象形 尗豆性引蔓故从上有岐枝非上下之上小象根也 鸟广韵象形 亼三合也从入象三合之形 又右手象形 手拳也象形 缶象形作●非 秀象禾实下垂形 只语己词象气下引形古文竒字象形 㐭象屋形中有户牖以防蒸热 卩象半分形 彖说文走豕也象形 ●音殳象形 火南方之行炎而上象形 晋脊也象形 ●壅蔽也从九象左右皆蔽之形 ●说文左手也象形 戈从弋一横之象形 嘼兽之可畜者上从口象形 丁夏时万物丁壮成实象形丁承丙象人心 鋄忙范切马首饰象形夋字同 ●首字象形 了从子无臂象●然形

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org/ens. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.