Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> -> -> Search for "淁"
Search details:
Scope: 御定音韻闡微
Condition : Contains text 「淁」
Total 1

卷十八

29
定四牒廣韻徒協切集韻達協切今用廸協切協用廸葉切帖韻○說文札也說文軍中反間集韻血流貌一曰多言廣韻思懼貌集韻安也本作㥈集韻閲持也韻㑹厚也屈也懐也又震懼也又州名說文作疊廣韻城上垣說文作廣韻襌衣說文作集韻襲也一曰褶衣之在上者也短身廣袖一曰左衽之袍集韻渫渫波連貌集韻舟名廣韻蛺蝶說文作蜨集韻東方比目魚名廣韻躞蹀博雅履也集韻牀簀也或作楪集韻懼也集韻毛布集韻鳥名見山海經集韻梁也一曰柃中栓一曰檻下橫木泥四捻廣韻奴協切集韻諾叶切今用溺協切協用溺葉切帖韻○集韻揑也通作敜集韻小釵一曰小頭釘說文塞也集韻疲貌一曰忘也集韻益也一曰陷也集韻餅也或作集韻持也一曰攝然安也集韻竹索集韻箝也或作䇣知三輒廣韻陟葉切集韻陟渉切今用陟攝切葉韻○說文車兩輢也集韻專也說文耳垂也廣韻耴耳國名說文領端也集韻或作襵集韻草名小葉鮿集韻膊魚不鹽也徹三鍤廣韻丑輙切集韻勑渉切今用敕攝切葉韻○集韻綴衣鍼集韻挿㸃貌一曰心動貌集韻㒒僷容也一曰華貌澄三䐑廣韻葉切集韻渉切今從廣韻葉韻○說文薄切肉也集韻或作集韻也一曰生熟半集韻殜殗病也集韻墊也廣雅益也或作孃三聶廣韻尼輒切集韻昵輒切合聲匿葉切葉韻○說文附耳私小語也廣韻姓也說文多言也說文箝也韻㑹鑷子鑷取之器或作鑈銸說文蹈也集韻足不相過也楚謂之踂𣀳集韻㪑𣀳相及也集韻補衣韻㑹馬歩疾也說文作通作籋集韻耳垂貌秦穆公子耳垂字之曰耴集韻拈也幫三鵖集韻貶耴切今用筆攝切葉韻○集韻鳥名滂三姂集韻匹耴切今用劈攝切葉韻○集韻女貌精四接廣韻即葉切集韻即渉切今用即攝切葉韻○說文交也集韻㨗也亦姓說文舟櫂也集韻或作檝說文女字也說文佽也集韻倢伃女字通作婕集韻竹翣集韻草名說文菨餘也叢生水中葉在莖端江東呼為莕集韻㫸日欲沒說文續木也韻㑹目旁毛也說文作䀹集韻多言集韻㳧水出貌集韻人名史記衛疌伯周諸侯廣韻子協切集韻即協切今用即帖切帖韻○說文洽也徹也清四妾廣韻集韻七接切今從之葉韻○說文有辠女子給事之得接於君者集韻妾不聘也說文水也廣韻水名說文緶衣也集韻或作䌌說文魚名出樂浪潘國廣韻踥踥往來貌集韻捷捷譖言或作倢唼從四捷廣韻集韻疾葉切今從之葉韻○說文獵也軍𫉬得也集韻亟也集韻多言廣韻斜出也又利也便也集韻足疾集韻合也一曰逺夷物集韻作屋居之速也集韻扇也集韻緶衣也集韻山貌或作崨集韻䃳山連屬貌集韻勝也一曰交也集韻美也說文疾也集韻椄槢梁也心四燮廣韻蘇協切集韻悉協切今用息帖切帖韻○說文和也集韻躞蹀行貌廣韻屐也履中薦也說文作屟

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2021. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.