Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《辨忠章》

Library Resources
1 辨忠章:
大哉,忠之為用也。用忠以教,大莫加焉。施之於邇,則可以保家邦。以有閫域。施之於遠,則可以極天地。以無空窮。故明王為國,必先辨忠。為國藉之,忠者臣節,不先辨忠,國將安寄?君子之言,忠而不佞。小人之言,佞而似忠而非,聞之者鮮不惑矣。忠言逆志,必求諸道。佞言順志,必求諸非道。夫忠而能仁,則國德彰。為君撫愛。忠而能知,則國政舉。忠而能勇,則國難清。為君謀忠,為君果毅。故雖有其能,必由忠而成也。忠而有能,則有功。仁而不忠,則私其恩。仁愈多而恩愈深。知而不忠,則文其詐。知愈多而詐愈密。勇而不忠,則易其亂。勇愈多而易其亂。是雖有其能,以不忠而敗也。能而無忠,則為敗。此三者不可不辨也。《書》云:「旌別淑忒。」其是謂乎!善惡既別,任使不謬。

URN: ctp:zhong-jing/14