Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> 醒世恆言

《醒世恆言》[View] [Edit] [History]

Author馮夢龍
DynastyMing
Base text
《醒世恒言》
Search:
1.
第一卷兩縣令競義婚孤女
2.
第二卷三孝廉讓產立高名
3.
第三卷賣油郎獨占花魁
4.
第四卷灌園叟晚逢仙女
5.
第五卷大樹坡義虎送親
6.
第六卷小水灣天狐貽書
7.
第七卷錢秀才錯占鳳凰儔
8.
第八卷喬太守亂點鴛鴦譜
9.
第九卷陳多壽生死夫妻
10.
第十卷劉小官雌雄兄弟
11.
第十一卷蘇小妹三難新郎
12.
第十二卷佛印師四調琴娘
13.
第十三卷勘皮靴單證二郎神
14.
第十四卷鬧樊樓多情周勝仙
15.
第十五卷赫大卿遺恨鴛鴦縧
16.
第十六卷陸五漢硬留合色鞋
17.
第十七卷張孝基陳留認舅
18.
第十八卷施潤澤灘闕遇友
19.
第十九卷白玉孃忍苦成夫
20.
第二十卷張廷秀逃生救父
21.
第二十一卷張淑兒巧智脫楊生
22.
第二十二卷呂洞賓飛劍斬黃龍
23.
第二十三卷金海陵縱欲亡身
24.
第二十四卷隋煬帝逸遊召譴
25.
第二十五卷獨孤生歸途鬧夢
26.
第二十六卷薛錄事魚服證仙
27.
第二十七卷李玉英獄中訟冤
28.
第二十八卷吳衙內鄰舟赴約
29.
第二十九卷盧太學詩酒傲公侯
30.
第三十卷李汧公窮邸遇俠客
31.
第三十一卷鄭節使立功神臂弓
32.
第三十二卷黃秀才徼靈玉馬墜
33.
第三十三卷十五貫戲言成巧禍
34.
第三十四卷一文錢小隙造奇冤
35.
第三十五卷徐老僕義憤成家
36.
第三十六卷蔡瑞虹忍辱報仇
37.
第三十七卷杜子春三入長安
38.
第三十八卷李道人獨步雲門
39.
第三十九卷汪大尹火焚寶蓮寺
40.
第四十卷馬當神風送滕王閣
[Versions of this work (3)]
URN: ctp:wb361597

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2023. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.