Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 秦攻韩围陉

《秦攻韩围陉》

Library Resources
1 秦攻韩围... :
秦攻韩,围陉。范睢谓秦昭王曰:“有攻人者,有攻地者。穰侯十攻魏而不得伤者,非秦弱而魏强也,其所攻者,地也。地者,人主所甚爱也。人主者,人臣之所乐为死也。共侮辱主之所爱,与乐死者斗,故十攻而弗能胜也。金王将攻韩围陉,臣愿王之毋独攻其地,而攻其人也。王攻韩围陉,以张仪为言。张仪之力多,且削地而以自赎于王,几割地而韩不尽;张仪之力少,则王逐张仪,而更于不如张仪者市。则王之所求于韩者,言可得也。”

URN: ctp:zhan-guo-ce/qin-gong-han-wei-xing