Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> -> 景公问欲令祝史求福晏子对以当辞罪而无求

《景公问欲令祝史求福晏子对以当辞罪而无求》

Library Resources
Related resources
1 景公问欲... :
景公问于晏子曰:“寡人意气衰,身病甚。今吾欲具圭璋牺牲,令祝宗荐之乎上帝宗庙,意者礼可以干福乎?”

2 景公问欲... :
晏子对曰:“婴闻之,古者先君之干福也,政必合乎民,行必顺乎神;节宫室,不敢大斩伐,以无逼山林;节饮食,无多畋渔,以无逼川泽;祝宗用事,辞罪而不敢有所求也。是以神民俱顺,而山川纳禄。今君政反乎民,而行悖乎神;大宫室,多斩伐,以逼山林;羡饮食,多畋渔,以逼川泽。是以民神俱怨,而山川收禄,司过荐罪,而祝宗祈福,意者逆乎!”

3 景公问欲... :
公曰:“寡人非夫子无所闻此,请革心易行。”于是废公阜之游,止海食之献,斩伐者以时,畋渔者有数,居处饮食,节之勿羡,祝宗用事,辞罪而不敢有所求也。故邻国忌之,百姓亲之,晏子没而后衰。

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-wen-yu-ling-zhu