Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《帝相》

Library Resources
1 帝相:
元年戊戌,帝即位,居商。征淮夷。

2 帝相:
二年,征风及黄夷。

3 帝相:
七年,于夷来宾。

4 帝相:
八年,寒浞杀羿,使其子浇居过。

5 帝相:
九年,相居于斟灌。

6 帝相:
十五年,商侯相土作乘马。遂迁于商丘。

7 帝相:
二十年,寒浞灭戈。

8 帝相:
二十六年,寒浞使其子浇帅师灭斟灌。

9 帝相:
二十七年,浇伐斟鄩,大战于潍,覆其舟,灭之。

10 帝相:
二十八年,寒浞使其子浇弑帝,后缗归于有仍。

11 帝相:
伯靡出奔鬲。

12 帝相:
夏世子少康生。

13 帝相:
少康自有仍奔虞。

14 帝相:
伯靡自鬲帅斟鄩、斟灌之师以伐浞。世子少康使汝艾伐过杀浇。伯子杼帅师灭戈。伯靡杀寒浞。少康自纶归于夏邑。

URN: ctp:zhushu-jinian/di-xiang