Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《燕策》

Library Resources
 燕一
 苏秦将为从北说燕文侯
 奉阳君李兑甚不取于苏秦
 权之难燕再战不胜
 燕文公时
 人有恶苏秦于燕王者
 张仪为秦破从连横谓燕王
 宫他为燕使魏
 苏秦死其弟苏代欲继之
 燕王哙既立
 初苏秦弟厉因燕自子而求见齐王
Related discussion

 苏代过魏
 燕昭王收破燕后即位
 齐伐宋宋急
 苏代谓燕昭王
 燕王谓苏代

 燕二
 秦召燕王
 苏代为奉阳君说燕于赵以伐齐
 奉阳君告朱欢与赵足
 苏代为燕说齐
 苏代自齐使人谓燕昭王
 苏代自齐献书于燕王
 陈翠合齐燕
 燕昭王且与天下伐齐
 燕饥赵将伐之
 昌国君乐毅为燕昭王合五国之兵而攻齐
 或献书燕王
 客谓燕王
 赵且伐燕
 齐魏争燕

 燕三
 齐韩魏共攻燕
 张丑为质于燕
 燕王喜使栗腹以百金为赵孝成王寿
 秦并赵北向迎燕
 燕太子丹质于秦亡归

URN: ctp:zhan-guo-ce/yan-ce