Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《賞罰》

Library Resources
1 賞罰:
政之大綱有二。二者何也?賞、罰之謂也。人君明乎賞罰之道,則治不難矣;夫賞罰者、不在乎必重,而在於必行;必行、則雖不重而民;不行、則雖重而民怠。故先王務賞罰之必行。《》曰:「爾無不信,朕不食言;爾不從誓言,予則孥戮汝,罔有攸赦。」「天生烝民」,其性一也。刻肌虧體,所同惡也;被文垂藻,所同好也。此二者常存,而民不治其身,有由然也。當賞者不賞,當罰者不罰。夫當賞者不賞,則為善者失其本望,而疑其所行;當罰者不罰,則為惡者輕其國法,而怙其所守。苟如是也,雖日用斧鉞於市,而民不去惡矣。日錫爵祿於朝,而民不興善矣。

2 賞罰:
是以聖人不敢以親戚之恩而廢刑罰,不敢以怨讎之忿而廢慶賞。夫何故哉?將以有救也。故《司馬法》曰:「賞罰不踰時,欲使民速見善惡之報也。」踰時且猶不可,而況廢之者乎?賞罰不可以踈,亦不可以數;數則所及者多,踈則所漏者多。賞罰不可以重,亦不可以輕;賞輕則民不勸,罰輕則民亡懼。賞重則民徼倖,罰重則民無聊。故先王明庶以德之,思中以平之,而不失其節。故《》曰:「罔非在中,察辭於差。」夫賞罰之於萬民,猶轡策之於駟馬也。轡策不調,非徒遲速之分也,至於覆車而摧轅;賞罰之不明也,則非徒治亂之分也,至於滅國而喪身。可不慎乎!可不慎乎!故《》云:「執轡如組,兩驂如舞。」言善御之可以為國也。

URN: ctp:zhong-lun/shang-fa