Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《重政》

Library Resources
1 重政:
惟聖人能屬萬物於一而擊之元也,終不及本所從來而承之,不能遂其功。是以《春秋》變一謂之元,元猶原也,其義以隨天地終始也。故人惟有終始也而生,不必應四時之變,故元者為萬物之本,而人之元在焉。安在乎?乃在乎天地之前。故人雖生天氣及奉天氣者,不得與天元本、天元命而共達其所為也。故春正月者,承天地之所為也,繼天之所為而終之也,其道相與共功持業,安容言乃天地之元。天地之元奚為於此,惡施於人,大其貫承意之理矣。

2 重政:
能說鳥獸之類者,非聖人所欲說也。聖人所欲說,在於說仁義而理之,知其分科條別,貫所附,是乃聖人之所貴而已矣。不然,傳於眾辭,觀於眾物,說不急之言而以惑後進者,君子之所甚惡也。奚以為哉?聖人思慮不厭,書日繼之以夜,然後萬物察者,仁義矣。由此言之,尚自為得之哉。故曰:於乎!為人師者,可無慎邪!夫義出於經,經傳,大本也。棄營勞心也,苦誌盡情,頭白齒落,尚不合自錄也哉?

3 重政:
人始生有大命,是其體也。有變命存其間者,其政也。政不齊則人有忿怒之志,若將施危難之中,而時有隨、遭者,神明之所接,絕續之符也。亦有變其間,使之不齊如此,不可不省之,省之則重政之本矣。進義誅惡絕之本,而以其施,此舉湯武同而有異。湯武用之治往故。《春秋》明得失,差貴賤,本之天。王之所失天下者,使諸侯得以大亂之,說而後引而反之。故曰博而明,深而切矣。

URN: ctp:chun-qiu-fan-lu/zhong-zheng