Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《亡国》

Library Resources
1 亡国:
凡亡国之君,其朝未尝无致治之臣也,其府未尝无先王之书也。然而不免乎亡者,何也?其贤不用,其法不行也。苟书法而不行其事,爵贤而不用其道,则法无异乎路说,而贤无异乎木主也。

2 亡国:
昔桀奔南巢,纣踣于京,厉流于彘,幽灭于戏,当是时也,三后之典尚在,良谋之臣犹存也。下及春秋之世,楚有伍举、左史倚相、右尹子革、白公子张,而灵王丧师;卫有太叔仪、公子鱄、蘧伯玉、史鰌,而献公出奔;晋有赵宣子、范武子、太史董狐,而灵公被杀;鲁有子家羁、叔孙婼,而昭公野死;齐有晏平仲、南史氏,而庄公不免;虞、虢有宫之奇、舟之侨,而二公绝祀。由是观之,苟不用贤,虽有无益也。然此数国者,皆先君旧臣世禄之士,非远求也。

3 亡国:
乃有远求而不用之者,昔齐桓公立稷下之官,设大夫之号,招致贤人而尊宠之。自孟轲之徒皆游于齐;楚春申君亦好宾客,敬待豪杰,四方并集,食客盈馆,且聘荀卿,置诸兰陵。然齐不益强,黄歇遇难,不用故也。

4 亡国:
夫远求贤而不用之,何哉?贤者之为物也,非若美嫔丽妾之可观于目也,非若端冕带裳之可加于身也;非若嘉肴庶羞之可实于口也。将以言策,策不用,虽多亦奚以为!若欲备百僚之名,而不问道德之实,则莫若铸金为人,而列于朝也。且无食禄之费矣。然彼亦知有马必待乘之而后致远,有医必待行之而后愈疾。至于有贤,则不知必待用之而后兴治者,何哉?贤者难知欤?何以远求之?易知欤?何以不能用也,岂为寡不足用、欲先益之欤?此又惑之甚也。贤者称于人也,非以力也;力者必须多,而知者不待众也。故王七万,而辅佐六卿也。故舜有臣五人而天下治,周有乱臣十人而四海服,此非用寡之验欤!且六国之君,虽不用贤,及其致人也,犹修礼尽意,不敢侮慢也。至于王莽,既不能用,及其致也,尚不能言,莽之为人也,内实奸邪,外慕古义,亦聘求名儒,徵命术士,政烦教虐,无以致之。于是胁之以峻刑,威之以重戮,贤者恐惧,莫敢不至。徒张设虚名以夸海内。莽亦卒以灭亡。且莽之爵人,其实囚之也。囚人者、非必著之桎梏,而置之囹圄之谓也,拘系之、愁忧之之谓也。使在朝之人欲进则不得陈其谋,欲退则不得安其身,是则以纶组为绳索,以印佩为钳铁也。小人虽乐之,君子则以为辱。

5 亡国:
故明王之得贤也,得其心也,非谓得其躯也。苟得其躯,而不论其心也,斯与笼鸟、槛兽无以异也。则贤者之于我也,亦犹怨雠也,岂为我用哉?虽曰:“班万锺之禄。”将何益欤?故苟得其心,万里犹近;苟失其心,同衾为远。今不修所以得贤者之心,而务循所以执贤者之身,至于社稷颠覆,宗庙废绝,岂不哀哉?荀子曰:“人主之患,不在乎言不用贤,而在乎诚不用贤。”言贤者、口也,知贤者、行也。口、行相反,而欲贤者进,不肖者退,不亦难乎!

6 亡国:
夫照蝉者务明其火、振其树而已,火不明,虽振其树无益也。人主有能明其德者,则天下其归之、若蝉之归火也。善哉言乎!昔伊尹在田亩之中,以乐尧、舜之道,闻成汤作兴,而自夏如商。太公避纣之恶,居于东海之滨,闻文王作兴,亦自商如周。其次则甯戚如齐,百里奚入秦,范蠡如越,乐毅游燕;故人君苟修其道义,昭其德音,慎其威仪,审其教令,刑无颇僻,狱无放残,仁爱普殷,惠泽流播,百官乐职,万民得所,则贤者仰之如天地,爱之如亲戚,乐之如埙篪,歆之如兰芳,故其归我也,犹决壅导滞水注之大壑,何不至之有?苟粗秽暴虐,馨香不登,谗邪在侧,佞媚充朝,杀戮不辜,刑罚滥害,宫室崇侈,妻妾无度,撞钟舞女,淫乐日纵,赋税繁多,财力匮竭,百姓冻饿,死莩盈野,矜己自得,谏者被诛,内外震骇,远近怨悲,则贤者之视我容貌也,如魍魉;台殿也,如狴犴;采服也,如衰绖;弦歌也,如号哭;酒醴也,如滫涤;肴馔也,如粪土;从事举错,每无一善。彼之恶我也如是,其肯至哉?今不务明其义,而徒设其禄,可以获小人,难以得君子。君子者、行不媮合,立不易方;不以天下枉道,不以乐生害仁,安可以禄诱哉?虽强搏执之而不获已,亦杜口佯愚,苟免不暇,国之安危将何赖焉?故《》曰:“威仪卒迷,善人载尸。”此之谓也。

URN: ctp:zhong-lun/wang-guo