Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《杂篇》

Books referencing 《杂篇》 Library Resources
Full-text search
Search Yanzi Chun Qiu : 内篇 : 杂篇 for:

Advanced
 杂上
 庄公不说晏子晏子坐地讼公而归
 庄公不用晏子晏子致邑而退后有崔氏之祸
 崔庆劫齐将军大夫盟晏子不与
 晏子再治阿而见信景公任以国政
 景公恶故人晏子退国乱复召晏子
 齐饥晏子因路寝之役以振民
 景公欲堕东门之堤晏子谓不可变古
 景公怜饥者晏子称治国之本以长其意
 景公探雀鷇鷇弱反之晏子称长幼以贺
 景公睹乞儿于涂晏子讽公使养
 景公惭刖跪之辱不朝晏子称直请赏之
 景公夜从晏子饮晏子称不敢与
 景公使进食与裘晏子对以社稷臣
 晏子饮景公止家老敛欲与民共乐
 晏子饮景公酒公呼具火晏子称诗以辞
 晋欲攻齐使人往观晏子以礼侍而折其谋
 景公问东门无泽年谷而对以冰晏子请罢伐鲁
 景公使晏子予鲁地而鲁使不尽受
 景公游纪得金壶中书晏子因以讽之
 景公贤鲁昭公去国而自悔晏子谓无及已
 景公使鲁有事已仲尼以为知礼
 晏子之鲁进食有豚亡二肩不求其人
 曾子将行晏子送之而赠以善言
 晏子之晋睹齐累越石父解左骖赎之与归
 晏子之御感妻言而自抑损晏子荐以为大夫
 泯子午见晏子晏子恨不尽其意
 晏子乞北郭骚米以养母骚杀身以明晏子之贤
 景公欲见高纠晏子辞以禄仕之臣
 高纠治晏子家不得其俗乃逐之
 晏子居丧逊畣家老仲尼善之

 杂下
 灵公禁妇人为丈夫饰不止晏子请先内勿服
 齐人好毂击晏子绐以不祥而禁之
 景公瞢五丈夫称无辜晏子知其冤
 柏常骞禳枭死将为景公请寿晏子识其妄
 景公成柏寝而师开言室夕晏子辨其所以然
 景公病水瞢与日斗晏子教占瞢者以对
 景公病疡晏子抚而对之乃知群臣之野
 晏子使吴吴王命傧者称天子晏子详惑
 晏子使楚楚为小门晏子称使狗国者入狗门
 楚王欲辱晏子指盗者为齐人晏子对以橘
 楚王飨晏子进橘置削晏子不剖而食
 晏子布衣栈车而朝陈桓子侍景公饮酒请浮之
 田无宇请求四方之学士晏子谓君子难得
 田无宇胜栾氏高氏欲分其家晏子使致之公
 子尾疑晏子不受庆氏之邑晏子谓足欲则亡
 景公禄晏子平阴与棠邑晏子愿行三言以辞
 梁丘据言晏子食肉不足景公割地将封晏子辞
 景公以晏子食不足致千金而晏子固不受
 景公以晏子衣食弊薄使田无宇致封邑晏子辞
 田桓子疑晏子何以辞邑晏子答以君子之事也
 景公欲更晏子宅晏子辞以近市得求讽公省刑
 景公毁晏子邻以益其宅晏子因陈桓子以辞
 景公欲为晏子筑室于宫内晏子称是以远之而辞
 景公以晏子妻老且恶欲内爱女晏子再拜以辞
 景公以晏子乘弊车驽马使梁丘据遗之三返不受
 景公睹晏子之食菲薄而嗟其贫晏子称其参士之食
 梁丘据自患不及晏子晏子勉据以常为常行
 晏子老辞邑景公不许致车一乘而后止
 晏子病将死妻问所欲言云毋变尔俗
 晏子病将死凿楹纳书命子壮示之

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/za-pian