Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《杂诗》

庞蕴 Library Resources
1 杂诗:
未识龙宫莫说珠,识珠言说与君殊。

2 杂诗:
空拳只是婴儿信,岂得将来诳老夫。

3 杂诗:
万法从心起,心生万法生。法生同日了,来去在虚行。

4 杂诗:
寄语修道人,空生慎勿生。如能达此理,不动出深坑。

5 杂诗:
极目观前境,寂寞无一人。回头看后底,影亦不随身。

6 杂诗:
神识苟能无挂碍,廓周法界等虚空。

7 杂诗:
不假坐禅持戒律,超然解脱岂劳功。

8 杂诗:
日用事无别,惟吾自偶偕。头头非取舍,处处勿张乖。

9 杂诗:
朱紫谁为号,青山绝点埃。神通并妙用,运水及搬柴。

10 杂诗:
十方同聚会,个个学无为。此是选佛场,心空及第归。

11 杂诗:
焰水无鱼下底钩,觅鱼无处笑君愁。

12 杂诗:
可怜谷隐老禅伯,被唾如何见亦羞。

URN: ctp:n262838