Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《忠諫章》

Library Resources
1 忠諫章:
忠臣之事君也,莫先於諫。紏過正德,惟能諫之。下能言之,上能聽之,則王道光矣。上能聽,下不能言,則虛其聽。下能言,而上不能聽,則虛其言。言聽俱能,則君臣諫合,則其道光明也。諫於未形者,上也。先事而止,君違不聞。諫於已彰者,次也。出未及施,改之非後。諫於既行者,下也。行而能改,雖下猶愈。違而不諫,則非忠臣。從君所昏,是乃罪也。夫諫始於順辭,中於抗議,終於死節,以成君休,以寧社稷。順辭不從,犯顏抗議;抗議不從,則繼之以死。其能使君改過為美,社稷之安固也。《書》云:「木從繩則正,后從諫則聖。」繩直可以正木,臣忠可以正主也。

URN: ctp:zhong-jing/15