Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 晏子没左右谀弦章谏景公赐之鱼

《晏子没左右谀弦章谏景公赐之鱼》

Library Resources
Related resources
1 晏子没左... :
晏子没,十有七年,景公饮诸大夫酒。公射,出质,堂上唱善,若出一口。公作色太息,播弓矢。

2 晏子没左... :
弦章入,公曰:“章!自晏子没后,不复闻不善之事。”弦章对曰:“君好之,则臣服之;君嗜之,则臣食之。尺蠖食黄则黄,食苍则苍是也。”

3 晏子没左... :
公曰:“善。吾不食谄人以言也。”以鱼五十乘赐弦章,章归,鱼车塞涂,抚其御之手,曰:“昔者晏子辞党以正君,故过失不掩之。今诸臣谀以干利,吾若受鱼,是反晏子之义,而顺谄谀之欲。”固辞鱼不受。

4 晏子没左... :
君子曰:“弦章之廉,晏子之遗行也。”

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/yan-zi-mei-zuo-you-yu