Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《尽忠章》

Library Resources
1 尽忠章:
天下尽忠,淳化行也。忠有所未尽,则淳化不行。君子尽忠,则尽其心。小人尽忠,则尽其力。君子可以尽谋,小人可以效命。尽力者则止其身,尽心者则洪于远。止身则匹夫之事,洪远则万物之利。故明王之理也,务在任贤。贤臣尽忠,则君德广矣。圣无独理,道无常师。古之明王,必求贤明,无不修德。贤臣则无不尽忠,忠则为君阐扬,君德由广大之也。政教以之而美。君上立教,臣下所敷。礼乐以之而兴。君上制作,臣下所行。刑罚以之而清。君上恤刑,臣下所化。仁惠以之而布。君德既备,人怀始康。四海之内有太平音。乐至而歌,自然之理也。嘉祥既成,告于上下。君臣之始于政能,著于群瑞。故其成功可以告于神明也。是故播于《雅》《颂》,传于无穷。德施于人,务格于神。而后行于乐,乐行则可极之有哉。

URN: ctp:zhong-jing/18