Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《爵祿》

Library Resources
1 爵祿:
或問:「古之君子貴爵祿歟?」曰:「然。諸子之書稱爵祿,非貴也。資財、非富也。」「何謂乎?」曰:「彼遭世之亂,見小人富貴而有是言。非古也。古之制爵祿也,爵以居有德,祿以養有功。功大者祿厚,德遠者爵尊;功小者其祿薄,德近者其爵卑。是故觀其爵,則別其人之德也。見其祿,則知其人之功也。不待問之。古之君子貴爵祿者,蓋以此也。非以黼黻華乎其身,芻豢之適於其口也。非以美色悅乎其目,鐘鼓之樂乎其耳也。孔子曰:『邦有道,貧且賤焉,恥也。』明王在上,序爵班祿而不以逮也。君子以為至羞,何賤之有乎?先王將建諸侯而錫爵祿也,必於清廟之中,陳金石之樂,宴賜之禮,宗人擯相,內史作策也。其《》曰:『文王既勤止,我應受之。敷時繹思:我徂維求定,時周之命。於繹思!』由此觀之,爵祿者、先王之所重也,非所輕也。故《》曰:『無曠庶官,天工,人其代之。

2 爵祿:
「爵祿之賤也,由處之者不宜也,賤其人,斯賤其位矣;其貴也,由處之者宜之也,貴其人,斯貴其位矣。《》云:『君子至止,黻衣綉裳。佩玉鏘鏘,壽考不忘。』黻衣綉裳、君子之所服也,愛其德,故美其服也。暴亂之君子非無此服也,而民弗美也。位亦如之。昔周公相王室以君天下,聖德昭聞,王勛弘大,成王封以少昊之墟,地方七百里,錫之山川土田,附庸備物,典策官司,彝器龍旗九旒,祀帝於郊。太公亮武王克商寧亂,王封之爽鳩氏之墟,東至於海,西至於河,南至於穆陵,北至於無棣。五侯九伯,汝實征之,世祚太師撫寧東夏。當此之時,孰謂富貴不為榮寵者乎?自時厥後,文武之教衰,黜陟之道廢;諸侯僭恣,大夫世位;爵人不以德,祿人不以功;竊國而貴者有之,竊地而富者有之;姦邪得願,仁賢失志。於是則以富貴相詬病矣。故孔子曰:『邦無道,富且貴焉,恥也。』然則富貴美惡存乎其世也。《》曰:『聖人之大寶曰位。』何以為聖人之大寶曰『位』?位也者、立德之機也,勢也者、行義之杼也。聖人蹈機握杼,織成天地之化,使萬物順焉,人倫正焉。六合之內,各竟其願,其為大寶不亦宜乎!故聖人以無勢位為窮,百工以無器用為困;困則其資亡,窮則其道廢。故孔子栖栖而不居者,蓋憂道廢故也。《》曰:『井渫不食,為我心惻。可用汲,王明,並受其福。

3 爵祿:
「夫登高而建旌,則其所視者廣矣;順風而振鐸,則其所聞者遠矣。非旌色之益明,鐸聲之益遠也,所託者然也。況居富貴之地,而行其政令者也。故舜為匹夫、猶民也,及其受終於文祖,稱曰『予一人』,則西王母來獻白環。周公之為諸侯、猶臣也,及其踐明堂之祚,負斧扆而立,則越裳氏來獻白雉。故身不尊則施不光,居不高則化不博。《》曰:『《豐》亨,無咎。王假之。勿憂,宜日中。』身尊居高之謂也。斯事也,聖人之所務也。雖然,求之有道,得之有命,舜、禹、孔子可謂求之有道矣。舜、禹得之,孔子不得之,可謂有命矣。非惟聖人,賢者亦然。稷、契、伯益、伊尹、傅說得之者也,顏淵、閔子騫、冉耕、仲弓不得者也。故良農不患壃埸之不修,而患風雨之不節;君子不患道德之不建,而患時世之不遇。《》曰:『駕彼四牡,四牡項領。我瞻四方,蹙蹙靡所騁。』傷道之不遇也。豈一世哉!豈一世哉!」

URN: ctp:zhong-lun/jue-lu