Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> 撰吏五帝三王傳政乙第五

《撰吏五帝三王傳政乙第五》

Library Resources
1 撰吏五帝... :
政曰:君子不與人謀之則已矣,若與人謀之則非道無由也。故君子之謀能必用道,而不能必見受;能必忠,而不能必入;能必信,而能必見信。君子非人者不出之於辭而施之於行,故非非者行是,惡惡者行善,而道諭矣。

URN: ctp:yuzi/1