Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《十部》

Library Resources
1459 十部:
十:数之具也。一为东西,丨为南北,则四方中央备矣。凡十之属皆从十。

1460 十部:
丈:十尺也。从又持十。

1461 十部:
千:十百也。从十从人。

1462 十部:
肸:响,布也。从十从䏌。

1463 十部:
卙:卙卙,盛也。从十从甚。汝南名蚕盛曰卙。

1464 十部:
博:大通也。从十从尃。尃,布也。

1465 十部:
㔹:材十人也。从十力声。

1466 十部:
廿:二十并也。古文省。

1467 十部:
𠦫:词之𠦫矣。从十咠声。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/shi-bu3