Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> -> -> Search for "苯"
Search details:
Scope: 客座贅語
Condition : Contains text 「苯」
Total 1

客座贅語卷一

14
南都方言,言人物之長曰「媌條」,美曰「標致」。蠲曰「乾淨」,其不蠲曰「齷齪」, 惡綽。 曰「邋遢」,曰「腤替」,曰「鏖糟」。言事之軒昂曰「轟金鑫車」。 上歇平下遮。 有圭角曰「支查」。老成曰「穩重」,其輕薄曰「姑姼」。不雅馴曰「度糗淞梗 臘上聲、查上聲。 曰「朗伉」, 平聲。 曰「磊砢」,曰「孟浪」,曰「忱住梗 蒲並反。 瓠(凱兄)病梗曰「莽撞」,曰「粗奘」,曰「倔彊」,曰「糙」。其俊快可喜曰「爽俐」,曰「伶俐」,曰「乖角」,曰「踢跳」,曰「彳秀彳留」, 秀溜。 曰「活絡」。其不聰敏者曰「鶻突」,曰「胡塗」, 與上一音稍異也。 曰「懵懂」,曰「勺鐸」, 音韶道,似當為少度,以無思量也。以中原音少為韶,度為道字改為此。 曰「溫暾」, 似當為「混沌」,北為此音耳。 曰「沒汨」,曰「拉悶渾」,曰「禿儂」。修容止曰「打扮」。形惡者曰「來膗」。人之亡賴曰「憊賴」。言之多而躁曰「喳哇」,曰「激聒」,曰「瑣碎」,曰「嘈噆」, 下音匝,一作口卉。 曰「囔咄」,曰「呱丁梗曰「的達」,曰「絮聒」。其小語而可厭曰「呱噥」,曰「唧噥」,曰「唧嘈」。顰而呻者曰「哼唧」。 顰而呻者 「呻」原作「伸」,據萬歷本改。 作事之不果決曰「摸箔索」,曰「膩」,曰「乜斜」,曰「落索」,曰「塌柄拉(夭韭)病埂F澠蹺鋝瘓叢弧個凱天吉天」, 烈挈 。曰「蹀」。其敗事曰「郎當」。人之谿刻者曰「趷落」, 音各拉。 曰「疙」,曰「嶢」,曰「箔兜搭」,曰「刁蹬」,曰「雕鐫」,曰「窶數」。其果而窒者曰「裂決」。用財之吝曰「拈搯」 拈搯 原作「箔古搯」,據萬歷本改。 ,曰「寡辣」,曰「兀凹膨-敖欏埂D懿徽米旁弧敢宿」,其反是曰「招搖」,曰「倡揚」。 或「徜徉」也。 人之貧乏曰「褊短」。勉強營為曰「掤拽」,曰「巴結」,曰「扯拽」。曲處以應之曰「騰那」。展轉造端曰「箔另揣」。恰相當者曰「促恰」。不合事宜曰「差池」。與世乖舛曰「趷蹬」,曰「蹭蹬」,曰「落魄」。 下音薄。少精彩曰「虺兀骯蟆梗 灰頹。 或曰「萎怠埂 威雖。 敗壞之甚曰「壘堆」。性堅執曰「直紂」。好搬弄曰「翻騰」,曰「估倒」。自矜尚曰「支楞」,曰「崚嶒」。不分辨是非曰「舍胡」。面羞澀曰「腆」。 一作「眠娗」。 行不端徐曰「踉蹌」。 俱去聲。 交關人物曰「瓜葛」,或曰「首尾」。男女之私相通者亦曰「首尾」。以事難人曰「揉」。人之發跡曰「升騰」。談笑不誠恪曰「欷可欠」, 希哈。 或曰「哈哄」。闌入人中、事中曰「夾插」。擾人曰「聒躁」。籌處事曰「度量」。 上音刀,北韻也。 檢物用曰「拾掇」。以言從臾曰「攛掇」。抑人曰「拄擦」,曰「敦摔」。曠大不拘束曰「浪蕩」。 音朗倘。 物之細小者曰「些娘」。 娘,女之小者。 事之有隙可指曰「窟洝梗其有歸曰「撻煞」,曰「合煞」,曰「與結」。無破敗者曰「囫圇」,曰「團圞」。不分別曰「儱侗」。物事就理曰「條直」。不了結曰「拖拉」。欲了不了曰「丟搭」。身之孤獨曰「彾彳丁」。可憎曰「臭厭」。其不爽潔煩汙曰「漬淖」。 刺鬧。 眼之視不定曰「的歷都盧」。手之捉物曰「捫搎摸箔索」。身之失跌曰「撲騰」。入水聲曰「汨洞」,或曰「骨都」。心之不快曰「懊」。 熬撓。 笑之態曰「嚜尿」。 上音迷,下音兮。 氣勃鬱曰「籧篨」。 渠除不能俯也,上訛氣。 凡物之聲急疾曰「忽剌」,又大曰「砰磅」, 上音,下音行。 曰「風磅狗絳皯唷梗 忽律。 曰「風皯嚳絳八唷埂 或六。

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.