Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> 明史紀事本末

《明史紀事本末》[View] [Edit] [History]

Author谷應泰
DynastyQing
Base text
《乾隆御覽四庫全書薈要》本
Data itemctext:138838
Search:
明史紀事本末》,清代谷應泰(1620年-1690年)著。

Read more...

1.
第一卷太祖起兵
2.
第二卷平定東南
3.
第三卷太祖平漢
4.
第四卷太祖平吳
5.
第五卷方國珍降
6.
第六卷太祖平閩
7.
第七卷平定兩廣
8.
第八卷北伐中原
9.
第九卷略定秦晉
10.
第十卷故元遺兵
11.
第十一卷太祖平夏
12.
第十二卷太祖平滇
13.
第十三卷胡藍之獄
14.
第十四卷開國規模
15.
第十五卷削奪諸藩
16.
第十六卷燕王起兵
17.
第十七卷建文遜國
18.
第十八卷壬午殉難
19.
第十九卷開設貴州
20.
第二十卷設立三衛
21.
第二十一卷親征漠北
22.
第二十二卷安南叛服
23.
第二十三卷平山東盜
24.
第二十四卷河漕轉運
25.
第二十五卷治水江南
26.
第二十六卷太子監國
27.
第二十七卷高煦之叛(釋趙王高燧附)
28.
第二十八卷仁宣致治
29.
第二十九卷王振用事
30.
第三十卷麓川之役
31.
第三十一卷平浙閩盜
32.
第三十二卷土木之變
33.
第三十三卷景帝登極守禦
34.
第三十四卷河決之患
35.
第三十五卷南宮復辟(易儲附)
36.
第三十六卷曹石之變
37.
第三十七卷汪直用事
38.
第三十八卷平鄖陽盜
39.
第三十九卷平藤峽盜
40.
第四十卷興復哈密
41.
第四十一卷平固原盜
42.
第四十二卷弘治君臣
43.
第四十三卷劉瑾用事
44.
第四十四卷寘鐇之叛
45.
第四十五卷平河北盜
46.
第四十六卷平蜀盜
47.
第四十七卷宸濠之叛
48.
第四十八卷平南贛盜
49.
第四十九卷江彬奸佞(錢寧附)
50.
第五十卷大禮議
51.
第五十一卷更定祀典
52.
第五十二卷世宗崇道教
53.
第五十三卷誅岑猛
54.
第五十四卷嚴嵩用事
55.
第五十五卷沿海倭亂
56.
第五十六卷李福達之獄
57.
第五十七卷大同叛卒
58.
第五十八卷議復河套
59.
第五十九卷庚戌之變
60.
第六十卷奄答封貢
61.
第六十一卷江陵柄政
62.
第六十二卷援朝鮮
63.
第六十三卷平哱拜
64.
第六十四卷平楊應龍
65.
第六十五卷礦稅之弊
66.
第六十六卷東林黨議
67.
第六十七卷爭國本
68.
第六十八卷三案
69.
第六十九卷平奢安
70.
第七十卷平徐鴻儒(附王好賢、于弘志)
71.
第七十一卷魏忠賢亂政
72.
第七十二卷崇禎治亂
73.
第七十三卷修明歷法
74.
第七十四卷宦侍誤國
75.
第七十五卷中原群盜
76.
第七十六卷鄭芝龍受撫
77.
第七十七卷張獻忠之亂
78.
第七十八卷李自成之亂
79.
第七十九卷甲申之變
80.
第八十卷甲申殉難
[Versions of this work (5)]
URN: ctp:wb903677

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2024. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.