Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> 道符五帝三王傳政甲第五

《道符五帝三王傳政甲第五》

Library Resources
1 道符五帝... :
夫國者、卿相世賢者有之,有國無國智者治之,智者非一日之志,治者非一日之謀,而知所避。發教施令為天下福者謂之道,上下相親謂之和,民不求而得所欲謂之信,除去天下之害謂之仁。仁與信,和與道,帝王之器。凡萬物皆有器。故欲有為不行其器者,雖欲有為不成。諸侯之欲王者亦然,不用帝王之器者不成。

URN: ctp:yuzi/12