Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《守宰章》

Library Resources
1 守宰章:
在官惟明,蒞事惟平,立身惟清。官不明則事多欺,事不平則怨難弭,身不清則何以教民?清則無欲,平則不曲,明能正俗。三者備矣,然後可以理人。獨清則謹己而已,不建於事。獨明則雖察於務,奸賄難任。獨平則徒均於物,昧獨無堪。夫理人者、必三備而後可也。君子盡其忠能以行其政令,而不理者,未之聞也。既才且忠,以臨其人,政之理也,固其必然。夫人莫不欲安,君子順而安之。用其情而處之。莫不欲富,君子教而富之。因其利而勸之。篤之以仁義,以固其心。知仁與義,則皆就之。導之以禮樂,以和其氣。君子愛人,小人易使。宣君德以弘大其化。稱君德以布德,敦君化以行化。明國法以至於無刑。章條申而不犯,刑雖設而當也。視君之人,如觀乎子。寒者衣之,饑者食之。則人愛之,如愛其親。民懷其恩,有同骨肉。蓋守宰之忠也。《詩》云:「豈弟君子,民之父母。」父母愛子,情莫過焉。,官莫謹焉,人誰非子?

URN: ctp:zhong-jing/5