Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《廣服》

Library Resources
244 廣服:
治絲曰織。織,繒也。麻、紵、葛,曰布。布,通名也。

245 廣服:
纊,綿也。絮之細者,曰纊。

246 廣服:
繒之精者,曰縞。縞之麄者,曰素。

247 廣服:
葛之精者,曰絺;麄者,曰綌。

248 廣服:
在首謂之元服。

249 廣服:
弁髦,大古布冠,冠而敝之者也。

250 廣服:
題,定也。

251 廣服:
顚、顔、顙,額也。

252 廣服:
璽,謂之印。

253 廣服:
紱,謂之綬。

254 廣服:
襜褕,謂之童容。

255 廣服:
布褐而紩之,謂之藍縷。

256 廣服:
袴,謂之裳。

257 廣服:
蔽膝,謂之袡。

258 廣服:
帶之垂者,謂之厲。

259 廣服:
大巾,謂之幂。

260 廣服:
覆帳,謂之幄。幄,幕也。

261 廣服:
簀,第牀也。

262 廣服:
大扇,謂之䈉。

263 廣服:
杖,謂之挺。

264 廣服:
鍵,謂之籥。

265 廣服:
棊局,謂之奕。

266 廣服:
在足,謂之屨。屨尊者,曰達。屨達,謂之金舄。舄而金絇也。

URN: ctp:xiao-er-ya/guang-fu