Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《礼》

Books referencing 《礼》 Library Resources
1 礼:
昔周文王使太公望傅太子发。太子嗜鲍鱼,而太公弗与,曰:“

2 礼:
礼,鲍鱼不登于俎,岂有非礼而可以养太子哉?”寻常之室,无奥剽之位,则父子不别;六尺之舆,无左右之义,则君臣不明。寻常之室,六尺之舆,处无礼即上下踳逆,父子悖乱,而况其大者乎!故道德仁义,非礼不成;教训正俗,非礼不备;分争辨讼,非礼不决;君臣上下父子兄弟,非礼不定;宦学事师,非礼不亲;班朝治军,莅官行法,非礼威严不行;祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬撙节退让以明礼。

3 礼:
礼者,所以固国家,定社稷,使君无失其民者也。主主臣臣,礼之正也;威德在君,礼之分也;尊卑大小强弱有位,礼之数也。礼,天子爱天下,诸侯爱境内,大夫爱官属,士庶各爱其家。失爱不仁,过爱不义,故礼者所以守尊卑之经,强弱之称者也。礼,天子适诸侯之宫,诸侯不敢自阼阶,阼阶者,主之阶也。天子适诸侯,诸侯不敢有宫,不敢为主人礼也。君仁臣忠,父慈子孝,兄爱弟敬,夫和妻柔,姑慈妇听,礼之至也。君仁则不厉,臣忠则不贰,父慈则教,子孝则协,兄爱则友,弟敬则顺。夫和则义,妻柔则正,姑慈则从,妇听则婉,礼之质也。

4 礼:
礼者,臣下所以承其上也。故《》云:“一发五豝,吁嗟乎驺虞。”驺者,天子之囿也;虞者,囿之司兽者也。天子佐舆十乘,以明贵也;贰牲而食,以优饱也。虞人翼五豝以待一发,所以复中也。人臣于其所尊敬,不敢以节待,敬之至也。甚尊其主,敬慎其所掌职,而志厚尽矣。作此诗者,以其事深见良臣顺上之志也。良臣顺上之志者可谓义矣,故其叹之也,长曰吁嗟乎。虽古之善为人臣者,亦若此而已。

5 礼:
礼者,所以节义而没不还。故飨饮之礼,先爵于卑贱,而后贵者始羞。淆膳下浃,而乐人始奏。觞不下遍,君不尝羞。淆不下浃,上不举乐。故礼者,所以恤下也。由余曰:“乾肉不腐,则左右亲。苞苴时有,筐篚时至,则群臣附。官无蔚藏,腌陈时发,则戴其上。”《》曰:“投我以木瓜,报之以琼琚,匪报也,永以为好也。”上少投之,则下以躯偿矣,弗敢谓报,愿长以为好。古之蓄其下者,其施报如此。

6 礼:
国无九年之蓄,谓之不足;无六年之蓄,谓之急;无三年之蓄,国非其国也。民三年耕,必馀一年之食,九年而馀三年之食,三十岁相通。而有十年之积,虽有凶旱水溢,民无饥馑。然后天子备味而食,日举以乐。诸侯食珍,不失,锺鼓之县可使乐也。乐也者,上下同之。故礼,国有饥人,人主不飧;国有冻人,人主不裘。报囚之日,人主不举乐。岁凶,谷不登,台扉不涂,榭彻干侯,马不食谷,驰道不除,食减膳,飨祭有阙。故礼者自行之义,养民之道也。受计之礼,主所亲拜者二:闻生民之数则拜之,闻登谷则拜之。《》曰:“君子乐胥,受天之祜。”胥者,相也;祜,大福也。夫忧民之忧者,民必忧其忧;乐民之乐者,民亦乐其乐。与士民若此者,受天之福矣。

7 礼:
礼,圣王之于禽兽也,见其生,不忍见其死,闻其声,不尝其肉,隐弗忍也。故远庖厨,仁之至也。不合围,不掩群,不射宿,不涸泽。豺不祭兽,不田猎;獭不祭鱼,不设网罟;鹰隼不鸷,眭而不逮,不出颖罗;草木不零落,斧斤不入山林;昆虫不蛰,不以火田;不麛不卵,不刳胎,不夭夭,鱼肉不入庙门;鸟兽不成毫毛,不登庖厨。取之有时,用之有节,则物蕃多。汤曰:“昔蛛蝥作罟,不高顺,不用命者,宁丁我网。”其惮害物也如是。《》曰:“王在灵囿,麀鹿攸伏,麀鹿濯濯,白鸟颢颢。王在灵沼,于仞鱼跃。”言德至也。圣主所在,鱼鳖禽兽犹得其所,况于人民乎!

8 礼:
故仁人行其礼,则天下安,而万理得矣。逮至德渥泽洽,调和大畅,则天清澈地富熅,物时熟,民心不挟诈贼,气脉淳化,攫啮搏击之兽鲜,毒酿猛虭之虫密,毒山不蕃,草木少薄矣,铄乎大仁之化也。

URN: ctp:xin-shu/li