Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> 清史稿

《清史稿》[View] [Edit] [History]

Author趙爾巽
DynastyRepublican era
Base text
《清史稿》
Data itemctext:210190
Search:
The Draft History of Qing (清史稿 Qīng Shǐ Gǎo) is a draft of the official history of the Qing dynasty compiled and written by a team of over 100 historians led by Zhao Erxun who were hired by the Beiyang government of the Republic of China. The draft was published in 1928, but the Chinese Civil War caused a lack of funding for the project and it was put to an end in 1930. The two sides of the Chinese civil war, the People's Republic of China and Republic of China have attempted to complete it.

Read more...

1. 清史稿發刊綴言
2. 本紀一 太祖本紀
3. 本紀二 太宗本紀一
4. 本紀三 太宗本紀二
5. 本紀四 世祖本紀一
6. 本紀五 世祖本紀二
7. 本紀六 聖祖本紀一
8. 本紀七 聖祖本紀二
9. 本紀八 聖祖本紀三
10. 本紀九 世宗本紀
11. 本紀十 高宗本紀一
12. 本紀十一 高宗本紀二
13. 本紀十二 高宗本紀三
14. 本紀十三 高宗本紀四
15. 本紀十四 高宗本紀五
16. 本紀十五 高宗本紀六
17. 本紀十六 仁宗本紀
18. 本紀十七 宣宗本紀一
19. 本紀十八 宣宗本紀二
20. 本紀十九 宣宗本紀三
21. 本紀二十 文宗本紀
22. 本紀二十一 穆宗本紀一
23. 本紀二十二 穆宗本紀二
24. 本紀二十三 德宗本紀一
25. 本紀二十四 德宗本紀二
26. 本紀二十五 宣統皇帝本紀
27. 志一 天文一
28. 志二 天文二
29. 志三 天文三
30. 志四 天文四
31. 志五
32. 志六
33. 志七
34. 志八
35. 志九
36. 志十
37. 志十一 天文十一
38. 志十二 天文十二
39. 志十三 天文十三
40. 志十四 天文十四
41. 志十五 災異一
42. 志十六
43. 志十七
44. 志十八
45. 志十九
46. 志二十
47. 志二十一
48. 志二十二
49. 志二十三
50. 志二十四
51. 志二十五
52. 志二十六
53. 志二十七
54. 志二十八
55. 志二十九
56. 志三十
57. 志三十一
58. 志三十二
59. 志三十三
60. 志三十四
61. 志三十五
62. 志三十六
63. 志三十七
64. 志三十八
65. 志三十九
66. 志四十
67. 志四十一
68. 志四十二
69. 志四十三
70. 志四十四
71. 志四十五
72. 志四十六
73. 志四十七
74. 志四十八
75. 志四十九
76. 志五十
77. 志五十一
78. 志五十二
79. 志五十三
80. 志五十四
81. 志五十五
82. 志五十六
83. 志五十七
84. 志五十八
85. 志五十九
86. 志六十
87. 志六十一
88. 志六十二
89. 志六十三
90. 志六十四
91. 志六十五
92. 志六十六
93. 志六十七
94. 志六十八
95. 志六十九
96. 志七十
97. 志七十一
98. 志七十二
99. 志七十三
100. 志七十四
101. 志七十五
102. 志七十六
103. 志七十七
104. 志七十八
105. 志七十九
106. 志八十
107. 志八十一
108. 志八十二
109. 志八十三
110. 志八十四
111. 志八十五
112. 志八十六
113. 志八十七
114. 志八十八
115. 志八十九
116. 志九十
117. 志九十一
118. 志九十二
119. 志九十三
120. 志九十四
121. 志九十五
122. 志九十六
