Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《宣王》

Library Resources
1 宣王:
元年甲戍春正月,王即位,周定公、召穆公辅政。复田赋。作《戎车》。燕惠侯薨。

2 宣王:
二年,锡大师皇父、司马休父命。鲁慎公薨。曹公子苏弑其君幽伯疆。

3 宣王:
三年,王命大夫仲伐西戎。齐武公寿薨。

4 宣王:
四年,王命蹶父如韩,韩侯来朝。

5 宣王:
五年夏六月,尹吉甫帅师伐猃狁,至于太原。秋八月,方叔帅师伐荆蛮。

6 宣王:
六年,召穆公帅师伐淮夷。王帅师伐徐戎,皇父、休父从王伐徐戎,次于淮。王归自伐徐。锡召穆公命。西戎杀秦仲。楚子霜卒。

7 宣王:
七年,王锡申伯命。王命樊侯仲山甫城齐。

8 宣王:
八年,初考室。鲁武公来朝,锡鲁世子戏命。

9 宣王:
九年,王会诸侯于东都,遂守于甫。

10 宣王:
十二年,鲁武公薨。齐人弑其君厉公无忌,立公子赤。

11 宣王:
十五年,卫厘侯薨。王锡虢文公命。

12 宣王:
十六年,晋迁于绛。

13 宣王:
十八年,蔡夷侯薨。

14 宣王:
二十一年,鲁公子伯御弑其君懿公戏。

15 宣王:
二十二年,王锡王子多父命居洛。

16 宣王:
二十四年,齐文公赤薨。

17 宣王:
二十五年,大旱,王祷于郊庙,遂雨。

18 宣王:
二十七年,宋惠公覸薨。

19 宣王:
二十八年,楚子狥卒。

20 宣王:
二十九年,初不藉千亩。

21 宣王:
三十年,有兔舞于镐京。

22 宣王:
三十二年,王师伐鲁,杀伯御。命孝公称于夷宫。陈僖公孝薨。有马化为人。

23 宣王:
三十三年,齐成公薨。王师伐太原之戎,不克。

24 宣王:
三十七年,有马化为狐。燕僖侯卒。楚子鄂卒。

25 宣王:
三十八年,王师及晋穆侯伐条戎、奔戎,王师败逋。

26 宣王:
三十九年,王师伐姜戎,战于千亩,王师败逋。

27 宣王:
四十年,料民于太原。戎人灭姜邑。晋人败北戎于汾隰。

28 宣王:
四十一年,王师败于申。

29 宣王:
四十三年,王杀大夫杜伯。其子隰叔出奔晋。晋穆侯费生薨,弟殇叔自立,世子仇出奔。

30 宣王:
四十四年。

31 宣王:
四十六年,王陟。

URN: ctp:zhushu-jinian/xuan-wang