Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
Simplified Chinese version
-> -> 序

《序》[View] [Edit] [History]

1 梨岳诗集序
2 梨山诗百九十五篇唐都官貟外郎建州刺史
3 李王之●作也昔王刺此州有异政遗爱庙食梨山垂五百载大赫厥灵肇啓王封绍定间埜客过于建西山先生眞公语之曰梨山诗人也予欲刻其集未果子盍往谒之埜谢未暇后七年埜来守兹土记真公语求其诗祠下不可得乃得之京城书肆中喟然叹曰王之治建尚礼法明条教当乱世椎●不敢起死又●大庇其民无水旱疫疠盗贼之灾所谓百世祀者也其遗吟旧编骚人文士之所讽咏而流传者不藏之兹山非缺典欤于是命工锓梓以报王之徳以成真公之志夫风雅莫盛于唐王以秀悟该洽之姿发为清逸精深之语友方干壻姚合故䏻名于当时传之后世岂偶然哉穹山深麓之中虹光夜起则知兹诗之所在矣嘉熈三年仲春望日金华王埜谨序
4 吾祖都官公于学靡●不通●工于诗少监姚公一见竒之盖其诗非徒炊沙镂氷而已可以羙教移俗有益扵人国也●其刺建可知已近代容斋洪公纪其实于石西山眞公濳斋王公又裒其诗而抒之非其有関世教何诸公惓惓若此哉惜乎旧刻置之梨山年深而诗荡然矣邦材睦人也学籍䴡于苏柔兆涒滩之嵗春丁前一夕假●郡斋梦唐其衣冠者曰若知余乎余若祖李都官也余诗旧刻庙中散失无存若恶得无情哉觉而白之郡愽士咸从●使复之遂不得辞或谓都官公胡䏻见梦扵子得母诞耶邦材应之曰柳侯死栁州他日欲庙罗池梦欧阳翼而告之昌黎岂欺我哉意者冥莫之情欲达扵人者既如此都官灵扵建旧矣见梦其孙又何诞耶板成遂志扵末峕元贞丁酉清明裔孙邦材百拜敬书
5 诗大序曰诗者志之●之也在心为志发言为诗是则诵人之诗可不●人之志乎李刺史晚唐时诗成晚唐体板行于世莫不嘉尚然人知其诗之可嘉而不知其志之深可嘉公之志备见扵守建之日明礼法颁教条蔼然有惠政人頼以安平生之志扵斯而可见矣其生为牧其殁为神建人慕之而有梨山之祠睦人慕之而有寿昌之祠由唐而来五百馀嵗而庙食如一日益信公之有徳扵人何其大人之报公之徳何其乆欤余守睦㡬一载适衢郡有顽盗出没扵寿邑间同寅议余一出而捕之及至境㓂党就擒人悉得以无恐因而谒公之祠●公之像而询及公之诗或谓嵗久板废有十七世孙号爱山者曽摹旧本复锓诸梓而未及见焉越一月爱山乃䄂新刋公诗集来访余味公之诗知公之志而又知爱山为善継人之志者也扵是乎书峕大徳元年丁酉长至前二日寿阳齐山吕师仲书于睦之坐歗
6 天地秀异之气人得之为文章千古一●不生存而死亡也昌黎柳州以文鸣唐其后庙潮阳庙罗池皆此气之不泯者梨山李王异政遗爱与诗名并传庙食艾溪宜矣久矣然韩栁二集家有之人诵之梨山诗世不多见每以为恨今南隐方君文豹来岩翁君圣沂与予宗人大椿肖翁及
7 王之灵仍邦材以好古愽雅之心扳而新之使长留天地间是可嘉尚近得斯集快覩为之跃然夫神行万物之上心逰宇宙之表故其为诗薄日月决云河妙宻流动天昭海𪷆可谓无一点烟火气愚学诗者也秋蛩寒蚓岂䏻窃观阃奥独甞诵工部诗云诗应有神●下笔如有神若隂佑濳相以昌其诗则不无望扵明神也欤大徳己亥仲冬吉日里人邵文龙载拜谨䟦天球河图国之寳金石遗文家之寳神明窟宅玉牒金章又山岳之镇寳唐都官员外郎建州刺史
8 李王以诗鸣以礼治庙食梨山累封王爵食五伯祀有孙㑹同由古睦寿昌谒祠下访求典故䄂诗见予曰我
9 先王牧建神建泽在民诗篇遗文在三舘宋嘉熈间
10 西山文忠真先生始刋于庙夜起虹光惟封碣尚岸隂廊恐后日章残字缺䏻不如峄山碑今欲集刋冠卷不特寳镇兹山抑示来者㒒亦无𧴥斯行拜请叙复闻而起曰吾建山水千万古阅牧如
11 李王泽民以泽子孙者不二三歴代诰封率皆镇寳王诗有谓知●何事酬公道只飬生灵似飬身若此法言又今日士夫之大宝后之来牧请诵斯文至元后丁丑夏沐佛日郡进士福建漕幕佐●张复熏沐谨书
URN: ctp:ws73186

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org/ens. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.