Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《贞定王》

Library Resources
1 贞定王:
元年癸酉,于越徙都琅琊。

2 贞定王:
四年十一月,于越子勾践卒,是为菼执,次鹿郢立。

3 贞定王:
六年,晋河绝于扈。

4 贞定王:
七年,晋荀瑶城南梁。

5 贞定王:
十年,于越子鹿郢卒,不寿立。

6 贞定王:
十一年,晋□□出奔齐。

7 贞定王:
十二年,河水赤三日。荀瑶伐中山,取穷鱼之丘。

8 贞定王:
十三年,晋韩庞取秦武城。

9 贞定王:
十六年。

10 贞定王:
十七年,晋出公薨,乃立昭公之孙,是为敬公。

11 贞定王:
十八年。

12 贞定王:
二十年,于越子不寿见杀,是为盲姑,次朱勾立。

13 贞定王:
二十二年,楚灭蔡。

14 贞定王:
二十四年,楚灭杞。

15 贞定王:
二十八年,王陟。

URN: ctp:zhushu-jinian/zhen-ding-wang