Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《太戊》

Library Resources
1 太戊:
元年丙戌,王即位,居亳,命卿士伊陟、臣扈。

2 太戊:
七年,有桑谷生于朝。

3 太戊:
十一年,命巫咸祷于山川。

4 太戊:
二十六年,西戎来宾,王使王孟聘西戎。

5 太戊:
三十一年,命费侯中衍为车正。

6 太戊:
三十五年,作寅车。

7 太戊:
四十六年,大有年。

8 太戊:
五十八年,城蒲姑。

9 太戊:
六十一年,东九夷来宾。

10 太戊:
七十五年,陟。

URN: ctp:zhushu-jinian/tai-wu