Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《谏篇》

Books referencing 《谏篇》 Library Resources
Full-text search
Search Yanzi Chun Qiu : 内篇 : 谏篇 for:

Advanced
 谏上
 庄公矜勇力不顾行义晏子谏
 景公饮酒酣愿诸大夫无为礼晏子谏
 景公饮酒酲三日而后发晏子谏
 景公饮酒七日不纳弦章之言晏子谏
 景公饮酒不恤天灾致能歌者晏子谏
 景公夜听新乐而不朝晏子谏
 景公燕赏无功而罪有司晏子谏
 景公信用谗佞赏罚失中晏子谏
 景公爱嬖妾随其所欲晏子谏
 景公敕五子之傅而失言晏子谏
 景公欲废适子阳生而立荼晏子谏
 景公病久不愈欲诛祝史以谢晏子谏
 景公怒封人之祝不逊晏子谏
 景公欲使楚巫致五帝以明德晏子谏
 景公欲祠灵山河伯以祷雨晏子谏
 景公贪长有国之乐晏子谏
 景公登牛山悲去国而死晏子谏
 景公游公阜一日有三过言晏子谏
 景公游寒涂不恤死胔晏子谏
 景公衣狐白裘不知天寒晏子谏
 景公异荧惑守虚而不去晏子谏
 景公将伐宋瞢二丈夫立而怒晏子谏
 景公从畋十八日不返国晏子谏
 景公欲诛骇鸟野人晏子谏
 景公所爱马死欲诛圉人晏子谏

 谏下
 景公藉重而狱多欲托晏子晏子谏
 景公欲杀犯所爱之槐者晏子谏
 景公逐得斩竹者囚之晏子谏
 景公以抟治之兵未成功将杀之晏子谏
 景公冬起大台之役晏子谏
 景公为长庲欲美之晏子谏
 景公为邹之长涂晏子谏
 景公春夏游猎兴役晏子谏
 景公猎休坐地晏子席而谏
 景公猎逢蛇虎以为不祥晏子谏
 景公为台成又欲为钟晏子谏
 景公为泰吕成将以燕飨晏子谏
 景公为履而饰以金玉晏子谏
 景公欲以圣王之居服而致诸侯晏子谏
 景公自矜冠裳游处之贵晏子谏
 景公为巨冠长衣以听朝晏子谏
 景公朝居严下不言晏子谏
 景公登路寝台不终不悦晏子谏
 景公登路寝台望国而叹晏子谏
 景公路寝台成逢于何愿合葬晏子谏而许
 景公嬖妾死守之三日不敛晏子谏
 景公欲厚葬梁丘据晏子谏
 景公欲以人礼葬走狗晏子谏
 景公养勇士三人无君之义晏子谏
 景公登射思得勇力士与之图国晏子谏

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jian-pian