Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《慎所從》

Library Resources
1 慎所從:
夫人之所常稱曰:明君舍己而從人,故其國治以安;闇君違人而專己,故其國亂以危。乃一隅之偏說也,非大道之至論也。凡安危之勢,治亂之分,在乎知所從,不在乎必從人也。人君莫不有從人,然或危而不安者,失所從也;莫不有違人,然或治而不亂者,得所違也。

2 慎所從:
若夫明君之所親任也,皆貞良聰智,其言也;皆德義忠信,故從之則安,不從則危。闇君之所親任也,皆佞邪愚惑;其言也,皆姦回諂諛,從之安得治,不從之安得亂乎?昔齊桓公從管仲而安,二世從趙高而危;帝舜違四凶而治,殷紂違三仁而亂。故不知所從而好從人,不知所違而好違人,其敗一也。孔子曰:「知不可由,斯知所由矣。」夫言或似是而非實,或似美而敗事,或似順而違道。此三者、非至明之君不能察也。燕昭王使樂毅伐齊,取七十餘城,莒與即墨未拔。昭王卒,惠王為太子,時與毅不平,即墨守者田單,縱反間於燕,使宣言曰:「王已死,城之不拔者三耳。」樂毅與新王有隙,懼誅而不敢歸,外以伐齊為名,實欲因齊人未附,故且緩即墨以待其事。齊人所懼,惟恐他將之來,即墨殘矣。惠王以為然,使騎劫代之,大為田單所破。此則似是而非實者也。

3 慎所從:
燕相子之有寵於王,欲專國政,人為之言於燕王噲曰:「人謂堯賢者,以其讓天下於許由也。許由不受,有讓天下之名,而實不失天下。今王以國讓於相子之,子之必不敢受,是堯與王同行也。」燕噲從之,其國大亂。此則似美而敗事者也。

4 慎所從:
齊景公欲廢太子陽生,而立庶子荼,謂大夫陳乞曰:「吾欲立荼,如何?」乞曰:「所樂乎為君者,欲立則立之,不欲立則不立。君欲立之,則臣請立之。」於是立荼。此則似順而違道者也。

5 慎所從:
且夫言畫施於當時,事效在於後日,後日遲至,而當時速決也。故今巧者常勝,拙者常負,其勢然也。此謂中主之聽也。至於闇君,則不察辭之巧拙也。二策並陳,而從其己之欲者,明君不察辭之巧拙也。二策並陳,而從其致己之福者,故高祖、光武,能收群策之所長,棄群策之所短,以得四海之內,而立皇帝之號也。吳王夫差、楚懷、王襄,棄伍員、屈平之良謀,收宰嚭上官之諛言,以失江漢之地,而喪宗廟之主。此二帝三王者,亦有從人,亦有違人,然而成敗殊馳、興廢異門者,見策與不見策耳。不知從人甚易,而見策甚難,夷考其驗,斯為甚矣。

6 慎所從:
問曰:「夫人莫不好生而惡死,好樂而惡憂。然觀其舉措也,或去生而就死,或去樂而就憂。將好惡與人異乎?」曰:「非好惡與人異也,乃所以求生與求樂者失其道也,譬如迷者欲南而反北也。今略舉一驗以言之,昔項羽既敗,為漢兵所追,乃謂其餘騎曰:『吾起兵至今八年,身經七十餘戰,所擊者服,遂霸天下。今而困於此,此天亡我,非戰之罪也。』斯皆存亡所由欲南反北者也。夫攻戰、王者之末事也,非所以取天下也。王者之取天下也,有大本,有仁智之謂也。仁則萬國懷之,智則英雄歸之,御萬國,揔英雄,以臨四海,其誰與爭?若夫攻城必拔,野戰必克,將帥之事也。羽以小人之器,闇於帝王之教,謂取天下一由攻戰。矜勇有力,詐虐無親,貪嗇專利,功勤不賞,有一范增,既不能用,又從而疑之,至令憤氣傷心,疽發而死。豪傑背叛,謀士違離,以至困窮,身為之虜。然猶不知所以失之,反瞋目潰圍,斬將取旗,以明非戰之罪,何其謬之甚歟?高祖數其十罪,蓋其大略耳。若夫纖介之失,世所不聞,其可數哉?且亂君之未亡也,人不敢諫;及其亡也,人莫能窮;是以至死而不寤,亦何足怪哉?」

URN: ctp:zhong-lun/shen-suo-cong