123. 志九十七
124. 志九十八
125. 志九十九
126. 志一百
127. 志一百一
128. 志一百二
129. 志一百三
130. 志一百四
131. 志一百五
132. 志一百六
133. 志一百七
134. 志一百八
135. 志一百九
136. 志一百十
137. 志一百十一
138. 志一百十二
139. 志一百十三
140. 志一百十四
141. 志一百十五
142. 志一百十六
143. 志一百二十四
144. 志一百二十五
145. 志一百二十六
146. 志一百二十七
147. 志一百十七
148. 志一百十八
149. 志一百十九
150. 志一百二十 藝文一 經部
151. 志一百二十一 藝文二 史部
152. 志一百二十二 藝文三 子部
153. 志一百二十三 藝文四 集部
154. 志一百二十八 邦交一 俄羅斯
155. 志一百二十九 邦交二 英吉利
156. 志一百三十 邦交三 法蘭西
157. 志一百三十一 邦交四 美利堅
158. 志一百三十二 邦交五 德意志
159. 志一百三十三 邦交六 日本
160. 志一百三十四 邦交七 瑞典 那威 丹墨 和蘭 日斯巴尼亞 比利時 義大利
161. 志一百三十五 邦交八 奧斯馬加 秘魯 巴西 葡萄牙 墨西哥 剛果
162. 表一
163. 表二
164. 表三
165. 表四
166. 表五
167. 表六
168. 表七
170. 表九
171. 表十
172. 表十一
173. 表十二
174. 表十三
175. 表十四
176. 表十五
177. 表十六
178. 表十七
179. 表十八
180. 表十九
181. 表二十
182. 表二十一
183. 表二十二
184. 表二十三
185. 表二十四
186. 表二十五
187. 表二十六
188. 表二十七
189. 表二十八
190. 表二十九
191. 表三十
192. 表三十一
193. 表三十二
194. 表三十三
195. 表三十四
196. 表三十五
197. 表三十六
198. 表三十七
199. 表三十八
200. 表三十九
201. 表四十九
202. 表五十二
203. 列傳一
204. 列傳二
205. 列傳三
206. 列傳四
207. 列傳五
208. 列傳六
209. 列傳七
210. 列傳八
211. 列傳九
212. 列傳十
213. 列傳十一
214. 列傳十二
215. 列傳十三
216. 列傳十四
217. 列傳十五
218. 列傳十六
219. 列傳十七
220. 列傳十八
221. 列傳十九
222. 列傳二十
223. 列傳二十一
224. 列傳二十二
225. 列傳二十三
226. 列傳二十四
227. 列傳二十五
228. 列傳二十六
229. 列傳二十七
230. 列傳二十八
231. 列傳二十九
232. 列傳三十
233. 列傳三十一
234. 列傳三十二
235. 列傳三十三
236. 列傳三十四
237. 列傳三十五
238. 列傳三十六
239. 列傳三十七
240. 列傳三十八
241. 列傳三十九
242. 列傳四十
243. 列傳四十一
244. 列傳四十二
245. 列傳四十三
246. 列傳四十四
247. 列傳四十五
248. 列傳四十六
249. 列傳四十七
250. 列傳四十八
251. 列傳四十九
252. 列傳五十
253. 列傳五十一
254. 列傳五十二
255. 列傳五十三
256. 列傳五十四
257. 列傳五十五
258. 列傳五十六
259. 列傳五十七
260. 列傳五十八
261. 列傳五十九
262. 列傳六十
263. 列傳六十一
264. 列傳六十二
265. 列傳六十三
266. 列傳六十四
267. 列傳六十五
268. 列傳六十六
269. 列傳六十七
270. 列傳六十八
271. 列傳六十九
272. 列傳七十
273. 列傳七十一
274. 列傳七十二
275. 列傳七十三
276. 列傳七十四
277. 列傳七十五
278. 列傳七十六
279. 列傳七十七
280. 列傳七十八
281. 列傳七十九
282. 列傳八十
283. 列傳八十一
284. 列傳八十二
285. 列傳八十三
286. 列傳八十四
287. 列傳八十五
288. 列傳八十六
289. 列傳八十七
290. 列傳八十八
291. 列傳八十九
292. 列傳九十
293. 列傳九十一
294. 列傳九十
295. 列傳九十三
296. 列傳九十四
297. 列傳九十五
298. 列傳九十六
