Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 景公貪長有國之樂晏子諫

《景公貪長有國之樂晏子諫》

Library Resources
Related resources
1 景公貪長... :
景公將觀于淄上,與晏子閒立。公喟然歎曰:「嗚呼!使國可長保而傳于子孫,豈不樂哉?」

2 景公貪長... :
晏子對曰:「嬰聞明王不徒立,百姓不虛至。今君以政亂國,以行棄民久矣,而聲欲保之,不亦難乎!嬰聞之,能長保國者,能終善者也。諸侯並立,能終善者為長;列士並學,能終善者為師。昔先君桓公,其方任賢而贊德之時,亡國恃以存,危國仰以安,是以民樂其政而世高其德,行遠征暴,勞者不疾,驅海內使朝天子,而諸侯不怨。當是時,盛君之行不能進焉。及其卒而衰,怠于德而并于樂,身溺于婦侍而謀因豎刁,是以民苦其政,而世非其行,故身死乎胡宮而不舉,蟲出而不收。當是時也,桀紂之卒不能惡焉。《》曰:『靡不有初,鮮克有終。』不能終善者,不遂其君。今君臨民若寇讎,見善若避熱,亂政而危賢,必逆于眾,肆欲于民,而誅虐于下,恐及于身。嬰之年老,不能待于君使矣,行不能革,則持節以沒世耳。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-tan-chang-you-guo