Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> 是齋百一選方

《是齋百一選方》[View] [Edit] [History]

Author王璆原
DynastySong
Base textUnknown
Search:
1.
卷之一第二門
2.
卷之二第三門
3.
卷之三第四門
4.
卷之四第五門
5.
卷之五第六門
6.
卷之六第七門
7.
卷之六第八門
8.
卷之七第九門
9.
卷之八第十門
10.
卷之八第十一門
11.
卷之九第十二門
12.
卷之十第十三門
13.
卷之十第十五門
14.
卷之十一第十七門
15.
卷之十二第十八門
16.
卷之十二第二十門
17.
卷之十三第二十一門
18.
卷之十四第二十二門
19.
卷之十五第二十三門
20.
卷之十六第二十四門
21.
卷之十七第二十五門
22.
卷之十八第二十六門
23.
卷之十九第二十七門
24.
卷之二十第三十門
25.
卷之二十第三十一門
26.
卷之一 第一門三神丹法
27.
卷之一 第一門太素丹
28.
卷之一 第一門白丹
29.
卷之一 第一門金液丹
30.
卷之一 第一門太上紫霞丹
31.
卷之一 第一門水金丹
32.
卷之一 第一門雄朱丹
33.
卷之一 第一門蜀仙丹
34.
卷之一 第一門資壽小金丹
35.
卷之一第二門
36.
卷之一 第二門治心氣虛損
37.
卷之一 第二門引神歸舍丹
38.
卷之一 第二門治心氣
39.
卷之一 第二門乳朱砂
40.
卷之一 第二門香參散
41.
卷之一 第二門朱雀丸
42.
卷之一 第二門軟朱砂法
43.
卷之一 第二門十四友丸
44.
卷之一 第二門小補心丸
45.
卷之一 第二門補心神效丸
46.
卷之一 第二門治心風
47.
卷之一 第二門瓜蒂散
48.
卷之一 第二門治失心
49.
卷之一 第二門寧志丸
50.
卷之一 第二門抱膽丸
51.
卷之一 第二門歸神丹
52.
卷之二 第三門大溫脾丹
53.
卷之二 第三門桂曲丸
54.
卷之二 第三門香樸湯
55.
卷之二 第三門濃樸煎丸
56.
卷之二 第三門太倉丸
57.
卷之二 第三門白術沉香散
58.
卷之二 第三門八味理中丸
59.
卷之二 第三門大藿香散
60.
卷之二 第三門蓽茇丸
61.
卷之二 第三門椒附健脾散
62.
卷之二 第三門姜橘丸
63.
卷之二 第三門大建脾散
64.
卷之二 第三門大建脾丸
65.
卷之二 第三門啟脾丸
66.
卷之二 第三門煮樸丸
67.
卷之二 第三門正胃散
68.
卷之二 第三門熟水草果飲
69.
卷之二 第三門安脾散
70.
卷之二 第三門治翻胃
71.
卷之二 第三門棗合丸
72.
卷之二 第三門姜合丸
73.
卷之二 第三門扶老強中丸
74.
卷之二 第三門治膈氣
75.
卷之二 第三門六丁丸
76.
卷之二 第三門治嘔吐
77.
卷之二 第三門小木香散
78.
卷之二 第三門七香丸
79.
卷之二 第三門三棱丸
80.
卷之二 第三門附子倉米湯
81.
卷之二 第三門白澤丸
82.
卷之二 第三門丁香溫氣湯
83.
卷之二 第三門靈砂丹
84.
卷之二 第三門蘇湯煎
85.
卷之二 第三門軟黃丸
86.
卷之二 第三門玉抱肚
87.
卷之二 第三門茴香煎丸
88.
卷之二 第三門蒜紅丸
89.
卷之二 第三門五香觸痛丸
90.
卷之三第四門
91.
卷之三 第四門三建湯
92.
卷之三 第四門白附子散
93.
卷之三 第四門三聖散
94.
