Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> 帝堯陶唐氏

《帝堯陶唐氏》

Library Resources
1 帝堯陶唐... :
元年丙子,帝即位,居冀。命羲和曆象。

2 帝堯陶唐... :
五年,初巡狩四岳。

3 帝堯陶唐... :
七年,有麟。

4 帝堯陶唐... :
十二年,初治兵。

5 帝堯陶唐... :
十六年,渠搜氏來賓。

6 帝堯陶唐... :
十九年,命共工治河。

7 帝堯陶唐... :
二十九年春,僬僥氏來朝,貢沒羽。

8 帝堯陶唐... :
四十二年,景星見于翼。

9 帝堯陶唐... :
五十年,帝遊于首山。乘素車玄駒。

10 帝堯陶唐... :
五十三年,帝祭于洛。

11 帝堯陶唐... :
五十八年,帝使后稷放帝子朱于丹水。

12 帝堯陶唐... :
六十一年,命崇伯鯀治河。

13 帝堯陶唐... :
六十九年,黜崇伯鯀。

14 帝堯陶唐... :
七十年春正月,帝使四岳錫虞舜命。

15 帝堯陶唐... :
七十一年,帝命二女嬪于舜。

16 帝堯陶唐... :
七十三年春正月,舜受終于文祖。

17 帝堯陶唐... :
七十四年,虞舜初巡狩四岳。

18 帝堯陶唐... :
七十五年,司空禹治河。

19 帝堯陶唐... :
七十六年,司空伐曹魏之戎,克之。

20 帝堯陶唐... :
八十六年,司空入覲,贄用玄圭。

21 帝堯陶唐... :
八十七年,初建十有二州。

22 帝堯陶唐... :
八十九年,作游宮于陶。

23 帝堯陶唐... :
九十年,帝游居于陶。

24 帝堯陶唐... :
九十七年,司空巡十有二州。

25 帝堯陶唐... :
一百年,帝陟于陶。

URN: ctp:zhushu-jinian/di-yao-tao-tang-shi