299. 列傳九十七
300. 列傳九十八
301. 列傳九十九
302. 列傳一百
303. 列傳一百一
304. 列傳一百二
305. 列傳一百三
306. 列傳一百四
307. 列傳一百五
308. 列傳一百六
309. 列傳一百七
310. 列傳一百八
311. 列傳一百九
312. 列傳一百十
313. 列傳一百十一
314. 列傳一百十二
315. 列傳一百十三
316. 列傳一百十四
317. 列傳一百十五
318. 列傳一百十六
319. 列傳一百十七
320. 列傳一百十八
321. 列傳一百十九
322. 列傳一百二十
323. 列傳一百二十一
324. 列傳一百二十二
325. 列傳一百二十三
326. 列傳一百二十四
327. 列傳一百二十五
328. 列傳一百二十六
329. 列傳一百二十七
330. 列傳一百二十八
331. 列傳一百二十九
332. 列傳一百三十
333. 列傳一百三十一
334. 列傳一百三十二
335. 列傳一百三十三
336. 列傳一百三十四楊遇春子國楨吳廷剛祝廷彪游棟雲羅思舉桂涵包相卿
337. 列傳一百三十五
338. 列傳一百三十六
339. 列傳一百三十七
340. 列傳一百三十八
341. 列傳一百三十九
342. 列傳一百四十
343. 列傳一百四十一
344. 列傳一百四十二
345. 列傳一百四十三
346. 列傳一百四十四
347. 列傳一百四十五
348. 列傳一百四十六
349. 列傳一百四十七
350. 列傳一百四十八
351. 列傳一百四十九
352. 列傳一百五十
353. 列傳一百五十一
354. 列傳一百五十二
355. 列傳一百五十三
356. 列傳一百五十四
357. 列傳一百五十五
358. 列傳一百五十六 林則徐 鄧廷楨 達洪阿
359. 列傳一百五十七
360. 列傳一百五十八
361. 列傳一百五十九
362. 列傳一百六十
363. 列傳一百六十一
364. 列傳一百六十二
365. 列傳一百六十三
366. 列傳一百六十四
367. 列傳一百六十五
368. 列傳一百六十六
369. 列傳一百六十七
370. 列傳一百六十八
371. 列傳一百六十九
372. 列傳一百七十
373. 列傳一百七十一
374. 列傳一百七十二
375. 列傳一百七十三
376. 列傳一百七十四
377. 列傳一百七十五
378. 列傳一百七十六
379. 列傳一百七十七
380. 列傳一百七十八
381. 列傳一百七十九
382. 列傳一百八十
383. 列傳一百八十一
384. 列傳一百八十二
385. 列傳一百八十三
386. 列傳一百八十四
387. 列傳一百八十五
388. 列傳一百八十六
389. 列傳一百八十七
390. 列傳一百八十八
391. 列傳一百八十九
392. 列傳一百九十 勝保 托明阿 陳金綬 德興阿
393. 列傳一百九十一 僧格林沁 舒通額 恆齡 蘇克金 何建鼇 全順 史榮椿 樂善
394. 列傳一百九十二 曾國藩
395. 列傳一百九十三 駱秉章 胡林翼
396. 列傳一百九十四
397. 列傳一百九十五
398. 列傳一百九十六 塔齊布 畢金科 多隆阿 孫壽長 鮑超 宋國永 婁雲慶 譚勝達 唐仁廉 劉松山
399. 列傳一百九十七
400. 列傳一百九十八 李鴻章
401. 列傳一百九十九 左宗棠
402. 列傳二百 曾國荃弟:貞幹 沈葆楨 劉坤一
403. 列傳二百一
404. 列傳二百二
405. 列傳二百三
406. 列傳二百四
407. 列傳二百五 袁甲三 子保恆 毛昶熙
408. 列傳二百六
409. 列傳二百七
410. 列傳二百八
411. 列傳二百九
412. 列傳二百十
413. 列傳二百十一
414. 列傳二百十二
415. 列傳二百十三
416. 列傳二百十四
417. 列傳二百十五
418. 列傳二百十六
419. 列傳二百十七
420. 列傳二百十八
421. 列傳二百十九
422. 列傳二百二十
423. 列傳二百二十一
424. 列傳二百二十二 華爾 勒伯勒東 法爾第福 戈登 日意格 德克碑 赫德 帛黎
425. 列傳二百二十三 沈桂芬 李鴻藻 翁同龢 孫毓汶
426. 列傳二百二十四 榮祿 王文韶 張之洞 瞿鴻禨
427. 列傳二百二十五 閻敬銘 張之萬 鹿傳霖 林紹年
428. 列傳二百二十六 景廉 額勒和布 許庚身 錢應溥 廖壽恆 榮慶 那桐 戴鴻慈
429. 列傳二百二十七
430. 列傳二百二十八
431. 列傳二百二十九