卷之三 第四門醒風湯
95.
卷之三 第四門四生丸
96.
卷之三 第四門龍虎丹
97.
卷之三 第四門輕腳丸
98.
卷之三 第四門大聖丹
99.
卷之三 第四門治暗風方二
100.
卷之三 第四門靈效丸
101.
卷之三 第四門錫磷脂丸
102.
卷之三 第四門除濕湯
103.
卷之三 第四門蠲痺湯
104.
卷之三 第四門大防風湯
105.
卷之三 第四門回陽湯
106.
卷之四 第五門治勞疾
107.
卷之四 第五門明月丹
108.
卷之四 第五門黃建中湯
109.
卷之四 第五門豬骨煎
110.
卷之四 第五門揩牙法
111.
卷之四 第五門無名丹
112.
卷之四 第五門養正金丹
113.
卷之四 第五門沉香豬肚丸
114.
卷之四 第五門玉蕊丹
115.
卷之四 第五門雙芝丸
116.
卷之四 第五門斑龍丸
117.
卷之四 第五門麋角鹿茸丸
118.
卷之四 第五門既濟丹
119.
卷之四 第五門五味子丸
120.
卷之四 第五門十精丸
121.
卷之四 第五門雙補丸
122.
卷之四 第五門服椒法
123.
卷之四 第五門麝香鹿茸丸
124.
卷之四 第五門真方降氣湯
125.
卷之四 第五門導氣丹
126.
卷之四 第五門不老湯
127.
卷之四 第五門團參丸
128.
卷之四 第五門萬和散
129.
卷之四 第五門四七湯
130.
卷之四 第五門治盜汗方
131.
卷之四 第五門治盜汗
132.
卷之五 第六門藿香半夏散
133.
卷之五 第六門七寶散
134.
卷之五 第六門治勞嗽
135.
卷之五 第六門皺肺丸
136.
卷之五 第六門百問溫肺湯
137.
卷之五 第六門治暴嗽
138.
卷之五 第六門干咯散
139.
卷之五 第六門三拗湯
140.
卷之五 第六門治一切嗽
141.
卷之五 第六門人參飲子
142.
卷之五 第六門人參紫菀湯
143.
卷之五 第六門溫肺湯
144.
卷之五 第六門星砂丸
145.
卷之五 第六門神仙化痰丸
146.
卷之五 第六門千金丸
147.
卷之五 第六門二曲丸
148.
卷之五 第六門二賢湯
149.
卷之五 第六門治遠年痰飲
150.
卷之五 第六門吳仙丹
151.
卷之五 第六門丁香五套丸
152.
卷之五 第六門袞金丸
153.
卷之五 第六門紫芝丸
154.
卷之五 第六門三仙丸
155.
卷之五 第六門化痰丸
156.
卷之五 第六門玉塵散
157.
卷之五 第六門破痰消飲丸
158.
卷之五 第六門治痰茯苓丸
159.
卷之五 第六門新法半夏湯
160.
卷之五 第六門破飲丸
161.
卷之五 第六門搜飲丸
162.
卷之五 第六門芎辛散
163.
卷之五 第六門桂辛湯
164.
卷之五 第六門調降湯
165.
卷之五 第六門五味子湯
166.
卷之五 第六門五味子切散
167.
卷之五 第六門葶藶丸
168.
治痰喘,《夷堅己志》第三卷。
169.
卷之五 第六門治喘並痰嗽
170.
卷之五 第六門治嗽
171.
卷之五 第六門神御散
172.
卷之六 第七門白術散
173.
卷之六 第七門治妄行吐血
174.
卷之六 第七門治暴吐血
175.
卷之六 第七門治吐血
176.
卷之六 第七門治咯血
177.
卷之六 第七門治衄血
178.
卷之六 第七門治血濺
179.
卷之六 第八門肉附丸
180.
卷之六 第八門斂腸丸
181.
