Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 秦敗東周

《秦敗東周》

Library Resources
1 秦敗東周:
秦敗東周,與魏戰於伊闕,殺犀武。魏令公孫衍乘勝而留於境,請卑辭割地,以講於秦。為竇屢謂魏王曰:「臣不知衍之所以聽於秦之少多,然而臣能半衍之割,而令秦講於王。」王曰:「奈何?」對曰:「王不若與竇屢關內侯,而令趙。王重其行而厚奉之。因揚言曰:『聞周、魏令竇屢以哥魏於奉陽君,而聽秦矣。』夫周君、竇屢、奉陽君之與穰侯,貿首之仇也。今行和者,竇屢也;制割者,奉陽君也。太后恐其不因穰侯也,而欲敗之,必以少割請合於王,而和於東周與魏也。」

URN: ctp:zhan-guo-ce/qin-bai-dong-zhou