Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> 黃帝軒轅氏

《黃帝軒轅氏》

Library Resources
1 黃帝軒轅... :
元年,帝即位,居有熊。初制冕服。

2 黃帝軒轅... :
二十年,景雲見。以雲紀官。

3 黃帝軒轅... :
五十年秋七月庚申,鳳鳥至,帝祭于洛水。

4 黃帝軒轅... :
五十九年,貫胸氏來賓,長股氏來賓。

5 黃帝軒轅... :
七十七年,昌意降居若水,產帝乾荒。

6 黃帝軒轅... :
一百年,地裂。帝陟。

URN: ctp:zhushu-jinian/huang-di-xuan-yuan-shi