432. 列傳二百三十 孫家鼐 張百熙 唐景崇 於式枚 沈家本
433. 列傳二百三十一
434. 列傳二百三十二
435. 列傳二百三十三
436. 列傳二百三十四
437. 列傳二百三十五
438. 列傳二百三十六
439. 列傳二百三十七
440. 列傳二百三十八
441. 列傳二百三十九
442. 列傳二百四十
443. 列傳二百四十一劉錦棠 張曜 劉典弟:倬雲 金順弟 連順 鄧增 托雲布 果權 劉宏發 曹正興 穆圖善 杜嘎爾 額爾慶額 丰紳 文麟 明春 富勒銘額 徐學功
444. 列傳二百四十二 董福祥 張俊 夏辛酉 金運昌 黃萬鵬 余虎恩 桂錫楨 方友升
445. 列傳二百四十三
446. 列傳二百四十四
447. 列傳二百四十五
448. 列傳二百四十六 馮子材 王孝祺 陳嘉 蔣宗漢 蘇元春 馬盛治 王德榜 張春發 蕭得龍 馬維騏 覃修綱 呉永安 孫開華 朱煥明 蘇得勝 章髙元 歐陽利見
449. 列傳二百四十七
450. 列傳二百四十八
451. 列傳二百四十九 丁汝昌 衞汝貴弟:汝成 葉志超
452. 列傳二百五十 唐景嵩 劉永福
453. 列傳二百五十一 李端棻 徐致靖子 仁鑄 陳寶箴 黃遵憲 曾鉌 楊深秀 楊鋭 劉光第 譚嗣同附:唐才常 林旭 康廣仁
454. 列傳二百五十二 徐桐子承煜 豫師 剛毅 趙舒翹 啓秀 英年 裕祿廷雍 毓賢李廷簫
455. 列傳二百五十三 徐用儀 許景澄 袁昶 立山 聯元
456. 列傳二百五十四 李秉衡 王廷相 聶士成 羅榮光 壽山族孫:瑞昌 鳳翔 崇玉
457. 列傳二百五十五
458. 列傳二百五十六
459. 列傳二百五十七
460. 列傳二百五十八 盛宣懷 瑞澂
461. 列傳二百五十九
462. 列傳二百六十 張勳 康有爲
463. 列傳二百六十一 呉三桂 耿精忠 尚之信 孫延齡
464. 列傳二百六十二 洪秀全
465. 列傳二百六十三
466. 列傳二百六十四
467. 列傳二百六十五
468. 列傳二百六十六
469. 列傳二百六十七
470. 列傳二百六十八
471. 列傳二百六十九
472. 列傳二百七十
473. 列傳二百七十一
474. 列傳二百七十二
475. 列傳二百七十三
476. 列傳二百七十四
477. 列傳二百七十五
478. 列傳二百七十六
479. 列傳二百七十七
480. 列傳二百七十八
481. 列傳二百七十九
482. 列傳二百八十
483. 列傳二百八十一
484. 列傳二百八十二
485. 列傳二百八十三
486. 列傳二百八十四
487. 列傳二百八十五
488. 列傳二百八十六
489. 列傳二百八十七
490. 列傳二百八十八
491. 列傳二百八十九
492. 列傳二百九十
493. 列傳二百九十一
494. 列傳二百九十二
495. 列傳二百九十三
496. 列傳二百九十四
497. 列傳二百九十五
498. 列傳二百九十六
499. 列傳二百九十七
500. 列傳二百九十八
501. 列傳二百九十九
502. 列傳三百
503. 列傳三百一
504. 列傳三百二
505. 列傳三百三
506. 列傳三百四
507. 列傳三百五 藩部一 科爾沁 扎賚特 杜爾伯特 郭爾羅斯 喀喇沁 土默特
508. 列傳三百六 藩部二 敖漢 奈曼 巴林 扎魯特 阿嚕科爾沁 翁牛特 克什克騰 喀爾喀左翼 烏珠穆沁 浩齊特 蘇尼特 阿巴噶 阿巴哈納爾
509. 列傳三百七 藩部三 四子部落 茂明安 喀爾喀右翼 烏拉特 鄂爾多斯 阿拉善 額濟納
510. 列傳三百八 藩部四 喀爾喀土謝圖汗部 喀爾喀車臣汗部 喀爾喀賽因諾顏部 喀爾喀札薩克圖汗部
511. 列傳三百九 藩部五 靑海額魯特
512. 列傳三百十 藩部六 杜爾伯特 舊土爾扈特 新土爾扈特 和碩特
513. 列傳三百十一 藩部七 唐努烏梁海 阿爾泰烏梁海 阿爾泰淖爾烏梁海
514. 列傳三百十二 藩部八 西藏
515. 列傳三百十三 屬國傳一 朝鮮 琉球
516. 列傳三百十四 屬國傳二 越南
517. 列傳三百十五 屬國傳三 緬甸 暹羅 南掌 蘇祿
518. 列傳三百十六 屬國傳四 廓爾喀 浩罕附:布魯特 哈薩克 安集延 瑪爾噶朗 那木干 塔什干 巴達克山 博羅爾 阿富汗 坎巨提
[Versions of this work (1)]
URN: ctp:wb98755

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2024. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.