Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《康王》

Library Resources
1 康王:
元年甲戌春正月,王即位,命冢宰召康公总百官。诸侯朝于丰宫。

2 康王:
三年,定乐歌。吉禘于先王。申戒农官,告于庙。

3 康王:
六年,齐太公薨。

4 康王:
九年,唐迁于晋,作宫而美,王使人让之。

5 康王:
十二年夏六月壬申,王如丰,锡毕公命。秋,毛懿公薨。

6 康王:
十六年,锡齐侯伋命。王南巡狩,至九江庐山。

7 康王:
十九年,鲁侯禽父薨。

8 康王:
二十一年,鲁筑茅阙门。

9 康王:
二十四年,召康公薨。

10 康王:
二十六年秋九月己未,王陟。

URN: ctp:zhushu-jinian/kang-wang