在Facebook上關注我們,隨時得到最新消息 在Twitter上關注我們,隨時得到最新消息 在新浪微博上關注我們,隨時得到最新消息 在豆瓣上關注我們,隨時得到最新消息
中国哲学书电子化计划 维基
简体字版
-> -> -> 检索 "纩"
檢索內容:
检索范围: 双溪集
条件: 包含字词“纩”
Total 1

卷八

4
籀夙志于学圭筚之下盖尝妄意计议今古天下之事耻为空言必致实效以前辈为之宗盟如山如岳然当世富贵功名之士所欲见者无几窃伏阁下之义不敢近舍而逺希因具道其区区焉语曰时然后言人不猒其言古者有大事阖国人而问谋及庶人今日诚是庶人得言之秋也故人有轻于一叶而言有重于太山盖天下不治治之在本福基旤胎非偶然者亡羊而补牢胜于坐视也见莵而顾犬犹为得䇿也厯数前后乱吾邦家者大槩皆觖舌之相也譬如蛇虿蝗●遗类馀种必为巨害仲尼作春秋吴越未尝称人荆舒咸在斥罚今奈何不循覆车之戒用闽蛋为相乎前此维扬旤变一薛居州齐言不胜楚人之咻一屈原独醒未解衆人之醉忠言至计蔽于悍夫之当轴刚狠怙权之所致閤下政坐忧人之忧耳事之不如尊意者十常八九可想见也甚矣世俗之难悟也伏念艺祖太宗聪明神武知人安民法制规模防虑宏逺士大夫孰不由之不幸觖舌之徒崇饰穿凿唱其奸言鄙尧陋禹变蔑旧章扫地无馀四五十年来人人风靡其说沦于骨髓纲纪颓圯中原大乱中才之流甘心入于商鞅李斯之术天下滔滔不知何者为正论所幸庆厯嘉佑之遗世臣故家尚有佩伏义方之训不流俗尚者称尧言而睎颜徒其间固必有豪杰之士矣今日后生慕善者期待閤下亦云甚重谓可以修祖宗之法制推前哲之范模羣情顒顒以为当然古人谓举伊尹臯陶而不仁者逺谓仁者以类进故也如使伊臯不引其类连茹而进则不仁者何惮而逺乎今天下之猾贼幸天下之有变而欲有所为天下之贤士倚朝廷之尊而欲输写其肺腑夫猾贼诛之自有其亹贤士收之以旌其来此公议也兵戈之际图书蔀酱儒冠遭辱古之定祸乱岂特武人爪牙之功乎文士实为之腹心也士有待价而沽玉抱璞而长号者且夫一发之不理一指之不伸尚且无聊视国家涂炭则瞠然不能效尺寸理必不然也忽而弃之则过矣方今邻敌内侮如未解倒悬之势兵衞寡弱有外强中乾之敝府库殚竭有旦暮不给之虑盗贼江右伺候羇縻绥御之䇿此四患也大者金人之害尤为难图譬之洪水堤坊既立水行无事而后可也堤坊不固无所措手足矣吾以天险为堤坊不亦可乎塘泺不足道也其次兵衞寡弱当遣信臣招辑散亡来者厚加存恤则行且渐盛矣其次府库殚竭当效衞文公秉心塞渊则万艘继来国益富矣其次盗贼江右御得其道冦雠化为亲戚置而不问将为大患在所虑也古来夷狄之患未尝及江以南累年秦齐晋魏被其残虐中原讨掠殆尽惟大江则不敢睥睨其力不能也彼贪财好色非有长久之计肘腋之变当在旦夕朝廷据有荆吴越蜀之饶尚足以蓄力养锐以俟其敝然恃江立国虽有天险之边防荆襄江汉上流未见其能固守也守御之备莫急于此使江汉之间公卿刺史下逮皂●刍荛人人具其术略决择而参用之其利害必尽得也然后择高才绝识者綂其事朝廷用人何事不济且如拜尹逢于仓猝收剧孟于扰攘不以为难至于爵禄曽无少悋足以使才能者奋也似是而非者尚能聋瞽耳目犹在察焉夫观人以所言不如以其所学考其所学则处心积虑咸可见也然后试之以事则无所逃矣以人事君大臣之先务也閤下亚圣之裔孙深得鳬绎先生之文采风流箕裘典坟组织道义其仁如晋赵武其博如郑国侨翊戴社稷有良平之弥缝成就人物有房杜之明果伟然柱石诚可谓山东出相矣绛帐东閤之士共由此道不乏其人吾道未至大光小人尚敢肆行则十哲三千之徒未满也宇宙之间高才日少古风不竞可谓太息汲汲孜孜其可已乎籀尝学于先大父栾城公闻其许予所著右史愿从尊先舍人咨考有陋巷接尺椽之意其相知可谓深矣不肖顷者游梁拜伏馆宇辱枉题门之宠今日非敢若衆人畏贵慕势而唐突也譬诸草木在公之臭味矣顾惟潦倒疎冗有琴张曽晳之狂无叔牙管仲之友间关失职遂哭穷途灰心木形槁项黄馘岂可分毫贬屈洴洒削纬萧织蒲岂不足以自食籕之所学恐不止于此所求亦恐非为餔啜而已不揆其猖狂之辞略及今日之故若蒙收采顾遇使无补于邦家斥之未晩也俯伏賔次罔知所裁閤下幸察焉不宣上戸部尚书书

喜欢我们的网站请支持我们的发展网站的设计与内容(c)版权2006-2022如果您想引用本网站上的内容,请同时加上至本站的链接:https://ctext.org/zhs。请注意:严禁使用自动下载软体下载本网站的大量网页,违者自动封锁,不另行通知。沪ICP备09015720号-3若有任何意见或建议,请在此提出