卷之六 第八門治吐瀉
182.
卷之六 第八門沒石子丸
183.
卷之六 第八門治水瀉
184.
卷之六 第八門治濕瀉
185.
卷之六 第八門斷下丸
186.
卷之六 第八門大斷下丸
187.
卷之六 第八門補脾丸
188.
卷之六 第八門蓽茇丸
189.
卷之六 第八門茱萸斷下丸
190.
卷之六 第八門養婆湯
191.
卷之六 第八門神授丸
192.
卷之六 第八門六妙湯
193.
卷之六 第八門治噤口痢
194.
卷之六 第八門治赤白痢
195.
卷之六 第八門治噤口痢
196.
卷之六 第八門如聖湯
197.
卷之六 第八門香茸丸
198.
卷之六 第八門治血痢
199.
卷之六 第八門如聖飲
200.
卷之六 第八門必效飲子
201.
卷之六 第八門治痢
202.
卷之六 第八門治痢疾
203.
卷之六 第八門治痢
204.
卷之六 第八門赤白痢
205.
卷之六 第八門百中散
206.
卷之六 第八門寬氣湯
207.
卷之六 第八門治風秘
208.
卷之六 第八門治伏暑暴瀉
209.
卷之六 第八門谷神散
210.
卷之六 第八門棗附丸
211.
卷之六 第八門真人養髒湯
212.
卷之六 第八門木香煮散
213.
卷之七 第九門百解散
214.
卷之七 第九門順解散
215.
卷之七 第九門衝和散
216.
卷之七 第九門截傷寒
217.
卷之七 第九門聖僧散
218.
卷之七 第九門破証奪命丹
219.
卷之七 第九門保真湯
220.
卷之七 第九門治傷寒感冒
221.
卷之七 第九門普救散
222.
卷之七 第九門大交泰丹
223.
卷之七 第九門神術散
224.
卷之七 第九門神授太乙散
225.
卷之七 第九門治壞証傷寒
226.
卷之七 第九門沃雪湯
227.
卷之七 第九門香芎散
228.
卷之七 第九門神術煮散
229.
卷之七 第九門二姓不傳散
230.
卷之七 第九門大黃龍丸
231.
卷之七 第九門治中暑
232.
卷之七 第九門水瓢丸
233.
卷之七 第九門冷香湯
234.
卷之七 第九門十葉香薷飲
235.
卷之七 第九門龍須散
236.
卷之七 第九門玉壺丸
237.
卷之七 第九門水葫蘆丸
238.
卷之八 第十門香附散
239.
卷之八 第十門姜橘丸
240.
卷之八 第十門紫沉煎丸
241.
卷之八 第十門立應散
242.
卷之八 第十門治心脾疼
243.
卷之八 第十門治心脾痛
244.
卷之八 第十門手拈散
245.
卷之八 第十門治血刺心痛
246.
卷之八第十一門
247.
卷之八 第十一門逡巡散
248.
卷之八 第十一門乳香膏
249.
卷之八 第十一門治牙痛
250.
卷之八 第十一門治風牙疼
251.
卷之八 第十一門治風牙痛
252.
卷之八 第十一門姜黃散
253.
卷之八 第十一門治牙痛
254.
卷之八 第十一門立效散
255.
卷之八 第十一門赴筵散
256.
卷之八 第十一門治口瘡
257.
卷之八 第十一門麝香散
258.
卷之八 第十一門治舌腫脹
259.
卷之八 第十一門治噎
260.
卷之九 第十二門如神丸
261.
卷之九 第十二門都梁丸
262.
卷之九 第十二門點頭散
263.
卷之九 第十二門退翳散
264.
卷之九 第十二門芎菊散
265.
卷之九 第十二門明上膏
266.
卷之九 第十二門咒偷針眼
267.
卷之九 第十二門五退散
268.
卷之九 第十二門金水膏
269.
卷之九 第十二門五生散
270.
卷之九 第十二門如神餅子
271.
