Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> 史記

《史記》[View] [Edit] [History]

Author司馬遷
DynastyWestern Han
Base text《武英殿二十四史》本
Search:
1. 史記集解序
2. 史記史記索隱序
3. 史記索隱後序
4. 史記史記正義序
5. 史記卷一·五帝本紀第一
6. 史記卷二·夏本紀第二
7. 史記卷三·殷本紀第三
8. 史記卷四·周本紀第四
9. 史記卷五·秦本紀第五
10. 史記卷六·秦始皇本紀第六
11. 史記卷七·項羽本紀第七
12. 史記卷八·高祖本紀第八
13. 史記卷九·呂后本紀第九
14. 史記卷十·孝文本紀第十
15. 史記卷十一·孝景本紀第十一
16. 史記卷十二·孝武本紀第十二
17. 史記卷十三·三代世表第一
18. 史記卷十四·十二諸侯年表第二
19. 史記卷十五·六國年表第三
20. 史記卷十六·秦楚之際月表第四
21. 史記卷十七·漢興以來諸侯王年表第五
22. 史記卷十八·高祖功臣侯者年表第六
23. 史記卷十九·惠景間侯者年表第七
24. 史記卷二十·建元以來侯者年表第八
25. 史記卷二十一·建元已來王子侯者年表第九
26. 史記卷二十二·漢興以來將相名臣年表第十
27. 史記卷二十三·禮書第一
28. 史記卷二十四·樂書第二
29. 史記卷二十五·律書第三
30. 史記卷二十六·曆書第四
31. 史記卷二十七·天官書第五
32. 史記卷二十八·封禪書第六
33. 史記卷二十九·河渠書第七
34. 史記卷三十·平準書第八
35. 史記卷三十一·吳太伯世家第一
36. 史記卷三十二·齊太公世家第二
37. 史記卷三十三·魯周公世家第三
38. 史記卷三十四·燕召公世家第四
39. 史記卷三十五·管蔡世家第五
40. 史記卷三十六·陳杞世家第六
41. 史記卷三十七·衞康叔世家第七
42. 史記卷三十八·宋微子世家第八
43. 史記卷三十九·晉世家第九
44. 史記卷四十·楚世家第十
45. 史記卷四十一·越王勾踐世家第十一
46. 史記卷四十二·鄭世家第十二
47. 史記卷四十三·趙世家第十三
48. 史記卷四十四·魏世家第十四
49. 史記卷四十五·韓世家第十五
50. 史記卷四十六·田敬仲完世家第十六
51. 史記卷四十七·孔子世家第十七
52. 史記卷四十八·陳涉世家第十八
53. 史記卷四十九·外戚世家第十九
54. 史記卷五十·楚元王世家第二十
55. 史記卷五十一·荊燕世家第二十一
56. 史記卷五十二·齊悼惠王世家第二十二
57. 史記卷五十三·蕭相國世家第二十三
58. 史記卷五十四·曹相國世家第二十四
59. 史記卷五十五·留侯世家第二十五
60. 史記卷五十六·陳丞相世家第二十六
61. 史記卷五十七·絳侯周勃世家第二十七
62. 史記卷五十八·梁孝王世家第二十八
63. 史記卷五十九·五宗世家第二十九
64. 史記卷六十·三王世家第三十
65. 史記卷六十一·伯夷列傳第一
66. 史記卷六十二·管晏列傳第二
67. 史記卷六十三·老子韓非列傳第三
68. 史記卷六十四·司馬穰苴列傳第四
69. 史記卷六十五·孫子吳起列傳第五
70. 史記卷六十六·伍子胥列傳第六
71. 史記卷六十七·仲尼弟子列傳第七
72. 史記卷六十八·商君列傳第八
73. 史記卷六十九·蘇秦列傳第九
74. 史記卷七十·張儀列傳第十
75. 史記卷七十一·樗里子甘茂列傳第十一
76. 史記卷七十二·穰侯列傳第十二
77. 史記卷七十三·白起王翦列傳第十三
78. 史記卷七十四·孟子荀卿列傳第十四
79. 史記卷七十五·孟嘗君列傳第十五
80. 史記卷七十六·平原君虞卿列傳第十六
81. 史記卷七十七·信陵君列傳第十七
82. 史記卷七十八·春申君列傳第十八
83. 史記卷七十九·范雎蔡澤列傳第十九
84. 史記卷八十·樂毅列傳第二十
85. 史記卷八十一·廉頗藺相如列傳第二十一
86. 史記卷八十二·田單列傳第二十二
87. 史記卷八十三·魯仲連鄒陽列傳第二十三
88. 史記卷八十四·屈原賈生列傳第二十四
89. 史記卷八十五·呂不韋列傳第二十五
90. 史記卷八十六·刺客列傳第二十六
91. 史記卷八十七·李斯列傳第二十七
92. 史記卷八十八·蒙恬列傳第二十八
93. 史記卷八十九·張耳陳餘列傳第二十九
94. 史記卷九十·魏豹彭越列傳第三十
95. 史記卷九十一·黥布列傳第三十一
96. 史記卷九十二·淮陰侯列傳第三十二
97. 史記卷九十三·韓信盧綰列傳第三十三
98. 史記卷九十四·田儋列傳第三十四
99. 史記卷九十五·樊酈滕灌列傳第三十五
100. 史記卷九十六·張丞相列傳第三十六
101. 史記卷九十七·酈生陸賈列傳第三十七
102. 史記卷九十八·傅靳蒯成列傳第三十八
103. 史記卷九十九·劉敬叔孫通列傳第三十九
104. 史記卷一百·季布欒布列傳第四十
105. 史記卷百0一·袁盎鼂錯列傳第四十一
106. 史記卷百0二·張釋之馮唐列傳第四十二
107. 史記卷百0三·萬石張叔列傳第四十三
108. 史記卷百0四·田叔列傳第四十四
109. 史記卷百0五·扁鵲倉公列傳第四十五
110. 史記卷百0六·吳王濞列傳第四十六
111. 史記卷百0七·魏其武安侯列傳第四十七
112. 史記卷百0八·韓長孺列傳第四十八
113. 史記卷百0九·李將軍列傳第四十九
114. 史記卷百一十·匈奴列傳第五十
115. 史記卷百一十一·衞將軍驃騎列傳第五十一
116. 史記卷百一十二·平津侯主父列傳第五十二
117. 史記卷百一十三·南越尉佗列傳第五十三
118. 史記卷百一十四·東越列傳第五十四
119. 史記卷百一十五·朝鮮列傳第五十五
120. 史記卷百一十六·西南夷列傳第五十六
121. 史記卷百一十七·司馬相如列傳第五十七
122. 史記卷百一十八·淮南衡山列傳第五十八
123. 史記卷百一十九·循吏列傳第五十九
124. 史記卷百二十·汲鄭列傳第六十
125. 史記卷百二十一·儒林列傳第六十一
126. 史記卷百二十二·酷吏列傳第六十二
127. 史記卷百二十三·大宛列傳第六十三
128. 史記卷百二十四·游俠列傳第六十四
129. 史記卷百二十五·佞幸列傳第六十五
130. 史記卷百二十六·滑稽列傳第六十六
131. 史記卷百二十七·日者列傳第六十七
132. 史記卷百二十八·龜策列傳第六十八
133. 史記卷百二十九·貨殖列傳第六十九
134. 史記卷百三十·太史公自序第七十
[Versions of this work (6)]
URN: ctp:wb948371

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.