Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《傅职》

Library Resources
1 傅职:
或称春秋,而为之耸善而抑恶,以革劝其心。教之礼,使知上下之则;或为之称诗而广道显德,以驯明其志;教之乐,以疏其秽而填其浮气;教之语,使明于上世,而知先王之务明德于民也;教之故志,使知废兴者而戒惧焉;教之任术,使能纪万官之职任,而知治化之仪;教之训典,使知族类疏戚,而隐比驯焉。此所谓学太子以圣人之德者也。

2 傅职:
或明惠施以道之忠,明长复以道之信,明度量以道之义,明等级以道之礼,明恭俭以道之孝,明敬戒以道之事,明慈爱以道之仁,明僩雅以道之文,明除害以道之武,明精直以道之罚,明正德以道之赏,明斋肃以道之教,此所谓教太子也。

3 傅职:
左右前后,莫非贤人以辅相之,摠威仪以先后之,摄体貌以左右之,制义行以宣翼之,章恭敬以监行之,勤劳以劝之,孝顺以内之,敦笃以固之,忠信以发之,德言以扬之,此所谓顺者也,此傅人之道也,非贤者不能行。

4 傅职:
天子不谕于先圣人之德,不知君国畜民之道,不见礼义之正,不察应事之理,不博古之典传,不僩于威仪之数,诗书礼乐无经,天子学业之不法,凡此其属太师之任也,古者齐太公职之。

5 傅职:
天子不恩于亲戚,不惠于庶民,无礼于大臣,不忠于刑狱,无经于百官,不哀于丧,不敬于祭,不诫于戎事,不信于诸侯,不诚于赏罚,不厚于德,不强于行,赐予侈于左右近臣,镍授于疏远卑贱,不能惩忿忘欲,大行大礼大义大道,不从太师之教,凡此其属太傅之任也,古者鲁周公职之。

6 傅职:
天子处位不端,受业不敬,教诲讽诵诗书礼乐之不经不法不古,言语不序,音声不中律,将学趋让进退即席不以礼,登降揖让无容,视瞻俯仰周旋无节,妄咳唾数顾趋行,色不比顺,隐琴肆瑟,凡此其属太保之任也,古者燕召公职之。

7 傅职:
天子燕辟废其学,左右之习诡其师。荅远方诸侯,遇贵大人,不知大雅之辞;荅左右近臣,不知已诺之适,简问小诵之不博不习,凡此其属少师之任也,古者史佚职之。

8 傅职:
天子居处出入不以礼,衣服冠带不以制,御器在侧不以度,杂彩从美不以章,忿怒说喜不以义,赋与唣让不以节,小行小礼小义小道,不从少师之教:凡此其属少傅之任也。

9 傅职:
天子居处燕私安所易,乐而湛,夜漏屏人而数,饮酒而醉,食肉而饱,饱而强食,饥而惏,而暍,寒而懦,寝而莫宥,坐而莫侍,行而莫先莫后。帝自为开户,自取玩好,自执器皿,亟顾还面,而器御之不举不臧,折毁丧伤,凡此其属少保之任也。

10 傅职:
干戚戈羽之舞,管龠琴瑟之会,号呼歌谣,声音不中律,燕乐雅讼逆乐序,凡此其属,诏工之任也。

11 傅职:
不知日月之不时节,不知先王之讳与国之大忌,不知风雨雷电之眚,凡此其属太史之任也。

URN: ctp:xin-shu/fu-zhi