卷之九 第十二門治爛眩眼
272.
卷之九 第十二門治頭風
273.
卷之九 第十二門治酒鼻
274.
卷之九 第十二門指爪破面
275.
卷之九 第十二門玉盤散
276.
卷之九 第十二門治粉刺
277.
卷之十 第十三門千兩金丸
278.
卷之十 第十三門立聖膏
279.
卷之十 第十三門治咽痛
280.
卷之十 第十三門佛手散
281.
卷之十 第十三門治喉痺
282.
卷之十 第十三門治急喉閉
283.
卷之十 第十三門治急喉痺
284.
卷之十 第十三門治骨鯁
285.
卷之十 第十三門治骨鯁
286.
卷之十第十四門
287.
卷之十 第十四門治耳聾
288.
卷之十 第十四門紅綿散
289.
卷之十第十五門
290.
卷之十 第十五門治癮疹
291.
卷之十 第十五門治白癜風
292.
卷之十 第十五門治瘊子
293.
卷之十 第十五門治大風
294.
卷之十 第十五門治皮風
295.
卷之十一 第十六門碧霞丹
296.
卷之十一 第十六門黑虎散
297.
卷之十一 第十六門治寒瘧
298.
卷之十一 第十六門大安散
299.
卷之十一 第十六門治瘧疾
300.
卷之十一 第十六門祛邪丹
301.
卷之十一第十七門
302.
卷之十一 第十七門五積散
303.
卷之十一 第十七門增愛丸
304.
卷之十一 第十七門養腎散
305.
卷之十一 第十七門四物湯
306.
卷之十一 第十七門木瓜丸
307.
卷之十一 第十七門舒筋散
308.
卷之十一 第十七門杜仲散
309.
卷之十一 第十七門腎著湯
310.
卷之十一 第十七門補髓丹
311.
卷之十一 第十七門治腰痛
312.
卷之十一 第十七門養腎散
313.
卷之十二 第十八門治水氣
314.
卷之十二 第十八門治水腫
315.
卷之十二 第十八門治水氣
316.
卷之十二 第十八門五皮散
317.
卷之十二 第十八門治蠱脹
318.
卷之十二第十九門
319.
卷之十二 第十九門治消渴
320.
卷之十二 第十九門治酒疽
321.
卷之十二 第二十門治足瘡
322.
卷之十二 第二十門治瘡
323.
卷之十二 第二十門治嵌甲
324.
卷之十二 第二十門治凍瘡
325.
卷之十二 第二十門治瘡
326.
卷之十三第二十一門
327.
卷之十四第二十二門
328.
卷之十四 第二十二門洗痔
329.
卷之十四 第二十二門治痔
330.
卷之十四 第二十二門洗痔
331.
卷之十四 第二十二門治痔
332.
卷之十五第二十三門
333.
卷之十六第二十四門
334.
卷之十六 第二十四門治瘰
335.
卷之十六 第二十四門治疥
336.
卷之十六 第二十四門疥藥
337.
卷之十六 第二十四門治癬
338.
卷之十六 第二十四門治疥
339.
卷之十六 第二十四門治癬
340.
卷之十六 第二十四門治瘡
341.
卷之十七第二十五門
342.
卷之十七 第二十五門蠼叮
343.
卷之十八第二十六門
344.
卷之十八 第二十六門血暈
345.
卷之十九第二十七門
346.
卷之二十第二十八門
347.
卷之二十第二十九門
348.
卷之二十第三十門
349.
卷之二十 第三十門去油法
350.
卷之二十 第三十門洗油膩
351.
卷之二十 第三十門洗桐油
352.
卷之二十 第三十門洗油法
353.
卷之二十 第三十門洗油墨
354.
卷之二十 第三十門熏蚊子
355.
卷之二十 第三十門澆燭法
356.
卷之二十第三十一門
[Versions of this work (1)]
URN: ctp:wb57821

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2019. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.