Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《亡國》

Library Resources
1 亡國:
凡亡國之君,其朝未嘗無致治之臣也,其府未嘗無先王之書也。然而不免乎亡者,何也?其賢不用,其法不行也。苟書法而不行其事,爵賢而不用其道,則法無異乎路說,而賢無異乎木主也。

2 亡國:
昔桀奔南巢,紂踣於京,厲流於彘,幽滅於戲,當是時也,三后之典尚在,良謀之臣猶存也。下及春秋之世,楚有伍舉、左史倚相、右尹子革、白公子張,而靈王喪師;衛有太叔儀、公子鱄、蘧伯玉、史鰌,而獻公出奔;晉有趙宣子、范武子、太史董狐,而靈公被殺;魯有子家羈、叔孫婼,而昭公野死;齊有晏平仲、南史氏,而莊公不免;虞、虢有宮之奇、舟之僑,而二公絕祀。由是觀之,苟不用賢,雖有無益也。然此數國者,皆先君舊臣世祿之士,非遠求也。

3 亡國:
乃有遠求而不用之者,昔齊桓公立稷下之官,設大夫之號,招致賢人而尊寵之。自孟軻之徒皆遊於齊;楚春申君亦好賓客,敬待豪傑,四方並集,食客盈館,且聘荀卿,置諸蘭陵。然齊不益強,黃歇遇難,不用故也。

4 亡國:
夫遠求賢而不用之,何哉?賢者之為物也,非若美嬪麗妾之可觀於目也,非若端冕帶裳之可加於身也;非若嘉肴庶羞之可實於口也。將以言策,策不用,雖多亦奚以為!若欲備百僚之名,而不問道德之實,則莫若鑄金為人,而列於朝也。且無食祿之費矣。然彼亦知有馬必待乘之而後致遠,有醫必待行之而後愈疾。至於有賢,則不知必待用之而後興治者,何哉?賢者難知歟?何以遠求之?易知歟?何以不能用也,豈為寡不足用、欲先益之歟?此又惑之甚也。賢者稱於人也,非以力也;力者必須多,而知者不待眾也。故王七萬,而輔佐六卿也。故舜有臣五人而天下治,周有亂臣十人而四海服,此非用寡之驗歟!且六國之君,雖不用賢,及其致人也,猶脩禮盡意,不敢侮慢也。至於王莽,既不能用,及其致也,尚不能言,莽之為人也,內實姦邪,外慕古義,亦聘求名儒,徵命術士,政煩教虐,無以致之。於是脅之以峻刑,威之以重戮,賢者恐懼,莫敢不至。徒張設虛名以夸海內。莽亦卒以滅亡。且莽之爵人,其實囚之也。囚人者、非必著之桎梏,而置之囹圄之謂也,拘係之、愁憂之之謂也。使在朝之人欲進則不得陳其謀,欲退則不得安其身,是則以綸組為繩索,以印佩為鉗鐵也。小人雖樂之,君子則以為辱。

5 亡國:
故明王之得賢也,得其心也,非謂得其軀也。苟得其軀,而不論其心也,斯與籠鳥、檻獸無以異也。則賢者之於我也,亦猶怨讎也,豈為我用哉?雖曰:「班萬鍾之祿。」將何益歟?故苟得其心,萬里猶近;苟失其心,同衾為遠。今不脩所以得賢者之心,而務循所以執賢者之身,至於社稷顛覆,宗廟廢絕,豈不哀哉?荀子曰:「人主之患,不在乎言不用賢,而在乎誠不用賢。」言賢者、口也,知賢者、行也。口、行相反,而欲賢者進,不肖者退,不亦難乎!

6 亡國:
夫照蟬者務明其火、振其樹而已,火不明,雖振其樹無益也。人主有能明其德者,則天下其歸之、若蟬之歸火也。善哉言乎!昔伊尹在田畝之中,以樂堯、舜之道,聞成湯作興,而自夏如商。太公避紂之惡,居於東海之濱,聞文王作興,亦自商如周。其次則甯戚如齊,百里奚入秦,范蠡如越,樂毅遊燕;故人君苟脩其道義,昭其德音,慎其威儀,審其教令,刑無頗僻,獄無放殘,仁愛普殷,惠澤流播,百官樂職,萬民得所,則賢者仰之如天地,愛之如親戚,樂之如塤箎,歆之如蘭芳,故其歸我也,猶決壅導滯水注之大壑,何不至之有?苟麤穢暴虐,馨香不登,讒邪在側,佞媚充朝,殺戮不辜,刑罰濫害,宮室崇侈,妻妾無度,撞鐘舞女,淫樂日縱,賦稅繁多,財力匱竭,百姓凍餓,死莩盈野,矜己自得,諫者被誅,內外震駭,遠近怨悲,則賢者之視我容貌也,如魍魎;臺殿也,如狴犴;采服也,如衰絰;絃歌也,如號哭;酒醴也,如滫滌;肴饌也,如糞土;從事舉錯,每無一善。彼之惡我也如是,其肯至哉?今不務明其義,而徒設其祿,可以獲小人,難以得君子。君子者、行不媮合,立不易方;不以天下枉道,不以樂生害仁,安可以祿誘哉?雖強搏執之而不獲已,亦杜口佯愚,苟免不暇,國之安危將何賴焉?故《》曰:「威儀卒迷,善人載尸。」此之謂也。

URN: ctp:zhong-lun/wang-guo