Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
Simplified Chinese version
-> 史记正义

《史记正义》[View] [Edit] [History]

Author张守节
DynastyTang
Base text
《钦定四库全书》本
Data itemctext:735893
Search:
史记正义》是唐朝张守节的作品,共三十卷。

Read more...

1.
卷一
 礼书
 乐书
 管晏
 论史例
 论注例
 论字例
 论音例
 音字例
 发字例
2.
卷二至卷四
 显关辑骊酬罪辞蓄文
 
3.
卷五至卷六
 蒿僧其将魏错孝公卒子惠
 圃焦降之
 四年拔宜阳斩首粉禹涉河城武逐
 搏里子卒八年使将军
4.
卷七至卷八
 亡了匕一邑乙雍丘今洋州县也地理志云
5.
卷九至卷十三
 校官编修臣李如葛
 
6.
卷十四
 周畜霁晋幕灵宝稽怀整曹韩燕夏
 童卒韦霸殡辜享讴牟悼韦辜
7.
卷十五至卷十六
 山享伐
 戏城
 作上再刊
 忘徙民于北河桥
 幽十干十瓦十
 一斟
 
 
 
8.
卷十七至卷十八
 邑沮涸目
 埋开
 校官编修臣李如筠
9.
卷十九至卷二十一
 详校官编修臣李如筠
 
 代共王子壬戌辐
 代共王子壬戍侯刑
 霁孝王子单负三八六四
10.
卷二十二至卷二十四
 火事记颍位蒋吏木火位
 
 玺普庐寺
 工四霍史木天霸
11.
卷二十五至卷二十七
 二八量筑形苟大阳疵天地朱形敝时
 大馀五十四
 旁三户回公
12.
卷二十八至卷三十
 
 一刺惭州耻灼烂一唐张守节撰
13.
卷三十一至卷三十四
 
 火凡从太伯至寿梦十九世王寿
14.
卷三十五至卷三十九
 
 理百理
 一呻内
15.
卷四十至卷四十二
 异汁校官编修臣李如竭
 
 
16.
卷四十三至卷四十五
17.
卷四十六至卷四十九
 详止恢官编修臣季如筠
 
 
18.
卷五十至卷五十六
 烧其积聚以破其业
 
19.
卷五十七至卷六十二
 右二国本王皆栗姬之子也
 右三国本王皆程姬之子也
 右二国本王皆贾夫人之子也
 右工国本王唐姬之子也
 六王
 右齐王策
 右燕王策
 右广陵王蒙
 
 
20.
卷六十三至卷六十七
 
 
 
 穿
21.
卷六十八至卷七十
 
 
22.
卷七十一至卷七十七
 详校官编修臣李如筠
23.
卷七十八至卷八十五
 详枝官编修臣季如筠
 
24.
卷八十六至卷八十九
25.
卷九十至卷九十五
 
 
26.
卷九十六至卷一百二
 道八只
 棱官编修貔李如筠
 
 
 
 
27.
卷一百三至卷一百六
 详校官编修臣李如转
 
28.
卷一百七至卷一百十
 七日汉兵中外不得相救饷匈奴
29.
卷一百十一至卷一百十六
 
30.
卷一百十七至卷一百二十
 阻畔八阻州一
 校官编修臣李如籍
 
31.
卷一百二十一至卷一百二十四
 欲从羌中归驷
32.
卷一百二十五至卷一百二十九
 
 入乙又
 
 
 
33.
卷一百三十
 二代世表第切
 国少芙
 二一斟
 
 
 读三代世表补
[Versions of this work (2)]
URN: ctp:wb438181

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2023. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org/ens. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.