Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
Simplified Chinese version
-> -> -> Search for "冸"
Search details:
Scope: 古今通韵
Condition : Contains text “冸”
Total 1

卷十

123
二十八翰侯旰切鸟羽也又书辞又白色又干也亢阳不雨猛也桀也热液也北海名霍去病传作翰海又浩瀚广大貎小堤鼾睡射鞲也以皮捍臂谓之马突也刑法志羁鞿而御駻马卫也抵也礼记右佩玦捍注犹拾也可以捍者里门曰閈铠也通作釬固金铁之药令相著者一曰矛鐏又急也庄子有缓而釬野狗䑇䏷刀箭疮药出古兵格拒也又闗名在巫县磓也 炭他旦切烧木未灰曰炭又姓西京杂记有炭太息上同尔雅太嵗在申曰涒滩 湠湠漫水广貎 按乌旰切抑也抚也考验也荀子是按曰是非按曰非通作案几属一曰木名或作桉 旦得案切明也早也獦狚一名猵狚庄子猨猵狚以为雌渴鴠求旦之鸟昼夜常鸣诗作鳱鴠礼记作曷旦黄病或作瘅笞也小觯 弹徒案切激圜也畏也忌也触也任从也徒也或作儃疾也周礼句兵欲无僤纵衍也庄子澶漫为乐 干古案切能事也一曰草木茎也又弓弩曰干考工记荆之干筑墙两旁木一曰井栏承辘轳者通作干胫骨也寗戚歌短布单衣适至骭日晚水流疾貎目张貎檀木布袋 岸五旰切水涯髙者又魁㟁雄杰也又露顶曰岸䮗马行貎野狗也又野狱曰豻通作犴扬子狴犴诗又作岸山石貎头无髪也喭失言也 谚五旦切畔谚不恭通作喭 看苦旰切睎乐也刚直也上同乾革䳚鴠鸟名 汉呼旰切水名又天汉山石之崖日气乾也火乾耕田 烂郎旰切火热也又光明貎上同潘澜米汁也一曰波也本作灡诋谰诬言相被也或作玉采饭相著也尔雅博者谓之糷或作光镧粲文章貎 难奴案切阻也患也又书而难任人注拒也按也温也水奔 粲苍按切鲜好貎一曰白米曰粲汉刑法志有罪者白粲谓舂也又笑貎见齿粲然诗传云三女为㛑通作粲美玉又璀璨王光也明净貎通作粲草可为席 散蘓旰切分离也布也又饮器五升曰散又琴曲名上同盖也或作伞熬稻文帬也 赞则旰切佐也参也又作賛文百家为酇又县名萧何所封散走称美也通作囋荀子问一而告二谓之囋又史记作赞水溅也或作溅又作湔羮和饭也女从又美貎髪光泽也衣好貎 瓒才旱切亦圭也一曰祼器书秬鬯圭瓒 䏼徂赞切禽兽食馀禾肥死也讥囋嘲也二十九换吴贯切易也逃也转也漫漶不分别貎 唤呼玩切呼上同或作欢大也礼记美哉奂焉又诗泮奂注优游也流散也又卦名又诗涣涣水盛貎火光 钻祖算切所以穿也鋋也 腕乌贯切手腕或作掔又作汉书扼上同史封禅书扼捥懊叹圭也 攒在玩切聚 贯古玩切事也穿也又本贯郷籍也澡手男子二十加冠卦名又视也示也又宫门双阙谓观又楼观水出卢江入淮又溉也又礼记奉觞曰赐灌又诗灌灌欵欵貎客舍曰馆上同上同痯痯病也上同鸟名上同通作观庄子观雀祭酌鬯以灌地谓之祼周礼司爟掌行火之政令左传瓘斚注圭也一曰玉升尔雅欢欢忧无告也张目也以棺殓尸汲水器车轴头铁臂钚袴别名沸也一曰县名在酒泉木丛生也诗权木同体态好也 窜七乱切逃也放也蔵匿也改也掷也炊㸑小矟 玩五换切戏弄曰玩习也狃也逰观也懊也贪也挫也耗也史平凖书百姓抏敝以巧法好也 段徒玩切分段又欵段马名木名似白杨卵壊也扬子雌之不才其卵毈矣 乱郎段切紊也治也兵冦也又乐卒章曰乱横流而济曰灓通作乱 锻丁贯切小治一曰椎也或作煅通作段周礼段氏为鏄器砺石决也又断断专一貎腶修捶脯施姜桂者石似玉 彖吐玩切易断卦辞黑衣皇后服亦士妻命服或作縁礼记士妻縁衣水名 算蘓贯切筹也画也或作算通作笇史吴王濞传上方与鼂错调兵笇单食荤菜竹器 幔莫半切幕也汗漫渺也又徧也汚也庄子以辱行汚漫我长也又曼衍无极貎缯无文也汉制赐衣者缦表白里又庄子缦者注寛心也又乐记不学操缦谓弦属也涂具也通作镘衣车盖也镘刀涂人器也 半博漫切物中分也马络首曰羁系足曰绊驾牛具在后曰靽 喭 伤孕曰姅五升也 判普半切剖也断也唐选举志试身言书判诸侯飨射之宫上同氷释半体肉周礼掌共膴胖又切肉曰胖弃也水涯合夫妇也仪礼夫妇牉合本作判周礼媒氏掌万民之判 叛薄半切背叛也通作畔田界 愞奴乱切弱上同浴馀水也秫稻为稬 钦口焕切烧铁炙也叶赖华山畿古词腹中如汤灌肝肠寸寸断教侬底聊赖赖字与谏韵揣字同一泰卦曷黠回互之例十六谏与襇同用

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org/ens. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.