Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Search details:
Scope: 特牲饋食禮 Request type: Paragraph
Condition 1: References "皆振祭,嚌肝" Matched:6.
Total 5 paragraphs. Page 1 of 1.

特牲饋食禮

Books referencing 《特牲饋食禮》 Library Resources
8 特牲饋食... :
祝迎尸於門外。主人降,立於阼階東。尸入門左,北面盥。宗人授巾。尸至於階,祝延尸。尸升,入,祝先,主人従。尸即席坐,主人拜妥尸。尸答拜,執奠;祝饗,主人拜如初。祝命挼祭。尸左執觶,右取菹㨎於醢,祭於豆間。佐食取黍、稷、肺祭,授尸。尸祭之,祭酒,啐酒,告旨。主人拜,尸奠觶,答拜。祭鉶,嘗之,告旨。主人拜,尸答拜,祝命爾敦。佐食爾黍稷於席上,設大羹湆於醢北,舉肺脊以授尸。尸受,振祭,嚌之,左執之,乃食,食舉。主人羞肵俎於臘北。尸三飯,告飽。祝侑,主人拜。佐食舉乾,尸受,振祭,嚌之。佐食受,加於肵俎。舉獸乾、魚一,亦如之。尸實舉於菹豆。佐食羞庶羞四豆,設於左,南上有醢。尸又三飯,告飽。祝侑之,如初,舉骼及獸、魚,如初,尸又三飯,告飽。祝侑之如初,舉肩及獸、魚如初。佐食盛肵俎,俎釋三個,舉肺脊加於肵俎反黍稷於其所。

9 特牲饋食... :
主人洗角,升酌,酳尸。尸拜受,主人拜送。尸祭酒,啐酒,賓長以肝従。尸左執角右取肝㨎於鹽,振祭,嚌之,加於菹豆,卒角。祝受尸角,曰:「送爵!皇尸卒爵。」主人拜,尸答拜。祝酌授尸,尸以醋主人。主人拜受角,尸拜送。主人退,佐食授挼祭。主人坐,左執角,受祭祭之,祭酒,啐酒,進聽嘏。佐食摶黍授祝,祝授尸。尸受以菹豆,執以親嘏主人。主人左執角,再拜稽首受,複位,詩懷之,實於左袂,掛於季指,卒角,拜。尸答拜。主人出,寫嗇於房,祝以籩受。筵祝,南面。主人酌獻祝,祝拜受角,主人拜送。設菹醢、俎。祝左執角,祭豆,興取肺,坐祭,嚌之,興加於俎,坐祭酒,啐酒,以肝従。祝左執角,右取肝㨎於鹽,振祭,嚌之,加於俎,卒角,拜。主人答拜,受角,酌獻佐食。佐食北面拜受角,主人拜送。佐食坐祭,卒角,拜。主人答拜,受角,降,反於篚,升,入複位。

10 特牲饋食... :
主婦洗爵於房,酌,亞獻尸。尸拜受,主婦北面拜送。宗婦執兩籩,戶外坐。主婦受,設於敦南。祝贊籩祭。尸受,祭之,祭酒,啐酒。兄弟長以燔従。尸受,振祭,嚌之,反之。羞燔者受,加於肵,出。尸卒爵,祝受爵,命送如初。酢,如主人儀。主婦適房,南面。佐食挼祭。主婦左執爵,右撫祭,祭酒,啐酒,入,卒爵,如主人儀。獻祝,籩燔従,如初儀。及佐食,如初。卒,以爵入於房。

11 特牲饋食... :
賓三獻,如初。燔従如初。爵止。席於戶內。主婦洗爵,酌,致爵於主人。主人拜受爵,主婦拜送爵。宗婦贊豆如初,主婦受,設兩豆兩籩。俎入設。主人左執爵,祭薦,宗人贊祭。奠爵,興取肺,坐絕祭,嚌之,興加於俎,坐挩手,祭酒,啐酒,肝従。左執爵,取肝㨎於鹽,坐振祭,嚌之。宗人受,加於俎。燔亦如之。興,席末坐卒爵,拜。主婦答拜,受爵,酌醋,左執爵,拜,主人答拜。坐祭,立飲,卒爵,拜,主人答拜。主婦出,反於房。主人降,洗,酌,致爵於主婦,席於房中,南面。主婦拜受爵,主人西面答拜。宗婦薦豆、俎,従獻皆如主人。主人更爵酌醋,卒爵,降,實爵於篚,入複位。三獻作止爵。尸卒爵,酢。酌獻祝及佐食。洗爵,酌致於主人、主婦、燔従皆如初。更爵,酢於主人,卒,複位。

12 特牲饋食... :
主人降阼階,西面拜賓,如初。洗,賓辭洗。卒洗,揖讓升,酌,西階上獻賓。賓北面拜受爵。主人在右,答拜。薦脯醢。設折俎。賓左執爵,祭豆,奠爵,興,取肺,坐絕祭,嚌之,興,加於俎,坐挩手,祭酒,卒爵,拜。主人答拜,受爵,酌酢,奠爵,拜。賓答拜。主人坐祭,卒爵,拜。賓答拜,揖,執祭以降,西面奠於其位;位如初。薦、俎従設。眾賓升,拜受爵,坐祭,立飲。薦、俎設於其位,辯。主人備答拜焉,降,實爵於篚。尊兩壺阼階東,加勺,南枋,西方亦如之。主人洗觶,酌於西方之尊,西階前北面酬賓,賓在左。主人奠觶拜,賓答拜。主人坐祭,卒觶,拜。賓答拜。主人洗觶,賓辭,主人對。卒洗,酌,西面。賓北面拜。主人奠觶於薦北。賓坐取觶,還,東面,拜。主人答拜。賓奠觶於薦南。揖複位。主人洗爵,獻長兄弟於阼階上。如賓儀。洗,獻眾兄弟,如眾賓儀。洗,獻內兄弟於房中,如獻眾兄弟之儀。主人西面答拜,更爵酢,卒爵,降,實爵於篚,入複位。

Total 5 paragraphs. Page 1 of 1.