Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> 春秋左傳正義

《春秋左傳正義》[View] [Edit] [History]

Author(晉)杜預注(唐)孔穎達疏
DynastyTang
Base text
《武英殿十三經注疏》本
Search:
1.
卷一春秋序
2.
卷二隱元年,盡二年
3.
卷三隱三年,盡五年
4.
卷四隱六年,盡十一年
5.
卷五桓元年,盡二年
6.
卷六桓三年,盡六年
7.
卷七桓七年,盡十八年
8.
卷八莊元年,盡十年
9.
卷九莊十一年,盡二十二年
10.
卷十莊二十三年,盡三十二年
11.
卷十一閔元年,盡二年
12.
卷十二僖元年,盡五年
13.
卷十三僖六年,盡十四年
14.
卷十四僖十五年,盡二十一年
15.
卷十五僖二十二年,盡二十四年
16.
卷十六僖二十五年,盡二十八年
17.
卷十七僖二十九年,盡三十二年
18.
卷十八文元年,盡四年
19.
卷十九上文五年,盡十年
20.
卷十九下文十一年,盡十五年
21.
卷二十文十六年,盡十八年
22.
卷二十一宣元年,盡四年
23.
卷二十二宣公五年,盡十一年
24.
卷二十三宣十二年
25.
卷二十四宣十三年至十八年
  十有六年
26.
卷二十五成元年,至二年
27.
卷二十六成三年,盡十年
28.
卷二十七成十一年,盡十五年
29.
卷二十八成十六年,盡十八年
30.
卷二十九襄元年,盡四年
31.
卷三十襄五年,盡九年
32.
卷三十一襄十年,盡十二年
33.
卷三十二襄十三年,盡十五年
34.
卷三十三襄十六年,盡十八年
35.
卷三十四襄十九年,盡二十一年
36.
卷三十五襄二十二年,盡二十四年
37.
卷三十六襄二十五年,盡二十五年
38.
卷三十七襄二十六年,盡二十六年
39.
卷三十八起二十七年,盡二十八年
40.
卷三十九起二十九年,盡二十九年
41.
卷四十襄三十年,盡三十一年
42.
卷四十一起元年,盡元年
43.
卷四十二昭二年,盡四年
44.
卷四十三昭五年,盡六年
45.
卷四十四昭七年,盡八年
46.
卷四十五昭九年,盡十二年
47.
卷四十六昭十三年
48.
卷四十七昭十四年,盡十六年
49.
卷四十八昭十七年,盡十九年
50.
卷四十九昭公二十年
51.
卷五十昭二十一年,盡二十三年
52.
卷五十一昭二十四年,盡二十五年
53.
卷五十二昭二十六年,盡二十八年
54.
卷五十三昭二十九年,盡三十二年
55.
卷五十四定元年,盡四年
56.
卷五十五定五年,盡九年
57.
卷五十六定公十年,盡十五年
58.
卷五十七哀元年,盡五年
59.
卷五十八哀公六年,盡十一年
60.
卷五十九哀十二年,盡十五年
61.
卷六十哀十六年,盡二十七年
[Versions of this work (1)]
URN: ctp:wb970278

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2023. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.