Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
Show translation:[None] [English]
-> -> -> Minor odes of the kingdom

《小雅 - Minor odes of the kingdom》

English translation: James Legge [?]
Books referencing 《小雅》 Library Resources
 鹿鸣之什 - Decade Of Lu Ming
 161. 鹿鸣 - Lu Ming
 162. 四牡 - Si Mu
 163. 皇皇者华 - Huang Huang Zhe Hua
 164. 常棣 - Chang Di
 165. 伐木 - Fa Mu
 166. 天保 - Tian Bao
 167. 采薇 - Cai Wei
 168. 出车 - Chu Che
 169. 杕杜 - Di Du

 白华之什 - Decade Of Baihua
 170. 鱼丽 - Yu Li
 171. 南有嘉鱼 - Nan You Jia Yu
 172. 南山有台 - Nan Shan You Tai
 173. 蓼萧 - Liao Xiao
 174. 湛露 - Zhan Lu

 彤弓之什 - Decade Of Tong Gong
 175. 彤弓 - Tong Gong
 176. 菁菁者莪 - Jing Jing Zhe E
 177. 六月 - Liu Yue
 178. 采芑 - Cai Qi
 179. 车攻 - Che Gong
 180. 吉日 - Ji Ri
 181. 鸿雁 - Hong Yan
 182. 庭燎 - Ting Liao
 183. 沔水 - Mian Shui
 184. 鹤鸣 - He Ming
Related discussion


 祈父之什 - Decade Of Qi Fu
 185. 祈父 - Qi Fu
 186. 白驹 - Bai Ju
 187. 黄鸟 - Huang Niao
 188. 我行其野 - Wo Xing Qi Ye
 189. 斯干 - Si Gan
 190. 无羊 - Wu Yang
 191. 节南山 - Jie Nan Shan
 192. 正月 - Zheng Yue
 193. 十月之交 - Shi Yue Zi Jiao
 194. 雨无正 - Yu Wu Zheng
Related discussion


 小旻之什 - Decade Of Xiao Min
 195. 小旻 - Xiao Min
 196. 小宛 - Xiao Wan
 197. 小弁 - Xiao Bian
 198. 巧言 - Qiao Yan
 199. 何人斯 - He Ren Si
 200. 巷伯 - Xiang Bo
 201. 谷风 - Gu Feng
 202. 蓼莪 - Liao E
 203. 大东 - Da Dong
 204. 四月 - Si Yue

 北山之什 - Decade Of Bei Shan
 205. 北山 - Bei Shan
 206. 无将大车 - Wu Jiang Da Che
 207. 小明 - Xiao Ming
 208. 鼓锺 - Gu Zhong
 209. 楚茨 - Chu Ci
 210. 信南山 - Xin Nan Shan
 211. 甫田 - Fu Tian
 212. 大田 - Da Tian
 213. 瞻彼洛矣 - Zhan Bi Luo Yi
 214. 裳裳者华 - Chang Chang Zhe Hua

 桑扈之什 - Decade Of Sang Hu
 215. 桑扈 - Sang Hu
 216. 鸳鸯 - Yuan Yang
 217. 頍弁 - Kui Bian
 218. 车舝 - Che Xia
 219. 青蝇 - Qing Ying
 220. 宾之初筵 - Bin Zhi Chu Yan
 221. 鱼藻 - Yu Zao
 222. 采菽 - Cai Shu
 223. 角弓 - Jiao Gong
 224. 菀柳 - Wan Liu

 都人士之什 - Decade Of Du Ren Shi
 225. 都人士 - Du Ren Shi
 226. 采绿 - Cai Lu
 227. 黍苗 - Shu Miao
 228. 隰桑 - Xi Sang
 229. 白华 - Bai Hua
 230. 绵蛮 - Mian Man
 231. 瓠叶 - Hu Ye
 232. 渐渐之石 - Jian Jian Zhi Shi
 233. 苕之华 - Tiao Zhi Hua
 234. 何草不黄 - He Cao Bu Huang

URN: ctp:book-of-poetry/minor-odes-of-the-kingdom