Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
Simplified Chinese version
-> 放翁题跋

《放翁题跋》[View] [Edit] [History]

Author陆游
DynastySouthern Song
Base text《啸园丛书》本
Search:
1.
放翁题跋
 高示圣政草
 高示赐赵延康御书
 高皇御书一
 
 
 今上皇帝赐包道成御书示道盖额
 跋尹耘师书刘随州集
 跋唐御览诗
 跋父代两朝献替记
 跋果禅师蒙泉铭
 跋修心钟
 跋邵公济诗
 跋坐忘论
 跋查元章书
 跋鬲象先金丹诀
 
 跋天隐子
 跋遣化权舆
 跋老子道德古文
 跋泄盖语
 跛武威先生语录
 跋关著作行记
 跋司马子微饵松菊法
 跋周茂叔过书
 跋岑加州诗集
 跋山答先生州荣集
 跋砚录香法
 跋唐修撰手简
 跋蔡君谟帖
 跋陆鹤铭
 跋历代陵名
 跋温庭筠诗集
 跋王君仪待制易说
 跛崔正言所书书法要诀
 跋后山居士诗诰
 跋佛智与升老书
 跋古柏图
 跋中和院东城帖
 跋汉隶
 跋窕百谷字叔
 跋陵阳先生诗草
 跋荆公诗
 跋续集验方
 先左丞使辽语录
 跋朝制要览
 跋东坡诗草
 跋孙府君墓志铭
 跋苏魏公百韵诗
 跋家藏造化权舆
 跋一苏音文
 跋兼山先生易说
 跋郑虞任昭君曲
 跋傅正议至乐巷记
 跋齐驱集
 跋柳柳州集
 跋说苑
 跋章氏辨诬录
 跋钓台江公奏议
 先太傅遗像
 跋半山集
 跋李怀之论事集
 跋李庄简公家书
 跋之栗先生稿
 跋吴梦予诗编
 跋松陵集一
 跋王仲言乞米诗
 跋金奁集
 跋韩非子
 跋却扫编
 跋彩洒
 跋侠西印章
 
 跋诗槁
 跋秘阁续帖张长史率意帖
 跋王怀甫先生书简
 跋郭德谊墓志铭
 
 
 跋郭德谊书
 跋后山居士长短句
 跋苏氏易传
 跋资暇集
 丑更
 
 跋兰亭乐毅论井赵岐王帖
 跋蔡肩吾所作遗府君墓诰铭
 跋原隶
 跋京本家语
 跋李徂棘集
 跋刘文老便君义居遗戒
 跋无逸讲义
 跋东坡帖
 跋束坡祭陈令举文
 跋刘凝之陈令举骑牛图
 跋束坡七夕词后
 跋渊明集
 跋陆史君庙织
 跋巴束集
 跋吕侍讲岁时杂记
 跋许用晦丁卯集
 跋李浩刊误
 跋归去来白连社图
 跋释氏通纪
 跋毛仲益所藏兰亭
 跋魏先生草堂集
 跋王辅嗣老子
 跋前汉过凋古字韵缩
 跋胡少汲小集
 跋晓师显应录
 跋范巨山家训
 跋张安国家词
 跋坐忠论
 跋唐卢肇集
 跋居家杂仪
 跋皇甫先生文集
 跋南堂语
 跋注心赋
 跋朱新伸舍人自作墓谪
 跋黄鲁直书
 跋兰亭序
 跋李少卿帖
 跋乐毅论
 跋李朝议帖
 跋束方朔昼赞
 跋李虞部与范忠中公簪
 跋范文正公书
 跋东坡帖
 跋卢袁丈绝可
 跋四一叔艾文集
 跋王右丞集
 跋狱场文忠公疏草
 跋盘涧图
 跋为璞师书维摩经
 跋东坡谏疏章
 跋束坡代张文定上疏草
 跋杨处士村居惑典
 跋朱氏易传
 跋垒以道书传
 跋嵩山景迂集
 跋任德翁药浮集
 跋洪庆善帖
 跋蒲郎巾易老解
 跋陆子强家书
 跋子聿所藏国史补
 跋火井碑
 跋韩晋公牛
 跋画程
 艾篇占
 跋米老画
 跋潘幽老帖
 跋卿林帖
 跋康鲁公所草亲征诏
 跋束坡书髓
 跛范元卿合人书陈公宝长短句后
 跋谢师厚书
 跋云丘诗集后
 
 跋吕舍人九经堂诗
 跋韩忠献帖
 跋高太卿家书
 跋诸窕书帖
 跋南城吴氏社仓书楼诗文后
 跋六一居士集占录跋尾
 跋林和靖诗集
 跋米元晖书先左丞海岱楼诗
 跋苏丞桐手泽
 跋韩干马
 跋义松
 跋林加靖帖
 跋东坡集
 跋陶嫡节文集
 跋到近斋馀录
 跋望江翘君集
 跋吴越栉使
 
 
 跋僧帖
 跋卿师帖
 跋松凌倡和集
 跋潜虚
 跛卧成未和东坡尖叉韵雪诗
 跋花间集
 
 
 跋韩晋公子母犊
 跋韩立道所藏园带序
 跋冀氏金花帖予
 跋会文清公奏议槁
 跋玺杯怕公诗福
 跋鱼计赋
 跋徐待制诗福
 跋周益公诗卷
 跋樊川集
 跋周侍郎奏槁
 跋周侍郎寻姊妹帖
 跋鲍参军交集
 跋南华真经
 跋与周监丞书
 再跋皇甫先生文集后
 跋汉文帝后元年一月诏
 跋张魏公与刘察院祸
 跋世艾大夫诗槁
 跋鲁直书大戴践阼篇
 
 跋唐昭宗赐钱武肃王铁券文
 跋司马端衡昼传灯圃
 跋吕伯共书后
 跋张敬夫书后
 跋刘戒之束归诗
 跋秦淮海书
 跋柳书苏夫人墓志
 跋朱希真所书杂锁
 跋为子适书诗卷后
 跋量父靖门铭
 跋傅给事竹女诗槁
 跋陈伯予所藏乐毅论
 跋伯予所藏黄州兄帖
 跋孺仲信所藏诗槁
 跋东伯予所藏兰亭帖
 跋坡答帖
 跋山杏书阴真君诗
 跋吕尚书帖
 跋傅给事帖
 跋熊舍人四六后
 跋临汝志
 跋柳氏训序
 跋肇论
 跋尼光语录
 跋程正伯所臧山谷帖
 跋张待制家传
 先楚公奏检
 跋宗元先生文集
 跋韩予苍语录
 跋孟浩然诗集
 跋出疆行程
 跋李卫公集
 跋徐节孝语
 跋赵滑南诗集
 跋石鼓文办
 跋西昆酬唱集
 跋兼山家学
 跋淮海后集
 跋张季长中庸辨择
 跋法书后
 跋李太白诗
 跋重广字说
 跋严壑小集
 跋王元泽论语谥予解
[Versions of this work (1)]
URN: ctp:wb71985

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2019. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org/ens. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.